Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Erfpacht

Oorspronkelijke begroting

24.806

17.891

17.892

17.895

17.895

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

49

1

1

1

1

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

0

346

346

346

346

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

0

203

171

177

123

Totaal bijgestelde begroting

24.855

18.441

18.410

18.419

18.365

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Erfpacht

Ramingsbijstellingen

0

69

69

69

69

Juridische capaciteitsuitbreiding

0

69

69

69

69

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

134

101

108

54

Aanpassen interne rente

0

1.084

1.076

1.067

1.067

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

-503

-537

-531

-529

Actualisatie rente

0

-474

-464

-454

-510

Aanpassingen tarieven / werkpakket

0

-15

-15

-15

-15

Diversen

0

42

41

41

41

Totaal

0

203

171

177

123

Toelichting ramingsbijstellingen
Financiële capaciteitsuitbreiding (€ 69)

De debiteurenbeheer administratie voor erfpacht gaat per 1 januari 2018 over naar de BCO. Het kostenbudget wordt met ingang 1 januari 2018 structureel overgeheveld naar de BCO. Op dit product zal daarom het budget vanaf 2018 structureel met € 69 k verlaagd worden.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Conversie Woonstad (€ 0)

In 2015 is een kaderovereenkomst met Woonstad gesloten om een deel van hun tijdelijke erfpachtcontracten eeuwigdurend af te kopen. De verwachting is dat er extra opbrengsten gegenereerd worden door extra afkoop van eeuwigdurend erfpacht en verkoop van afgekocht erfpachtrecht in de laatste helft van het jaar. De totale opbrengsten van de conversie worden toegevoegd aan het IFR.

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassen interne rente (€ 1,1 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van - € 503 tot - € 529)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Actualisatie rente (van - € 474 tot - € 510)

De rentelasten zijn structureel lager. Daarom verlaagt de gemeente Rotterdam de omslagrente die zij hanteert van 3% naar 2,5%. Dit heeft gevolgen voor producten waar rentebaten of rentelasten aan worden toegerekend. Op dit product is in 2018 een verlaging van € 500 k verwerkt.

Aanpassing tarieven / werkpakket  (- € 15)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programmalasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diversen (van € 42 tot € 41)

Deze mutaties hebben betrekking op diverse geringe bijstellingen in de apparaatslasten.