Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Belastingen

Oorspronkelijke begroting

244.496

244.759

244.698

244.743

244.743

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-141

-141

-141

-141

-141

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

3.440

6.623

6.624

6.625

6.625

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

2.005

-1.250

-1.167

-1.207

-1.153

Totaal bijgestelde begroting

249.801

249.991

250.015

250.020

250.073

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Belastingen

Intensiveringen

0

-1.757

-1.757

-1.757

-1.757

Afschaffing hondenbelasting per 2018

0

-1.757

-1.757

-1.757

-1.757

Ramingsbijstellingen

3.614

-69

-69

-69

-69

Verlaging opbrengst hondenbelasting 2017

-144

0

0

0

0

Verhoging opbrengst onroerende zaakbelasting 2017

3.000

0

0

0

0

Verhoging opbrengst reclame- en precariobelasting 2017

876

0

0

0

0

Verhoging opbrengst logiesbelasting 2017

239

0

0

0

0

Overdracht erfpachtadministratie

0

-69

-69

-69

-69

Verhoging inkopen en uitbesteed werk 2017

-357

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-1.609

576

659

619

673

Verhoging inhuur budget

-1580

0

0

0

0

Overige interne verrekeningen

-29

58

33

72

94

Aanpassing interne rente

0

45

45

44

44

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

474

582

503

534

Totaal

2.005

-1.250

-1.167

-1.207

-1.153

Toelichting intensiveringen.
Afschaffing hondenbelasting per 2018 ( - € 1,8 mln)

Conform het besluit in de raad wordt de hondenbelasting per 1 januari 2018 afgeschaft.

Toelichting ramingsbijstellingen
Verlaging opbrengst hondenbelasting 2017 ( - € 144 )

De dalende tendens van het aantal honden dat wordt aangemeld bij de gemeente heeft zich doorgezet. Dit betekent een verminderde opbrengst van de hondenbelasting voor 2017.

Onroerende zaak belasting ( € 3 mln )

De verwachte meeropbrengst wordt door twee bewegingen veroorzaakt. De eerste is de areaaluitbreiding door nieuwbouw of vervangingsactiviteiten, mede als gevolg van de positieve economische ontwikkeling. De tweede is de onzekerheid die bestaat doordat de waardering van met name havengebonden objecten een lange periode vergt en er dus voor die objecten een inschatting van de opbrengst moet worden gemaakt die met enige voorzichtigheid wordt gemaakt. In dit geval blijken de definitieve waarden positief af te wijken van de inschatting.

Precariobelasting ( € 876)

Voor de precariobelasting is er een incidentele meevaller als gevolg van een gewijzigde systematiek van het berekenen van het percentage oninbare opbrengsten. Deze nieuwe systematiek houdt beter rekening met de factor bezwaren. Daarnaast zijn in 2016 uitspraken op langlopende bezwaarprocedures met een negatief effect op de opbrengsten verwerkt. Hierdoor treedt in 2017 het effect op dat het risico op bezwaren voor dat (substantiële) deel van de opbrengsten verdwenen is, hetgeen ook leidt tot een vermindering van het totale risicopercentage. Beide aspecten samen zorgen voor dit positieve effect.

Logies belasting ( € 239)

Rotterdam ontwikkelt zich als een stad die door steeds meer toeristen gewaardeerd wordt. Dit heeft een positieve invloed op de opbrengsten logiesbelasting.

Overdracht erfpachtadministratie  (van € 0 tot   - €69)

Besloten is dat de administratie van de inning van de erfpachtgelden van Dienstverlening/Belastingen overgedragen wordt aan Bestuurs- en Concernondersteuning . De bedragen houden verband de overdracht van de (personele) kosten die betrekking hebben op de inning van de erfpachtgelden.

Verhoging inkopen en uitbesteed werk ( - € 357)

Er zijn een aantal posten zoals aanschaf software, juridisch onderzoek, inkoop van gegevens die verhoogd moeten worden vanwege een kleine toename van de uitgaven. Daarnaast nemen de kosten van het behandelen van bezwaren toe.

Toelichting technische wijzigingen
Kosten inhuur (- € 1,6 mln)

Vanwege de positieve economische ontwikkelingen neemt het reguliere werk voor Belastingen toe. Ook zijn de werkvoorraden op enkele onderdelen de afgelopen periode gestegen. Om deze werkvoorraad aan te pakken is een plan van aanpak gemaakt en wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet. Hiervoor moet het budget worden opgehoogd. Het wegwerken van deze voorraad maakt het mogelijk om verbeteringen in werkprocessen door te voeren op het moment dat de werkvoorraad terug is op een normaal niveau. Omdat op dit moment niet kan worden vastgesteld hoeveel hiervan structureel is, wordt dit in eerste instantie tijdelijk opgevangen door het budget voor inhuur te verhogen.

Overige interne verrekeningen (van - € 29 tot € 94)

Deze post betreft een verzameling aan onderlinge verrekeningen die samenhangen met het verlenen van interne diensten binnen de organisatie.

Aanpassing interne rente ( van € 0 tot  € 44)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Actualisatie doorbelasting Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
(van € 474 tot €  534)

De berekening en de totstandkoming van de doorbelasting overhead concernhuisvesting en concernondersteuning wordt toegelicht bij het programma Overhead.