Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Oorspronkelijke begroting

2.442

4.672

3.651

2.086

2.086

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

1.458

-12

-12

-12

-12

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-7.535

-8.372

-4.689

-1.529

-1.529

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-7.843

1.203

1.046

1.177

1.955

Totaal bijgestelde begroting

-11.477

-2.509

-3

1.722

2.500

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Maatschappelijk vastgoed

Ramingsbijstellingen

-6.770

0

0

0

0

Open Venster

-6.770

0

0

0

0

Reserves

-532

-581

-588

-256

371

Investeringsfonds Rotterdam

-532

-581

-588

-256

414

Stelselwijziging afschrijving vastgoed

0

0

0

0

0

Groot onderhoud MBVB

0

0

0

0

-43

Technische Wijzigingen

-541

1.784

1.634

1.433

1.584

Actualisatie op onderdelen

94

-75

-75

-75

-75

Verkopen

-631

0

0

0

0

Interne rente

0

492

303

131

257

Toerekening overhead aan producten

0

-261

-222

-251

-239

Aanpassing tarieven/werkpakket

0

3.388

3.094

3.094

3.094

Kostenverdeling

-4

-1.760

-1.465

-1.465

-1.453

Totaal

-7.843

1.203

1.046

1.177

1.955

Ramingsbijstellingen
Open Venster (- € 6,8 mln)

In verband met het besluit om de nieuwbouw van basisschool het Open Venster te realiseren op basis van een nieuw ontwerp onder bouwheerschap van het schoolbestuur moeten alle kosten die tot op heden zijn gemaakt en de nog te maken (sloop)kosten worden afgeboekt. Deze kosten dragen niet meer bij aan de realisatie van de uiteindelijke nieuwbouw.

Reserves
Investeringsfonds Rotterdam (van - € 532 tot € 371)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Stelselwijziging afschrijving vastgoed (€ 0)

Op basis van nieuwe inzichten is de stelselwijziging afschrijvingen van vastgoed, o.a. sloopkosten, geactualiseerd.

Groot onderhoud MBVB (€ 0)

De tijdelijke maatregelen in het kader van veiligheid worden gedekt uit de gereserveerde middelen in deze bestemmingsreserve. Per saldo is dit een budget neutrale mutatie.

Technische wijzigingen
Actualisatie op onderdelen (van € 94 tot - € 75)

Door nieuwe/opzeggingen van huurcontracten zijn er wijzigingen in de huurstromen geactualiseerd. Daarnaast zijn ook de lasten geactualiseerd door onder andere aangepaste meerjarenonderhoudsplannen en overige kosten.

Verkopen (- € 631)

Vanwege de aantrekkende markt en het verrichten van extra inspanningen op de verkopen binnen vastgoed, is het eerste halfjaar positiever uitgevallen dan begroot.

Interne rente ( van € 492 tot € 257)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Toerekening overhead aan producten (van - € 261 tot - € 239)

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting betreft de toerekening van de kosten van het clusteronderdeel BCO (bestuur- en concernondersteuning) aan alle andere producten (en programma’s) conform een fte verdeelsystematiek. Overhead clustermanagement en ondersteuning betreft hier een uitwerking van BBV regelgeving. Leidinggevend personeel en secretariaat is overhead en moet apart zichtbaar in de begroting worden opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit dus personeelslasten, voorheen opgenomen onder personeel.

Aanpassing tarieven / werkpakket (van  € 3,4 mln tot  € 3,0 mln)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Kostenverdeling (van - € 4 tot - € 1,5 mln)

In de begroting is een herverdeling van de formatie verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's.

Overheveling gebouwen van Commercieel vastgoed naar Maatschappelijk vastgoed

Enkele gebouwen in gemeentelijk eigendom worden voortaan ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Dat is een ander doel dan waarvoor de gebouwen oorspronkelijk waren bedoeld. Deze verandering van bestemming betekent dat de gebouwen in de gemeentelijke administratie niet meer vallen onder het product ‘Commercieel vastgoed’, maar onder het product ‘Maatschappelijk vastgoed’. Deze overheveling leidt niet tot een begrotingswijziging en derhalve niet opgenomen in bovenstaande tabel, maar er is wel sprake van een saldoverschuiving tussen beide producten. Deze saldoverschuiving heeft echter geen gevolgen voor het totaalsaldo van de begroting. Dat blijft gelijk aan dat van voor de administratieve overheveling.