Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Oorspronkelijke begroting

-19.385

-18.393

-18.298

-18.598

-18.598

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

115

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

2.048

-264

-279

-261

-261

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

3

6

6

6

0

Totaal bijgestelde begroting

-17.219

-18.651

-18.572

-18.854

-18.859

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Milieu

Reserves

0

0

0

0

0

Bodemsanering

0

0

0

0

0

Taakmutaties

3

6

6

6

0

Meicirculaire Gemeentefonds bodemsanering

3

6

6

6

0

Technische Wijzigingen

0

0

0

0

0

Actualisatie fondsproject ISV Geluidssanering

0

0

0

0

0

Totaal

3

6

6

6

0

Toelichting reserves
Bodemsanering (€ 0)

Gebleken is dat de uitgaven met betrekking tot bodemsanering te ambitieus waren ingezet. De praktijk heeft inmiddels geleerd dat projecten zoals Keilehaven (Gas en ISV-3) vanwege een grote complexiteit een langere doorlooptijd kennen, waardoor sprake is van een langere voorbereidingstijd. Ook ten aanzien van sanering van loodconcentraties (Spoedlocaties) is gebleken dat de onderzoeksfase een langere doorlooptijd kent. De kosten worden daardoor later gemaakt dan in eerste instantie gepland. Om deze reden zijn de onttrekkingen uit de bestemmingsreserve ISV-3 en de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds voor 2017 verlaagd en over de jaren 2018, 2019 en 2020 verhoogd.

Toelichting taakmutaties
Meicirculaire Gemeentefonds bodemsanering (van € 3 tot € 6)

In de meicirculaire Gemeentefonds 2017 heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor bodemsanering.

Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie ISV Geluidssanering (€ 0)

In het kader van ISV Geluid zijn er vanuit de Rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de voorgaande jaren was de eerste inschatting dat de uitgaven in 2017 € 450 bedragen. De voortgang van de gevelsaneringen loopt nu echter sneller dan verwacht. Hierdoor is de onttrekking voor 2017 aangepast. Met deze aanpassing zijn naar verwachting alle nog aanwezige middelen volledig besteed en behoeft er geen geld aan de Rijksoverheid te worden terugbetaald.