Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Inkomen

Oorspronkelijke begroting

-87.887

-81.964

-77.576

-76.281

-76.281

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-688

117

117

117

117

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-63.982

-8.360

-12.679

-10.072

-10.205

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-323

-2.324

-2.863

-417

-433

Totaal bijgestelde begroting

-152.880

-92.531

-93.000

-86.653

-86.803

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Inkomen

Ramingsbijstellingen

0

0

0

0

0

BUIG en reserve WWB

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-323

-2.324

-2.863

-417

-433

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-2.412

-3.064

-603

-688

Overige mutaties en interne rente

-323

88

202

186

254

Totaal

-323

-2.324

-2.863

-417

-433

Toelichting ramingsbijstellingen
BUIG en reserve WWB (€ 0)

Op basis van de meest recente verwachtingen ten aanzien van de volume ontwikkeling van de bijstand 2017, de ontwikkeling van de gemiddelde uitkeringsprijs (tariefstijging van de uitkering en ontwikkeling partiele inkomsten) wordt het verwachte tekort op de BUIG in 2017 en 2018 in totaal € 1,6 mln hoger geraamd. Naast het tekort op BUIG worden ook de lasten voor Social Impact Bond (SIB) gedekt uit de reserve WWB. De verwachte lasten voor SIB in 2017 en 2018 zijn in totaal € 3,9 mln lager.
In totaal wordt een onttrekking aan de reserve WWB geraamd van € 97,6 mln. De hoogte van de reserve WWB (Wet Werk en Bijstand) bedraagt € 99,9 mln. In totaal dus een lager verwachte onttrekking aan de reserve van € 2,3 mln. De mutaties zijn op productniveau neutraal.

Toelichting technische Wijzigingen
Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 0 tot - € 688)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Overige mutaties en interne rente (van - € 323 tot € 254)

Op basis van de meest recente verwachtingen zijn de budgetten bijgesteld. Als gevolg van het voortzetten van het project heronderzoeken (rechtmatigheid) en het effect op de meerjarige raming van de ontwikkeling van de bijstandsvolume BUIG is de formatie aangepast.

Door van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.