Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Oorspronkelijke begroting

-25.872

-26.207

-21.438

-21.602

-21.602

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-2.603

-247

-247

-247

-247

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-160

-713

-577

-1.721

-1.721

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-4.400

-8.650

-5.501

-5.785

-5.892

Totaal bijgestelde begroting

-33.035

-35.817

-27.763

-29.355

-29.462

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Gebiedsontwikkeling

Ramingsbijstellingen

-3.950

-695

-145

-145

-145

formatiewijziging

0

-145

-145

-145

-145

overheveling budget Dierenasiel

550

-550

0

0

0

Meer initiatieven en projecten door aantrekkende economie

-4.500

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) nieuwe investeringen voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam zuid nieuwe investeringen voorjaarsnota

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) actualisatie verloop

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Wonen conversie

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid -actualisatie verloopt

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-450

-7.954

-5.355

-5.639

-5.746

Interne rente

0

0

89

226

277

Afroming garantiebanen jaarschijf 2021

0

0

0

0

-177

Interne leveringen op projecten

-282

0

0

0

0

Kansrijke Wijken verschuiving Jaarbudget

-180

-929

0

0

0

Aanpassing tarieven / werkpakket

0

-6.692

-5.245

-5.541

-5.449

Diversen

8

-334

-200

-325

-398

Totaal

-4.400

-8.650

-5.501

-5.785

-5.892

Toelichting ramingsbijstellingen
Formatiewijziging (€ 145)

De formatie van de directie SO is met een extra directeur Gebiedsontwikkeling uitgebreid.

Overheveling budget Dierenasiel (€ 550 naar - € 550)

In de voorjaarsnota 2016 zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor een nieuw dierenasiel op zuid Inmiddels heeft de dierenbescherming een heroverweging gemaakt, waarbij mogelijk ook de optie van renovatie bestaand dierenasiel een optie is. De beschikbare financiële middelen worden doorgeschoven naar 2018.

Meer initiatieven en projecten door aantrekkende economie (- € 4,5 mln)

Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De benodigde ambtelijke inzet om deze initiatieven en projecten te faciliteren en realiseren en is hierdoor in 2017 aanzienlijk toegenomen.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Nieuwe investeringen voorjaarsnota (€ 0)

Kapitaalslasten Feyenoord City
In 2017 is het krediet vastgesteld voor mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve InvesteringsFonds Rotterdam (IFR). Als gevolg van wijziging rentepercentage van 3% naar 2,5% zijn de kapitaallasten gewijzigd.

Capaciteit grote projecten
De capaciteit voor grote projecten zoals Feyenoord City en NPRZ past niet binnen de bestaande begroting. Voor 2018 is hiervoor € 3,05 mln beschikbaar vanuit de reserve.

Koningsveldeplein
De onttrekking betreft het herinrichten van de buitenruimte van het Koningsveldeplein.

Vredenoordplein
Bij het Vredenoordplein wordt op de plek van een bestaande basisschool een nieuwe school voor voortgezet onderwijs gerealiseerd. De middelen binnen de reserve worden ingezet voor de aanpassing in de buitenruimte.

Buitenruimte Vreewijk
De gemeente Rotterdam, het Rijk en Havensteder hebben een convenant gesloten waarin is afgesproken dat de gemeente de buitenruimte in Vreewijk aanpakt. Hiervoor zijn de onttrekkingen aan de reserves IFR, ISV en NPRZ begroot.

Mathenesserweg
De buitenruimte van de Mathenesserweg wordt aangepakt.

Leuvehaven-Schiedamsedijk
De bestaande huidige drie paviljoens worden vervangen door één nieuw paviljoen. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting die aansluit bij het nieuwe paviljoen, met meer groen, aantrekkelijke wandelroutes en verblijfplekken aan het water.

