Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Oorspronkelijke begroting

-23.306

-22.105

-18.475

-18.448

-18.448

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

488

330

635

639

639

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.622

-1.454

-1.403

-1.402

-1.397

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-533

-894

-193

-227

-191

Totaal bijgestelde begroting

-24.973

-24.124

-19.436

-19.438

-19.397

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijke Participatie en Activering

Ramingsbijstellingen

0

0

0

0

0

Aanpassing budget RdamPas baten en lasten

0

0

0

0

0

GVA budget 2017 en 2018

0

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-109

-85

-85

-85

-85

Economische zelfstandigheid

-30

0

0

0

0

Gezond in de stad

0

-85

-85

-85

-85

Pilot Nederlandse kernwaarden

-4

0

0

0

0

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau

-75

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-424

-809

-107

-142

-106

Apparaatslasten

-424

-687

66

54

55

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-317

-287

-323

-301

Overboeking van kdr naar kpl gezond in de stad

0

195

113

127

140

Totaal

-533

-894

-193

-227

-191

Toelichting Ramingsbijstellingen
Aanpassing budget RdamPas ( € 0)

Vanuit de Bijzondere Bijstand is het budget op de Rotterdampas verhoogd. Deze budgetten worden geladen op de Rotterdampassen van de cliënten die daar recht op hebben. Op de uitgaven die middels de passen worden gedaan wordt een provisie verstrekt. Verhoging van het budget zorgt voor een verhoging van de provisie voor de Rotterdampas. De lasten gaan door een noodzakelijke technische aanpassing eveneens omhoog.

GVA budget 2017 en 2018 (€ 0)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers verstrekt, in het kader van het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA), een financiële tegemoetkoming per gehuisveste vreemdeling. Via het GVA kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is.

Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden (€ 0)

Aan de Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden wordt € 17 extra onttrokken voor de onkostenvergoeding van de stedelijke jongerenraad.

Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie (€ 0)

In 2018 vindt een onttrekking à € 500 plaats aan de Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie voor het uitvoeren van een minimale variant van de taaleis voor de doelgroep tegenprestatie, om te kunnen voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

Toelichting Taakmutaties
Economische zelfstandigheid (- € 30)

In de meicirculaire 2017 is budget beschikbaar gesteld om het programma economische zelfstandigheid uit te voeren. Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt.

Gezond in de Stad (- € 85)

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren 2018 tot en met 2021. De opzet van het stimuleringsprogramma GIDS blijft ongewijzigd. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaal-economische positie structureel en duurzaam te verbeteren.

Pilot Nederlandse kernwaarden (- € 4)

In de meicirculaire is budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten van de pilot Nederlandse kernwaarden. De focus van de pilot ligt op de overdracht van de Nederlandse kernwaarden. In de pilot worden vier verschillende manieren van deze waardeoverdracht onderzocht om inzicht te krijgen in welke vormen van waardeoverdracht het meest effectief zijn.

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau (- € 75)

In de meicirculaire 2017 is budget beschikbaar gesteld voor verlenging van de samenwerking op LHBT-beleid. Daarnaast is budget beschikbaar gesteld voor het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT in biculturele gemeenschappen.

Toelichting Technische wijzigingen
Apparaatslasten (van - € 424 tot € 55)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 317 tot - € 301)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Budget verschuivingen (van € 195 tot € 140)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.