Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Oorspronkelijke begroting

-234.498

-236.652

-237.160

-238.147

-238.147

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-266

-239

-203

-203

-203

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

4.849

2.579

5.032

5.879

5.026

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-3.439

-11.817

-11.515

-12.523

-12.530

Totaal bijgestelde begroting

-233.354

-246.129

-243.845

-244.994

-245.854

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg jeugd

Taakmutaties

-2.471

-9.833

-9.833

-10.951

-10.995

Decentralisatie jeugdzorg

-2.471

-9.833

-9.833

-10.951

-10.995

Technische Wijzigingen

-968

-1.984

-1.682

-1.572

-1.535

Doorbelasting apparaatslasten

-98

24

51

33

33

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-813

-740

-795

-771

(Inkoop jeugdhulp)

0

-24

333

504

504

Kinderen in armoede; deel zorg jeugd

-820

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Budget verschuivingen

0

179

104

116

129

Diverse mutaties

-50

-50

-130

-130

-130

Totaal

-3.439

-11.817

-11.515

-12.523

-12.530

Toelichting taakmutaties
IUSD Jeugd (van -€ 2,5 mln tot -€ 11,0 mln)

Om aan de vraag naar jeugdhulp te kunnen voldoen zullen we de toename van middelen uit de integratie uitkering sociaal domein inzetten door onder andere:

  • Meer jeugdhulp ter beschikking te stellen aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond;
  • Vanuit het beleidsprogramma Stevige Start in te zetten om KOPP/KVO trajecten (trajecten voor kinderen van ouders met psychische problemen/kinderen van verslaafde ouders) ook voor de jongste doelgroep mogelijk te maken;
  • De toenemende vraag naar pleegzorg op te vangen en daarbij pleegzorg voor 18+ jeugdigen mogelijk te maken.
Toelichting technische wijzigingen
Doorbelasting apparaatslasten (van -€ 98 tot  € 33)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 813 tot - € 771)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

(Inkoop) jeugdhulp (van -€ 24 tot  € 504)

Bij de inkoop 2018(-2020) wordt € 339 overgeheveld van het product Maatschappelijke begeleiding en Advies naar het product Zorg Jeugd. Het gaat voor een groot deel om inzet voor Onderwijszorgarrangementen.

Aan de andere kant wordt voor het vervoerscoördinatiepunt doelgroepenvervoer wordt € 65 overgeheveld van product Zorg Jeugd naar het product Zorg Volwassenen. Deze vallen beide onder het programma Volksgezondheid en Zorg.

Ook wordt € 357 (2019) en € 528 (vanaf 2020) overgeheveld van het product Zorg Jeugd naar het product Zorg Volwassenen. Dit heeft te maken met een lichte afwijking tussen de werkelijke uitkomst van de verdeling van de wijkteaminzet voor volwassenen en voor jeugdigen en hoe het oorspronkelijk was bedacht. Voor inkoop wijkteams jeugd en volwassenen is in totaal € 43 mln beschikbaar. Voor zowel jeugd als volwassenen kunnen vanaf 2019 met hetzelfde bedrag meer wijkteammedewerkers worden bekostigd; dit in verband met een daling in de tarieven. Voor wijkteammedewerkers jeugd daalt ook het benodigde bedrag, terwijl die voor volwassenen stijgt. Daarom wordt vanaf 2019 budget overgeheveld.

Voor de doorontwikkeling professionalisering vakontwikkeling tenslotte wordt structureel (vanaf 2018)
€ 250 overgeheveld van het product Zorg Jeugd naar het product Maatschappelijke begeleiding en advies dat valt onder programma Maatschappelijke ondersteuning.

Kinderen in armoede, deel zorg jeugd (van - € 820 tot  - € 1,3 mln)

Een deel van de "Rijksmiddelen Kinderen in Armoede Rotterdam" wordt besteed binnen het product Zorg Jeugd. Het budget hiervoor is nu toegevoegd vanuit het product Armoede, vallend onder het programma Maatschappelijke ondersteuning.

Budget verschuivingen (van  € 179 tot € 129)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.

Diverse mutaties (van - € 50 tot - € 130)

Voor het opleiden van mensen uit de wijk voor het beheren van de Carnissetuin is voor 2017 en 2018 ieder jaar € 50 overgeheveld van het product wegen en openbare verlichting (programma Beheer van de Stad) naar het product Zorg Jeugd.

Vanaf 2019 komt van het product Onderwijsbeleid € 130 over voor het voorlezen aan de jeugd.