Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Oorspronkelijke begroting

27.479

25.275

27.408

27.511

27.511

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-264

-176

-336

-336

-336

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-2.253

57

105

417

417

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

215

491

859

766

850

Totaal bijgestelde begroting

25.176

25.646

28.035

28.358

28.441

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Afvalinzameling

Ramingsbijstellingen

225

-225

0

0

0

Nota Schone Stad

225

-225

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB intern)

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-10

716

859

766

850

Bijstelling apparaatslasten

43

44

44

44

44

Generieke overhead

0

140

279

187

222

Omslagrente

0

612

616

615

613

Actualisatie diverse budgetten

0

0

0

0

51

Cluster overhead

-53

-80

-80

-80

-80

Totaal

215

491

859

766

850

Toelichting ramingsbijstellingen
Kasschuif Vulgraadmeting (van € 225 tot - € 225)

Voor 2017 is € 613 beschikbaar gesteld voor de realisering van vulgraadmeting in containers als onderdeel van de Nota Rotterdam schone stad. Als gevolg van bezwaarprocedures bij de aanbesteding is de uitrol van vulgraadmeting vertraagd. Een deel van het budget wordt daarom doorgeschoven naar 2018.

Toelichting reserves
Toevoeging bestemmingsreserve ROB Lease (€ 0)

Per 31 december 2017 kent deze bestemmingsreserve naar verwachting een tekort van € 1 mln. Er zijn derhalve meer bijdragen voor kosten van onderhoud, reparatie en banden in de ontvangen leasetermijnen opgenomen dan aan werkelijke kosten hiervoor zijn gemaakt. Deze kosten zullen in de toekomst wel worden gemaakt. Het voorstel is een aanvullend bedrag van € 1 mln aan deze bestemmingsreserve toe te voegen.

Toelichting technische wijzigingen
Bijstelling apparaatskosten (van € 43 tot € 44)

Dit betreft meerjarig een bijstelling van de apparaatskosten als gevolg van wijzigingen in de formatie, aanpassingen in functieschalen en bijstelling van het inhuurbudget.

Generieke overhead (van € 140 tot € 222)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Omslagrente (van € 612 tot € 613)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 612 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Actualisatie diverse budgetten (€ 51)

Om onder andere garantiebanen, bijdrage Citylab en Rotterdam in ontwikkeling binnen de begroting te dekken zijn diverse budgetten verlaagd. Daarnaast zijn op basis van de actuele ontwikkelingen diverse budgettair neutrale mutaties doorgevoerd.

Cluster overhead (van - € 53 tot - € 80)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.