Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Oorspronkelijke begroting

-49.778

-48.912

-48.822

-48.762

-48.762

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

1.463

1.449

1.449

1.449

1.449

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.651

-4.167

-2.796

-988

-968

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-4.835

-1.777

-1.597

-1.713

-1.676

Totaal bijgestelde begroting

-54.802

-53.406

-51.766

-50.014

-49.957

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Water en Groen

Ramingsbijstellingen

-1.055

0

0

0

0

Knelpunt bommenregeling

-1.055

0

0

0

0

Reserves

0

-7

-7

-6

-6

Bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

0

-7

-7

-6

-6

Bestemmingsreserve Oranjebonnenpolder

0

0

0

0

0

Taakmutaties

-3.721

0

0

0

0

Bommenregeling 2017

-3.721

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-60

-1.770

-1.591

-1.707

-1.670

Herallocatie budgetten

53

-1.911

-1.912

-1.911

-1.912

Generieke overhead

0

396

560

448

492

Aanpassen omslagrente

0

95

111

106

100

Cluster overhead

-84

-321

-321

-321

-321

Diverse mutaties

-29

-29

-29

-29

-29

Totaal

-4.835

-1.777

-1.597

-1.713

-1.676

Toelichting ramingsbijstellingen
Knelpunt Bommenregeling (- € 1,1 mln)

Met ingang van 2015 is de Rijksbijdrage inzake de bommenregeling voor Rotterdam gewijzigd van een vergoeding van 100% (vaste bijdrage van € 5,7 mln) naar een vergoeding van 70% van de uitgaven. Voor 2017 wordt naar verwachting € 3,5 mln aan kosten verwacht. Het knelpunt bedraagt € 1,1 mln (30% van de uitgaven).

Toelichting reserves
Actualisatie onttrekking Buitenruimte Gebieden (€ 0)

Betreft een herallocatie van de onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte van € 300.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam kapitaallasten (van - € 7 tot - € 6)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend.

Onttrekking bestemmingsvoorstel Oranjebonnenpolder (€ 0)

Naar aanleiding van de afkoop van het beheer en onderhoud van de Oranjebonnenpolder voor een periode van 4 jaar is er in 2016 een bestemmingsreserve gevormd. Met deze mutatie wordt een onttrekking van € 101 voor het beheer en onderhoudskosten in 2017 begroot.

Toelichting taakmutaties
Bommenregeling 2017 (- € 3,7 mln)

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is
de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam kan, net als alle
andere gemeenten, een vergoeding van 70% van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten
aanvragen bij het Rijk. Het betreft hier zowel de directe kosten van de projecten van de
gemeente Rotterdam als de projecten van derden. Met de baten en lasten van de gemeentelijke
projecten is in de begroting rekening gehouden. Het aan derden te vergoeden bedrag van 70%
levert zowel aan de baten kant als de lastenkant een overschrijding op van € 3,7 mln.
In de begroting wordt eveneens rekening gehouden met het niet gesubsidieerde deel van de gemeentelijke projecten (30%). Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel ramingsbijstellingen.

Toelichting technische wijzigingen
Herallocatie budgetten (van € 53 tot € 1,9 mln)

Herallocatie en actualisatie van budgetten.

Generieke overhead (van € 396 tot € 492)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Aanpassen omslagrente (van € 95 tot € 100)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend.

Cluster overhead (- € 84 tot - € 321)

Alle apparaatslasten worden toegerekend aan de producten op basis van verdeelsleutels.

Diverse mutaties (- € 29)

Betreft diverse budgettair neutrale mutaties.