Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Oorspronkelijke begroting

-60.622

-58.862

-58.485

-58.427

-58.427

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

3.082

3.269

3.277

3.281

3.281

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-2.216

-6.020

-6.031

-6.029

-6.031

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-678

5.829

6.769

6.556

6.631

Totaal bijgestelde begroting

-60.434

-55.784

-54.470

-54.619

-54.545

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-479

-239

-205

-171

-171

Gezond in de stad

0

-171

-171

-171

-171

Sociaal Domein Participatie

-479

-69

-34

0

0

Technische Wijzigingen

-199

6.069

6.974

6.727

6.802

Apparaatslasten

-199

-18

74

20

20

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

161

249

184

224

Budget lokale inkoop

0

5.600

5.600

5.600

5.600

Gezond gewicht

0

197

197

197

197

Doorontwikkeling professionalisering vakontwikkeling

0

-250

-250

-250

-250

Herschikken middelen

0

812

812

648

648

Budget verschuivingen

0

-433

292

328

363

Totaal

-678

5.829

6.769

6.556

6.631

Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

Voor het jaar 2018 wordt eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 100 binnen Citylab voor het onderwerp eenzaamheid.

Toelichting Taakmutaties
Gezond in de Stad (- € 171)

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. De opzet van het stimuleringsprogramma GIDS blijft ongewijzigd. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal-economische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

Participatie (van - € 479 tot - € 34)

In de meicirculaire 2017 is er voor het Sociaal Domein onderdeel Participatie aanvullend budget toegekend aan de gemeente Rotterdam. De omvangrijkste post is het bedrag 'saldo buitengemeenten'. Tot en met 2016 vond tussen gemeenten een verrekening plaats voor de WSW op basis van het woonplaatsbeginsel. Met ingang van 2017 is dit vervallen en vindt deze verrekening plaats via de uitkering Gemeentefonds.

Toelichting Technische wijzigingen
Apparaatslasten (van - € 199 tot € 20)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 161 tot € 224)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Budget lokale inkoop (€ 5.600)

Bij de inkoop 2018 (tot en met 2020) wordt € 339 overgeheveld van het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies naar het product Zorg Jeugd. Het gaat voor een groot deel om inzet voor Onderwijszorg arrangementen. Daarnaast wordt budget ingezet voor vorming van de Wijkteams onder het product Zorg voor Volwassenen, programma Volksgezondheid en Zorg.

Gezond gewicht (€ 197)

Voor cliëntondersteuning sport voor een gezond gewicht wordt budget overgeheveld naar product Openbare gezondheidszorg, programma Volksgezondheid en Zorg.

Doorontwikkeling Professionalisering Vakontwikkeling (- € 250)

Vanuit de producten Zorg Jeugd en Zorg Volwassenen wordt budget toegevoegd ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers wijkteams en vraagwijzers.

Herschikken middelen (van € 812 tot € 648)

Uit het budget mantelzorgwaardering worden diverse vormen van mantelzorgwaardering gefinancierd, waaronder de gratis Rotterdampas met OV-tegoed, de mantelzorgparkeervergunning en de Dag van de mantelzorg. Van het jaarlijkse budget is het afgelopen jaar een groot deel niet uitgegeven. Dit ondanks alle extra communicatie-inzet om meer mantelzorgers te bereiken. Daarnaast zijn de budgetten voor het stedelijke deel van het Nieuw Rotterdams Welzijn doorgelicht. Deze budgetten vallen buiten de inkoopsporen 2018‐2020. De aflopende subsidies en budgetten waar geen aanspraak op gemaakt wordt, worden benut om knelpunten binnen het programma Volksgezondheid en Zorg op te vangen.

Budget verschuivingen (van - € 433 tot € 363)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.