Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Oorspronkelijke begroting

-100.436

-103.887

-101.696

-101.917

-101.917

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-684

-694

-638

-638

-638

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

679

-1.729

-1.686

-1.759

-5.579

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

189

1.297

1.650

1.459

2.752

Totaal bijgestelde begroting

-100.252

-105.013

-102.369

-102.856

-105.382

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Wegen en Openbare Verlichting

Ramingsbijstellingen

215

-207

8

8

8

Bijdragen clusters aan medewerker governance

0

8

8

8

8

Plan Oost

215

-215

0

0

0

Reserves

0

-269

-262

-297

-289

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

0

-269

-262

-297

-289

Bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab 010

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Luchtsingel

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Openbare Verlichting

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam kapitaallastenl

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Sportcampus Varkenoord

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maastunnel

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tussenwater

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-26

1.772

1.903

1.748

3.033

Herallocatie budgetten

-102

468

425

432

538

Generieke overhead

0

0

179

50

103

Aanpassen omslagrente

0

874

869

836

1.962

Loonkostendekking

0

0

0

0

0

Cluster overhead

47

401

401

401

401

Diverse mutaties

29

29

29

29

29

Totaal

189

1.297

1.650

1.459

2.752

Ramingsbijstellingen
Bijdrage cluster aan medewerker governance (€ 8)

Conform het besluit van de concerndirectie leveren alle clusters een bijdrage (50%) aan de loonkosten van een nieuwe medewerker 'governance' bij Treasury en Deelnemingen.

Plan Oost (van € 215 tot - € 215)

Om aan te sluiten op de plannen van partners nabij station Pr. Alexander zal een deel van de werkzaamheden pas in 2018 plaatsvinden.

Reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (van - € 269 tot - € 289)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend.

Bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden (€ 0)

Betreft een herallocatie van de onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden.

Bestemmingsreserve Citylab010 (€ 0)

Beschikbaar budget 2016 voor Citylab010 is, als gevolg van prestaties die in 2017 plaats zullen vinden, niet volledig benut. Voor het restant is in 2016 een bestemmingsreserve Citylab010 gevormd. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 170 voor 2017 begroot.

Bestemmingsreserve Luchtsingel (€ 0)

Naar aanleiding van de afkoop van het beheer en onderhoud van de Luchtsingel voor een periode van 15 jaar is er in 2016 een bestemmingsreserve gevormd. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 45 voor beheer -en onderhoudskosten in 2017 begroot.

Bestemmingsreserve Openbare Verlichting (€ 0)

De budgetten zijn als gevolg van vertragingen in projecten in 2016 niet volledig benut. Het niet benutte deel is in 2017 beschikbaar gesteld als een bestemmingsreserve. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 208 voor 2017 begroot.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (€ 0)

Betreft de actualisering van de onttrekking van de bestemmingsreserve Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 405 voor 2017 en € 480 voor 2018 begroot.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam kapitaallasten (€ 0)

Naar aanleiding van mutaties in de kapitaallasten wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam geactualiseerd.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Sportcampus Varkenoord (€ 0)

In verband met de overdracht van bruggen nemen de kapitaallasten in 2017 toe. Als gevolg hiervan vindt een actualisatie van de onttrekking aan het bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam plaats. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 15 voor 2017 en € 27 voor 2018 begroot. Voor de periode 2019-2021 is jaarlijks een onttrekking van € 26 begroot.

Bestemmingsreserve Maastunnel (€ 0)

Voor de niet te activeren communicatie- en bereikbaarheidskosten is vanaf 2016 tot en met 2020 voor de renovatie van de Maastunnel jaarlijks een bedrag van € 8 mln. begroot. Het uitgavenpatroon van de werkzaamheden loopt niet synchroon met de jaarlijkse begroting. Vanuit het bestemmingsvoorstel jaarrekening 2016 is € 5,7 mln aan de bestemmingsreserve toegevoegd en in 2017 € 8 mln. De onttrekking van € 11,7 mln heeft betrekking op de voor 2017 begrote communicatie- en bereikbaarheidskosten.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (€ 0)

Met de raadsbesluiten van 22 en 29 juni 2017 werd besloten dat bestemmingsreserve NPRZ pijler Wonen wordt gevormd. Hiervoor worden de gemeentelijke middelen gelabeld NPRZ pijler Wonen administratief gebundeld vanuit het reeds gevormde NPRZ met IFR en ISV-3.

Bestemmingsreserve Tussenwater (€ 0)

In de wijk Tussenwater in Hoogvliet spelen sinds de aanleg eind jaren '90 problemen rondom uitzonderlijke verzakkingen in de buitenruimte en op private terreinen. Door de extreme mate van verzakkingen (enkele centimeters per jaar) treden gebreken op in de buitenruimte. Ook op private terreinen ervaren mensen problemen. Er is besloten om de volgende maatregelen te nemen: grootschalige onderhoud/vervanging van verzakte en beschadigde riolering (3,5 km), ophoging van de bestrating daar waar het riool wordt aangepakt, het dichtspuiten van alle kruipruimtes in de wijk, het ophogen van alle achterpaden en het aanbieden van zand aan alle bewoners voor ophoging van de tuinen. Dit plan van aanpak biedt in eerste instantie een technische oplossing voor de problemen in de buitenruimte en op private terreinen. Om de eenduidigheid in het straatbeeld te behouden en grote hoogteverschillen te voorkomen wordt voorgesteld om op een aantal plekken in de wijk de bestrating op te hogen naar straatpeil, ook daar waar het riool niet wordt aangepakt.
De kosten voor de uitvoering zijn geraamd op ca. € 14,6 mln, waarvan € 3,6 mln kan worden geactiveerd.
Het college heeft besloten om vanuit het IFR € 8,0 mln vrij te maken voor de uitvoering van de benodigde maatregelen binnen dit project. In het investeringsvoorstel 2019 wordt nog besloten over de resterende 3 mln. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 480 voor 2017 en € 3,5 mln voor 2018 begroot. De begrote onttrekkingen voor de periode 2019 en 2020 bedragen € 3,6 mln en € 460.

Technische wijzigingen
Herallocatie budgetten (van - € 102 tot € 538)

Betreft de herallocatie en actualisatie van budgetten.

Generieke overhead (van € 179 tot € 103)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Aanpassen omslagrente (van € 874 tot € 2 mln)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend.

Loonkosten dekking (€ 0)

In 2017 nemen de loonkosten met € 1,2 mln toe ten opzichte van de begroting. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door hogere werkgeverslasten. De hogere loonkosten komen incidenteel ten lasten van de programmalasten.

Cluster overhead (van € 47 tot € 401)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Diverse mutaties (€ 29)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties.