Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Riolen en gemalen

Oorspronkelijke begroting

8.123

8.205

8.290

8.394

8.394

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-859

-860

-860

-860

-860

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

274

231

244

260

260

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

136

2.436

2.530

2.637

2.726

Totaal bijgestelde begroting

7.673

10.011

10.204

10.431

10.520

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Riolen en gemalen

Technische Wijzigingen

136

2.436

2.530

2.637

2.726

Aanpassen omslagrente

0

576

671

778

867

Herallocatie Budgetten

136

1.860

1.859

1.859

1.859

Totaal

136

2.436

2.530

2.637

2.726

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassen omslagrente (van € 576 tot € 867)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend.

Herallocatie budgetten (van € 136 tot € 1,9 mln)

Betreft de herallocatie en actualisatie van budgetten.