Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Oorspronkelijke begroting

-9.097

-10.949

-16.844

-16.788

-16.788

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

484

652

352

352

352

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-580

-617

-681

-658

-658

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.194

-1.217

-1.188

-1.266

-1.207

Totaal bijgestelde begroting

-7.998

-12.130

-18.361

-18.360

-18.300

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Vergunningen en toezicht

Ramingsbijstellingen

1.203

0

0

0

0

Leges 2017 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

700

0

0

0

0

Impuls WWI bestemmingsreserve

503

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-9

-1.217

-1.188

-1.266

-1.207

Aanpassen interne rente

0

4

2

1

0

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-1.356

-1.279

-1.355

-1.322

Aanpassing tarieven/werkpakket 2018-221

0

276

229

229

229

Diversen

-9

-141

-141

-141

-114

Leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

0

0

0

0

0

Totaal

1.194

-1.217

-1.188

-1.266

-1.207

Toelichting ramingsbijstellingen
Leges 2017 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) (€ 700)

De opbrengsten en de kosten in 2017 worden naar boven bijgesteld. Dit komt vooral door een meevaller op het ‘opgenomen recht’ van 2016. De kosten in 2017 zijn echter ook gestegen door extra inhuur in verband met het afwikkelen van de aanvragen uit 2016 en de verwachte kosten in verband met afwikkeling van bouwlegesdossiers waarbij bezwaar is gemaakt tegen de gehanteerde tariefstructuur. Per saldo leidt dit tot een meevaller van € 700.

Impuls WWI bestemmingsreserve (€ 503)

De bestemmingsreserve Impuls WWI valt vrij in 2017. Er zijn geen projecten meer die voldoen aan het doel van deze bestemmingsreserve.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (€ 0)

De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) door bundeling van eerder toegekende gemeentelijke middelen (vanuit IFR en ISV-3) voor fysieke projecten in NPRZ-gebied.

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassen Interne Rente (van € 4 tot € 1)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Actualisatie doorbelasting Overhead  concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 1,4 mln
tot - € 1,3 mln)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Aanpassing tarieven / werkpakket (van € 276 tot € 229)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diversen (van - € 9 tot - € 114)

Het betreft diverse geringe bijstellingen in de apparaatslasten.

Leges 2018 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) (€ 0)

De inschatting is dat het aantal aanvragen van bouwvergunningen in 2018 zal toenemen ten opzichte van 2017. Wanneer de tarieven ten opzichte van 2017 ongewijzigd vastgesteld zouden worden, zou gelet op de nu opgestelde prognoses voor 2018 een fors overschot op de inkomstenpost ontstaan. Gelet op het criterium van een maximaal kostendekkend legestarief, heeft een heroverweging van de vast te stellen tarieven plaatsgevonden. De Wabo leges zijn per saldo 93,94% kostendekkend.