Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Oorspronkelijke begroting

11.614

17.601

9.342

8.716

8.716

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

30

30

30

30

30

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-132

346

2.362

2.343

2.343

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.069

1.513

1.507

1.162

522

Totaal bijgestelde begroting

12.580

19.490

13.241

12.252

11.611

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Commercieel vastgoed

Reserves

532

535

542

210

-417

Investeringsfonds Rotterdam

532

535

542

210

-417

Technische Wijzigingen

537

978

965

952

939

Actualisatie op onderdelen

-94

75

75

75

75

Interne rente

0

902

890

878

864

Verkopen

631

0

0

0

0

Totaal

1.069

1.513

1.507

1.162

522

Toelichting reserves
Investeringsfonds Rotterdam (van € 532 tot - € 417)

Door de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5% is onttrekking aan diverse bestemmingsreserves geactualiseerd.

Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie op onderdelen (van - € 94 tot € 75)

Door nieuwe/opzeggingen van huurcontracten zijn er wijzigingen in de huurstromen geactualiseerd. Daarnaast zijn ook de lasten geactualiseerd door onder andere aangepaste meerjarenonderhoudsplannen en overige kosten.

Interne rente (van € 902 tot € 864)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Verkopen (€ 631)

Vanwege de aantrekkende markt en het verrichten van extra inspanningen op de verkopen binnen vastgoed is het eerste halfjaar positiever uitgevallen dan begroot.

Overheveling gebouw van Maatschappelijk vastgoed naar Commercieel vastgoed

Eén van de gebouwen in gemeentelijk eigendom worden voortaan ingezet voor commerciële doeleinden. Dat is een ander doel dan waarvoor de gebouwen oorspronkelijk waren bedoeld. Deze verandering van bestemming betekent dat de gebouwen in de gemeentelijke administratie niet meer vallen onder het product ‘Maatschappelijk vastgoed’, maar onder het product ‘Commercieel vastgoed’. Deze overheveling leidt niet tot een begrotingswijziging en derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel, maar er is wel sprake van een saldoverschuiving tussen beide producten. Deze saldoverschuiving heeft echter geen gevolgen voor het totaalsaldo van de begroting. Dat blijft gelijk aan dat van voor de administratieve overheveling.