Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Oorspronkelijke begroting

-343.542

-339.047

-340.598

-339.733

-339.733

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-3.285

-2.772

-2.669

-2.693

-2.693

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-4.130

-28.846

-13.754

-5.441

-1.243

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-7.407

-18.754

-18.951

-19.853

-19.780

Totaal bijgestelde begroting

-358.364

-389.420

-375.973

-367.718

-363.448

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Zorg volwassenen

Reserves

0

0

0

0

0

Bijdrage Europees fonds uit bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Onttrekking bestemmingsreserve inrichting buitenruimte gebieden voor Wijkaanpak Schiebroek

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-5.969

-10.259

-10.282

-10.785

-10.823

Integratie-Uitkering Sociaal Domein Wmo

-4.215

-7.920

-7.943

-8.437

-8.434

Maatschappelijke opvang en Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz)

-406

-406

-406

-406

-406

Vrouwenopvang

85

44

44

44

44

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

-1.433

-1.977

-1.977

-1.986

-2.027

Technische Wijzigingen

-1.438

-8.494

-8.669

-9.067

-8.956

Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-3.062

-2.707

-2.949

-2.889

ICT-project

-310

0

0

0

0

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

0

-1.924

-1.924

-1.924

-1.924

Budget lokale inkoop en coördinatoepunt doelgroepenvervoer

-2

-5.163

-5.520

-5.691

-5.691

Uitvoering Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ)

0

644

0

0

0

Herschikken middelen

0

-300

-300

-300

-300

Apparaatslasten

-386

1.504

2.022

1.983

1.983

Diversen

-740

-194

-240

-186

-135

Totaal

-7.407

-18.754

-18.951

-19.853

-19.780

Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

De Gemeente Rotterdam heeft € 100 ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om als centrumgemeente in de regio Rijnmond de Europees Sociaal Fonds (ESF)-processen goed in te richten (2014-2022). In 2017 worden de eerste uitgaven verwacht van € 25. Dit bedrag wordt in 2017 onttrokken uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds.

Bestemmingsreserve Inrichting buitenruimte gebieden voor wijkaanpak Schiebroek (€ 0)

Uit deze bestemmingsreserve wordt in 2017 € 5 onttrokken voor de wijkaanpak Schiebroek.

Toelichting taakmutaties
Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo (van - € 4,2 mln tot - € 8,4 mln)

De taakmutatie uit de meicirculaire bestaat uit verhogingen van het budget voor het Sociaal Domein Wmo voor:

  • Loon- en prijsbijstelling vanaf 2017.
  • De groeiruimte 2018: er wordt een volume-indexering 2018 toegepast op de ambulante Wmo (2,2%) en huishoudelijke hulp (1,3%), maar niet op Beschermd Wonen. Gemeenten hebben aangegeven een adequate compensatie te willen voor de groei van de zorgkosten. VNG en VWS hebben afgesproken om het CPB te vragen om voor de zomer van 2017 de omvang en aard van de huidige volumeontwikkeling te duiden. Na deze duiding zullen gemeenten en het Rijk het overleg over een passende volume-indexering 2018 vervolgen.
  • Een correctie voor de uitname herinstromers Wlz met ingang van 2017, toekenning van een volgende tranche van (eerder toegezegde) middelen voor extramuralisering en een compensatie voor lagere inkomsten uit eigen bijdragen door het vervallen van de ouderentoeslag.
  • Actuelere basisgegevens voor de maatstaven in het verdeelmodel.
Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke Gezondheid (OGGz) (- € 406)

Deze wijziging in het budget ten opzichte van septembercirculaire 2016 wordt veroorzaakt door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang.

