Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Oorspronkelijke begroting

-6.020

-5.975

-2.083

-2.085

-2.085

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-85

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-680

-2.016

-50

-50

-50

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

0

-1.034

-5

-7

-9

Totaal bijgestelde begroting

-6.785

-9.025

-2.137

-2.142

-2.145

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Duurzaam

Intensiveringen

0

-1.850

0

0

0

Zomerakkoord Duurzaamheid

0

-1.850

0

0

0

Ramingsbijstellingen

0

600

0

0

0

Park de Twee Heuvels overheveling

0

600

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Resilient Peperklip

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

216

-5

-7

-9

Aanpassen interne rente

0

51

80

78

76

Innovation Center Rotterdam The Haque Airport overheveling

0

250

0

0

-0

Werkpakket 2018 -2021

0

-85

-85

-85

-85

Totaal

0

-1.034

-5

-7

-9

Toelichting intensiveringen
Zomerakkoord duurzaamheid (- € 1,9 mln)

Vanuit het Zomerakkoord is voor duurzaamheid € 1,9 mln beschikbaarheid gesteld. Dit is als volgt onderverdeeld:

  • € 500 voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad;
  • € 500 voor het realiseren van een zonnepark in de Rijnhaven;
  • € 250 voor het innovatieprogramma: “Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase”;
  • € 600 voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels.
Toelichting ramingsbijstellingen
Park de Twee Heuvels Overheveling  (€ 600)

Vanuit het Zomerakkoord is voor duurzaamheid € 600 beschikbaar gesteld voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels. Dit budget is als intensivering onder het programma Stedelijke Inrichting begroot en overgeheveld naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Duurzaam (€ 0)

In 2018 en 2019 verstrekt de gemeente Rotterdam een subsidie voor het project Stoompijp. De subsidie bedraagt € 280 per jaar en is gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Duurzaam.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Resilient Peperklip (€ 0)

Voor de voorbereiding en uitvoering van het project Resilient Peperklip is budget beschikbaar gesteld. Op basis van de laatste inzichten is de fase van voorbereiding in 2017-2018 en start de uitvoering in 2019. De uitgaven zijn gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Resilient Peperklip.

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassen interne Rente (van € 51 tot € 76)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Innovation Center Rotterdam The Hague Airport overheveling (€ 250)

Vanuit het Zomerakkoord is voor duurzaamheid € 250 beschikbaar gesteld voor het Innovatieprogramma “Rotterdam The Hague Airport als internationale showcase”. Dit budget is als intensivering begroot onder het programma Stedelijke Inrichting en overgeheveld naar het programma Economische Zaken.

Werkpakket 2018-2021 (- € 85)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn vertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.