Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Oorspronkelijke begroting

-57.301

-56.251

-53.924

-53.844

-53.844

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

100

-23

462

462

462

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.645

-3.110

-2.999

-2.768

-2.768

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

10

554

707

605

691

Totaal bijgestelde begroting

-58.836

-58.830

-55.754

-55.545

-55.459

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Reiniging

Technische Wijzigingen

10

554

707

605

691

Bijstelling apparaatslasten

111

186

186

186

186

Generieke overhead

0

326

482

382

419

Omslagrente

0

11

8

6

4

Uitvoering reiniging

0

0

0

0

0

Actualisatie diverse budgetten

0

0

0

0

0

Cluster overhead

-101

44

44

44

44

Diverse mutaties

0

-13

-13

-13

38

Totaal

10

554

707

605

691

Toelichting technische wijzigingen
Bijstelling apparaatslasten (van € 111 tot € 186)

Dit betreft meerjarig een bijstelling van de apparaatslasten als gevolg van wijzigingen in de formatie, aanpassingen in functieschalen en bijstelling van het inhuurbudget.

Generieke overhead (van € 326 tot € 419)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Omslagrente (van € 11 tot € 4)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is een verlaging van € 11 aan rentelasten/rentebaten verwerkt.

Uitvoering reiniging (€ 0)

Naast aannemers worden ook uitzendkrachten ingehuurd voor uitvoering van de reinigingsactiviteiten. Hierdoor verschuift het budget van programma- naar apparaatslasten.

Actualisatie diverse budgetten (€ 0)

Om onder andere garantiebanen, bijdrage Citylab en Rotterdam in ontwikkeling binnen de begroting te dekken zijn diverse budgetten, waaronder inhuur en inkoop en uitbesteed werk, verlaagd.

Cluster overhead (van - € 101 tot € 44)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Diverse mutaties (van - € 13 tot € 38)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties tussen diverse producten.