Vrouwenopvang (van € 85 tot € 44)

De omvang van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wijzigt voornamelijk door een actualisatie van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel ten opzichte van de septembercirculaire 2016.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo (- € 1,4 mln tot - € 2,0 mln)

De wijziging in de Integratie-Uitkering Wmo wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Loon- en prijsbijstelling vanaf 2017.
  • Toekenning van de beschikbare volumemiddelen 2018. Zie de toelichting hierboven bij de IU Sociaal domein Wmo.
  • Een compensatie voor lagere inkomsten uit eigen bijdragen door het vervallen van de ouderentoeslag, toekenning van een volgende tranche van (eerder toegezegde) middelen voor extramuralisering en compensatie voor wegvallende eigen bijdragen voor hulpmiddelen en woningaanpassingen die in 2017 aan Wlz-cliënten verstrekt worden. Verder is per 1 januari 2017 de huishoudelijke verzorging voor nieuwe Wlz-cliënten met een MPT (Modulair Pakket Thuis) de verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerders.
  • Door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven.
Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie doorbelasting overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 3,0 mln tot - € 2.9 mln)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead

ICT project (- € 310)

Ten behoeve van een ICT project (doorontwikkeling van het concerndashboard het informatiegestuurd werken) is in 2017 € 465.000 benodigd. Het product Onderwijsbeleid levert voor € 310.000 hier een bijdrage aan.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) (- € 1,9 mln)

Met ingang van 2018 wordt de stichting VTRR opgericht. Tot nu toe was het personeel voor VTRR in dienst bij (o.a) de gemeente Rotterdam. Vanaf 2018 gaat het personeel in dienst bij de stichting VTRR. Voor de financiering hiervan zal vanaf 2018 de Gemeente Rotterdam, via de gemeenschappelijke regeling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), een subsidie verlenen aan de stichting VTRR. Dit betekent een verschuiving van het apparaatsbudget naar het programmabudget.

Budget lokale inkoop en coördinatiepunt doelgroepenvervoer  (- € 2 tot - € 5,7 mln)

Bij de inkoop 2018 (tot en met 2020) wordt voor de vorming van de Wijkteams € 5,3 mln overgeheveld van het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies naar het product Zorg voor Volwassenen.
Voor het vervoerscoördinatiepunt doelgroepenvervoer wordt van product Zorg Jeugd en product Onderwijshuisvesting in totaal € 206 overgeheveld naar product Zorg Volwassenen.
Verder wordt € 357 in 2019 en € 528 vanaf 2020 overgeheveld van het product Zorg Jeugd naar het product Zorg Volwassenen. Dit heeft te maken met een lichte afwijking tussen de werkelijke uitkomst van de verdeling van de wijkteaminzet voor volwassenen en voor jeugdigen en hoe het oorspronkelijk was bedacht.
Tot slot vindt er een verschuiving plaats van het programma- naar het apparaatsbudget ten behoeve van de personele capaciteit die ingezet wordt voor het coördinatiepunt doelgroepenvervoer (€ 300). Hier wordt in 2017 al mee gestart, zodat eind 2017 medewerkers aanwezig zijn om vragen of klachten te kunnen afhandelen.

Uitvoeringskosten Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) ( € 644)

De uitvoering van TMZ wordt vanuit het apparaatsbudget gefinancierd. Een deel van het budget stond als programmabudget in de begroting. Met deze mutatie wordt € 644 overgeheveld van programma- naar apparaatsbudget.

Herschikken middelen (- € 300)

Binnen het product Openbare Gezondheidszorg en product Zorg voor Volwassenen zijn er aanvullende programmamiddelen nodig. De financiële ruimte hiervoor is gevonden in de producten Zorg voor Volwassenen (programma Volksgezondheid & Zorg), Openbare Gezondheidszorg (programma Volksgezondheid & Zorg) en Maatschappelijke Begeleiding en Advies (programma Maatschappelijke Ondersteuning).
Met bovengenoemde middelen wordt bij het product Zorg voor Volwassenen extra ingezet op Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Een aanvullende dekking is nodig om een nieuw te vormen stichting adequaat te kunnen toerusten.

Apparaatslasten (- € 386 tot € 2,0 mln)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.
De afname van het budget wordt veroorzaakt door de verschuiving van het personeelsbudget van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond van apparaat- naar programmabudget.

Diversen (- € 740 tot - € 135)

Dit is het saldo van diverse (kleine) begrotingswijzigingen binnen en buiten het product en programma.