Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Projectmanagement en engineering

Oorspronkelijke begroting

354

1.426

1.238

1.423

1.423

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

2

213

213

213

213

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

203

-73

-73

-73

-73

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-7

1.790

2.089

1.868

2.046

Totaal bijgestelde begroting

552

3.356

3.467

3.431

3.609

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Projectmanagement en engineering

Ramingsbijstellingen

0

0

0

0

0

Actualisatie omslagrente

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-7

1.790

2.088

1.868

2.046

Actualisatie overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

206

505

284

374

Tarieven / werkpakket

-125

1.885

1.885

1.885

1.885

Diversen

-7

-301

-301

-301

-213

Totaal

-7

1.790

2.089

1.868

2.046

Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie overhead concernondersteuning en concernhuisvesting (van € 206 tot € 374)

De berekening en totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.

Tarieven  / werkpakket (€ 1,9 mln)

Voor 2018-2021 zijn de interne apparaatslasten en overhead geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programma lasten en baten.
De productbudgetten zijn doorvertaald naar benodigde personele inzet van de betrokken afdelingen. Dit leidt tot mutaties bij verschillende producten binnen de programma's Verkeer & Vervoer, Economische Zaken,
Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Diversen (van - € 7 tot - € 213)

Het betreft diverse geringe bijstellingen in de apparaatslasten.