Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Oorspronkelijke begroting

-63.526

-57.906

-57.986

-58.004

-58.004

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

272

298

300

305

305

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-7.312

-9.666

-8.911

-8.411

-8.419

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.318

-10.937

1.648

1.571

1.613

Totaal bijgestelde begroting

-69.247

-78.211

-64.948

-64.540

-64.506

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Armoedebestrijding

Intensiveringen

0

-10.600

0

0

0

Zomerakkoord verdeling middelen 2018

0

-10.600

0

0

0

Taakmutaties

0

-50

-50

-50

-50

Armoedebestrijding kinderen

0

-50

-50

-50

-50

Technische Wijzigingen

1.318

-287

1.698

1.621

1.662

Doorbelasting apparaatslasten

-62

-185

41

22

22

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

53

149

78

107

Overheveling budget vindplaats schulden

200

0

0

0

0

Overheveling subsidie Jeugdsportffonds

0

102

102

102

102

Overheveling budget werkende minima <130%

0

-2.000

0

0

0

Verdeling middelen armoedebestrijding bij kinderen

1.180

1.560

1.300

1.300

1.300

Budget verschuivingen

0

183

106

119

132

Totaal

1.318

-10.937

1.648

1.571

1.613

Toelichting Intensiveringen
Zomerakkoord verdeling middelen 2018 (- € 10,6 mln)

In 2018 zijn op basis van het gesloten zomerakkoord incidenteel middelen toegevoegd voor de regeling individuele inkomenstoeslag € 6,0 mln, voor AOW/jeugdtegoed € 2,1 mln, voor schulddienstverlening € 1,5 mln, voor het gedeeltelijk omzetten van leenbijstand in een gift € 250 en voor het gelijk houden van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2017 € 750.

Toelichting Taakmutaties
Armoedebestrijding bij kinderen (- € 50)

Vanuit het Rijk heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor armoedebestrijding bij kinderen.

Toelichting Technische wijzigingen
Doorbelasting apparaatslasten (van - € 62 tot € 22)

Er is per saldo budget overgeheveld naar teams die een doorbelasting hebben naar het product Armoedebestrijding.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 53 tot € 107)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead

Overheveling budget vindplaats schulden (€ 200)

In 2017 heeft incidenteel een overheveling plaatsgevonden vanuit het product Armoedebestrijding. Deze middelen worden ingezet bij Bureau Frontlijn in het kader van vindplaats schulden.

Overheveling subsidie Jeugdsportfonds (€ 102)

De subsidie Jeugdsportfonds zal vanaf 2018 volledig worden verstrekt vanuit product Sport en Recreatie en niet meer gedeeltelijk vanuit product Armoedebestrijding.

Overheveling budget werkende minima <130% (- € 2,0 mln)

In het kader van het zomerakkoord is budget voor werkende minima die <130% van het minimum loon verdienen overgeheveld van het product werk naar het product armoedebestrijding en wordt samengevoegd met de middelen die vanuit het zomerakkoord zijn toegevoegd aan de regeling individuele inkomenstoeslag.

Verdeling middelen armoedebestrijding bij kinderen (van € 1,2 mln tot € 1,3 mln)

De besteding van de middelen voor armoedebestrijding bij kinderen zal voor het grootste deel gedaan worden vanuit het product Armoede. Voor een deel zal de besteding gebeuren vanuit andere producten. Zo worden actieprogramma's vanuit product Jeugd structureel geïntensiveerd (€ 820 tot 1,3 mln). Aan product Onderwijs worden incidenteel middelen (€ 160 tot € 60) toegevoegd in het kader van de motie "naar school en aan de bak" en Bureau Frontlijn ontvangt twee jaar (€ 200 tot € 200) in het kader van vindplaats schulden.

Budget verschuivingen (van € 183 tot € 132)

Verschuivingen tussen de maatschappelijke producten voor de doorontwikkeling van de product overstijgende managementinformatie en ter bekostiging van product overstijgende bedrijfsvoeringskosten.