Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Oorspronkelijke begroting

-19.589

-17.965

-14.406

-14.351

-14.351

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

802

13

13

13

13

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-837

-2.849

-2.782

-2.773

-2.773

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

435

2.037

62

558

594

Totaal bijgestelde begroting

-19.189

-18.764

-17.113

-16.553

-16.517

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Ruimte en wonen

Ramingsbijstellingen

-22

565

-543

0

0

Huisvesting Statushouders

-200

256

-56

0

0

Rotterdamwet / uitbreiding screening

348

159

-507

0

0

Skaeve Huse

-170

150

20

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

457

1.472

605

558

594

Aanpassing tarieven / werkpakket

0

1.015

1.015

1.015

1.031

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-472

-411

-457

-437

Kansrijke Wijken verschuiving Jaarbudget

462

929

0

0

0

Diversen

-5

0

0

0

0

Totaal

435

2.037

62

558

594

Toelichting ramingsbijstellingen
Huisvesting Statushouders (van - € 200 tot - € 56)

Op basis van de laatste inzichten is de oplevering van het project Statushouders in 2017. De begroting is hierop bijgesteld, waarbij de budgetten vanuit 2018 en 2019 zijn overgeheveld naar 2017.

Rotterdamwet, uitbreiding screening (van € 348 tot - € 507)

Als gevolg van een wijziging in de wetgeving is de uitvoering van het project Rotterdamwet / uitbreiding screening vertraagd. Op basis van de herziene planning is de oplevering van het project in 2019. De begroting is hierop bijgesteld, waarbij een deel van de budgetten uit 2017 en 2018 is overgeheveld naar 2019.

Skaeve Huse (van -€ 170 tot € 20)

De oplevering van het project Skaeve Huse heeft in 2017 plaatsgevonden. De begroting is hierop bijgesteld, waarbij de budgetten vanuit 2018 en 2019 zijn overgeheveld naar 2017.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (€ 0)

De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) door bundeling van eerder toegekende gemeentelijke middelen (vanuit IFR en ISV-3) voor fysieke projecten in NPRZ-gebied. Het project Mallegat is onderdeel van de bestemmingsreserve NPRZ en de begroting is aangepast op basis van de laatste inzichten over de voortgang van de werkzaamheden van dit project.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (€ 0)

Op basis van actuele inzichten hebben bijstellingen plaatsgevonden aan de geplande onttrekkingen uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Het betreft de dekking voor de projecten Brienenoord en Esch, Kansrijke wijken en Aanlegsteigers de Schie. De meerjarenraming van de uitgaven en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves IFR is hierop aangepast.
Daarnaast zijn een zestal projecten uit het programma Kansrijke Wijken verplaatst van product Ruimte en Wonen naar het product Gebiedsontwikkeling. Hiervan worden drie projecten gedekt vanuit IFR, te weten: Pupillenstraat, Oostervantstraat en Tuin van Noord.
De nieuwe projecten Leuvekolk en Getijdenpark Maashaven worden deels gedekt vanuit IFR en zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)

De uitgaven met betrekking tot het programma Bestaand Rotterdams Gebied worden deels gedekt uit de gelden die beschikbaar zijn in de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds. Naar verwachting wordt dit in 2017 en 2018 volledig onttrokken.

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassing tarieven / werkpakket (€ 1,0 mln)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting  (van - € 472 tot - € 437)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Budgetoverheveling diverse projecten uit Kansrijke Wijken (van € 462 tot € 929)

In de begroting is een budgetoverheveling doorgevoerd vanuit het programma Stedelijke Inrichting naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling. Dit betreft het onderdeel Kansrijke Wijken voor Zelfbouw en de projecten Bloklandstraat, Berkelstraat en Aleidisstraat.

Diversen (- € 5)

Dit betreft diverse geringe bijstellingen in de apparaatslasten.