Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare gezondheidszorg

Oorspronkelijke begroting

-13.880

-11.269

-11.304

-11.253

-11.253

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-894

-991

-1.002

-991

-991

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

635

-69

-76

-75

-64

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-14

-1.604

-1.668

-1.561

-1.488

Totaal bijgestelde begroting

-14.154

-13.933

-14.049

-13.880

-13.796

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Openbare gezondheidszorg

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Centrum Sexsueel geweld

0

0

0

0

0

Taakmutaties

0

-1.393

-1.393

-1.393

-1.393

Gezond in de stad

0

-1.393

-1.393

-1.393

-1.393

Technische Wijzigingen

-14

-210

-275

-168

-94

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-171

-80

-147

-106

Gezond Gewicht

0

-197

-197

-197

-197

Herschikken middelen

0

-362

-362

-198

-198

Apparaatslasten

-30

-209

-172

-194

-194

Budget verschuivingen

0

458

265

297

329

Diversen

16

271

271

271

272

Totaal

-14

-1.604

-1.668

-1.561

-1.488

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Centrum Seksueel Geweld (CSG)  (€ 0)

De gevormde bestemmingsreserve voor de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van Centra voor Seksueel Geweld wordt in 2017 volledig onttrokken (€ 42).

Toelichting taakmutaties
Gezond in de Stad (- € 1,4 mln)

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. De opzet van het stimuleringsprogramma GIDS blijft ongewijzigd. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal-economische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 171 tot - € 106)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Gezond Gewicht (- € 197)

Vanuit product Maatschappelijke Begeleiding & Advies (Programma Maatschappelijke Ondersteuning) wordt € 197 overgeheveld naar product Openbare Gezondheidszorg voor cliëntondersteuning sport voor een gezond gewicht.

Herschikken middelen (van - € 362 tot - € 198)

Binnen het product Openbare Gezondheidszorg en product Zorg voor Volwassenen zijn er aanvullende programmamiddelen nodig. De financiële ruimte hiervoor is gevonden in de producten Zorg voor Volwassenen (programma Volksgezondheid & Zorg), Openbare Gezondheidszorg (programma Volksgezondheid & Zorg) en Maatschappelijke Begeleiding en Advies (programma Maatschappelijke Ondersteuning).

De benodigde aanvullende middelen bij het product Openbare Gezondheidszorg die met bovengenoemde middelen gedekt worden, zijn als volgt:
- exploitatiekosten van het Centrum Seksueel Geweld (- € 213)
- preventie van ondervoeding ouderen (- € 100)
- extra inzet voor kwetsbare ouders (- € 364 in 2018 en 2019 en - € 200 in 2020 en 2021)

Apparaatslasten (van - € 30 tot - € 194)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Budget verschuivingen (van € 458 tot € 329)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.

Diversen (van € 16 tot € 272)

Vanaf 2018 wordt er € 271 verschoven van programma naar apparaat (€ 61 in 2017). Dit bestaat uit een aantal begrotingswijzigingen waarvan de grootste betrekking heeft op het Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). In de meicirculaire is bekend gemaakt dat het programma GIDS voortgezet wordt in de jaren 2018 tot en met 2021 (ziet toelichting bij de taakmutaties). Voor een deel zal dit als personeelsbudget ingezet worden. Om deze reden wordt vanuit het product Openbare Gezondheidszorg vanaf 2018 € 171 verschoven naar apparaat.
De rest is het saldo van diverse mutaties.