Rijnhaven
Voor de Rijnhaven wordt een nieuw traject gestart tot visievorming en openbare aanbesteding.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) nieuwe investeringen voorjaarsnota (€ 0)

Polderlaan
De herinrichting van de Polderlaan vindt plaats ter verbetering van de belevingswaarde en de leefbaarheid van de dagelijkse woonomgeving.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) actualisatie verloop (€ 0)

De begroting is aangepast op basis van de laatste inzichten over voortgang van de werkzaamheden. De belangrijkste wijzigingen worden veroorzaakt door project Vergroening Museumpark en Buitenruimte Laurenskwartier.
Zes projecten uit het programma Kansrijke Wijken worden aangestuurd vanuit het product Gebiedsontwikkeling en zijn nu administratief ook gekoppeld aan dit product, zodat opdrachtgeverschap en budgethouderschap in één hand zijn ondergebracht.
Tot slot is het rentepercentage is aangepast van 3% naar 2,5%. Dit betekent een vermindering van de kosten en daarmee van de bijdrage uit de reserve.

Bestemmingsreserve ISV-3 actualisatie verloop  (€ 0)

De begroting is aangepast op basis van de huidige inzichten over voortgang van de werkzaamheden. De belangrijkste wijziging is de vertraging voor Spinozapark.
In het verleden zijn voorschotten verleend aan Woningcorporatie Vestia inclusief BTW. De BTW is nooit afgedragen aan het BTW compensatiefonds en wordt terugbetaald om weer toe te voegen aan de bestemmingsreserve ISV-3.

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden (€ 0)

De begroting is aangepast op basis van huidige inzichten over de voortgang van de werkzaamheden.

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief (€ 0)

Het stadsinitiatief RIF010 is nog niet gerealiseerd in verband met een beroepsprocedure. In de begroting wordt rekening gehouden met een uitreiking van de subsidie ongeacht de rechterlijke uitspraak over dit project. Indien de rechter oordeelt dat dit project doorgang mag vinden zal subsidie dit jaar nog geboekt worden. Indien de rechter anders oordeelt, blijft de subsidie beperkt tot het reeds uitgekeerde bedrag voor de voorbereiding.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid - Wonen Conversie (€ 0)

De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve NPRZ-wonen door bundeling van eerder toegekende gemeentelijke middelen voor fysieke projecten in NPRZ-gebied.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid - actualisatie verloop (€ 0)

De begroting is aangepast op basis van de laatste inzichten over voortgang van de werkzaamheden.

Toelichting technische wijzigingen
Interne Rente (van € 89 tot € 277)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Afroming garantiebanen jaarschijf 2021 ( - € 177)

In 2021 wordt extra personeelsbudget afgeroomd in verband met garantiebanen als gevolg van een extra bijdrage aan Van Werk Naar Werk.

Interne leveringen op projecten ( - € 282)

In de begroting is een budgetoverheveling doorgevoerd vanuit het programma Ruimtelijke
Ontwikkeling naar het programma Stedelijke Inrichting. Dit betreft het onderdeel Kansrijke Wijken
voor Zelfbouw.

Kansrijke Wijken verschuiving Jaarbudget (van - € 180 tot - € 929)

De projecten Bloklandstraat, Berkelstraat en Aleidisstraat uit het programma Kansrijke Wijken zijn overgegaan van product Ruimte en Wonen naar Gebiedsontwikkeling.

Aanpassing tarieven / werkpakket (van - € 6,7 mln tot - € 5,4 mln)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Op basis hiervan is een tarief bepaald dat 3% hoger ligt dan in 2017. De methodiek die hiervoor is gebruikt, wijkt niet af van voorgaande jaren. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten. Tevens is extra overhead begroot, deze worden via de tarieven omgeslagen naar de producten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen.
Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer,
Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diversen (van € 8 tot - € 398)

Het betreft diverse bijstellingen in de apparaatslasten en een aanpassing in de overhead, concernondersteuning en concernhuisvesting.