Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Oorspronkelijke begroting

-3.324

-2.903

-2.845

-2.640

-2.640

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

422

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

2.030

520

510

340

350

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

9.650

-261

-838

-830

-762

Totaal bijgestelde begroting

8.778

-2.643

-3.173

-3.130

-3.052

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Grondzaken

Ramingsbijstellingen

10.100

0

0

0

0

Winstneming grondexploitaties en toevoeging aan Gebiedsontwikkelingsfonds

10.700

0

0

0

0

Vermindernig aantal woningen Park de Twee Heuvels

-600

0

0

0

0

Reserves

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Infrastructuur

0

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Economie Gebieden

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-450

-261

-838

-830

-762

Onderhoudsbudget Hart van Zuid

0

-304

-310

-316

-323

Actualisatie Investeringen en desinvesteringen grondexploitaties

0

0

0

0

0

Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten voor derden

0

0

0

0

0

Generieke Overhead

0

-586

-557

-580

-569

Aanpassing tarieven / werkpakket

0

1.097

501

501

501

Diverse apparaatslasten

-3

31

30

31

38

Interne rente

-448

-499

-502

-466

-409

Overige mutaties

0

0

0

0

0

Totaal

9.650

-261

-838

-830

-762

Ramingsbijstellingen
Winstnemingen grondexploitaties en toevoeging Gebiedsontwikkelingsfonds (€ 10,7 mln)

Op basis van de huidige inzichten is voor 2017 een raming van de winstnemingen opgesteld. Deze raming komt uit op € 15,1 mln. Hiervan wordt € 4,4 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds.

Verminderen aantal woningen Park de Twee Heuvels (- € 600)

In het Zomerakkoord is € 600 beschikbaar gesteld voor het verminderen van het aantal te bouwen huizen in Park de Twee Heuvels. Dit bedrag zal in 2017 worden toegevoegd aan de verliesvoorziening grondexploitaties.

Reserves
Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve ISV is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve BIR is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Infrastructuur (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Infrastructuur is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Actualisatie bestemmingsreserve Economie Gebieden (€ 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Economie Gebieden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen.

Technische mutaties
Onderhoudsbudget Hart van Zuid (van -€ 304 tot - € 323)

Het onderhoudsbudget voor de buitenruimte binnen Hart van Zuid wordt toegevoegd aan het projectbudget.

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties (€ 0)

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie op het product is saldo neutraal.

Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten voor derden (€ 0)

Het investeringsvolume in de projecten voor derden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie op het product is saldo neutraal.

Generieke Overhead (van -€ 586 tot -€ 569)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Aanpassingen tarieven / werkpakket (van € 1,1 mln tot € 501)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diverse apparaatslasten (van - € 3 tot € 38)

Het betreft diverse geringe bijstellingen in de apparaatslasten.

Interne Rente (van - € 448 tot - € 409)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5%
en van 2,0% naar 1,7% specifiek voor de grondexploitaties zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Overige mutaties (€ 0)

Binnen het product zijn diverse technische mutaties doorgevoerd. Het effect van deze mutaties op het product is saldo neutraal.