Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Beheer algemene middelen

Oorspronkelijke begroting

1.534.031

1.495.541

1.476.372

1.471.910

1.471.910

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

-645

-654

-654

-654

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

61.408

77.526

59.774

46.080

51.873

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

11.017

38.381

26.515

29.344

30.188

Totaal bijgestelde begroting

1.606.456

1.610.803

1.562.007

1.546.680

1.553.316

Bijstellingen product (x1000)

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

Beheer algemene middelen

Intensiveringen

0

-300

-300

-300

-300

Zomerakkoord inzake vaderschapsverlof

0

-300

-300

-300

-300

Ramingsbijstellingen

113

1.200

1.482

2.393

3.080

Actualisatie Algemene reserve

-6.600

0

0

0

0

Actualisatie bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

220

0

0

0

0

Actualisatie omslagrente

0

6

2

0

0

Actualisatie programmalasten beheer algemene middelen

53

3

3

3

3

Bijstelling gemeentefonds

5.948

0

0

0

0

Actualisatie Financiering

0

755

1.049

1.970

2.665

Verlaging bespaarde rente 3%-2,5%

0

0

0

0

0

Verwerking stelpost rente IFR

492

437

429

421

412

Reserves

-7.889

11.892

414

2.044

2.966

Bestemmingsreserve conversie vanuit Investeringsfonds Rotterdam, ISV-3 naar Nationaal Programma Rotterdam Zuid

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve IFR Sportaccommodaties 2014

0

-113

-111

-109

-107

Verwerking investeringsvoorstel 2018 in relatie tot Investeringsfonds Rotterdam

0

0

0

0

0

Bijstelling Bestemmingsreserve Krimp

486

0

0

0

0

Overboeking van reserve BIR naar reserve IFR

0

0

0

0

0

Toevoeging aan IFR

0

0

0

0

0

Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve

0

0

0

0

0

Verrekening Algemene Reserve

-8.375

11.995

520

2.153

3.078

Actualisatie Financiering

0

10

5

0

-5

Taakmutaties

18.793

26.253

25.901

27.110

27.040

Bijstelling taakmutaties Gemeentefonds

18.793

26.253

25.901

27.110

27.040

Technische Wijzigingen

0

-664

-981

-1.903

-2.598

Actualisatie Financiering

0

-755

-1.049

-1.970

-2.665

Actualisatie Trend

0

90

67

67

67

Totaal

11.017

38.381

26.515

29.344

30.188

Toelichting intensiveringen
Zomerakkoord inzake vaderschapsverlof (- € 300)

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 heeft de gemeenteraad besloten een vaderschaps-verlofregeling in te stellen. Op grond daarvan kunnen met ingang van 2018 jonge vaders, die werkzaam zijn bij de gemeente, gebruikmaken van een driewekelijks verlof. In afwachting van nadere regelgeving en een verdeling van het daartoe beschikbaar gestelde budget, wordt dit bedrag voorlopig verantwoord op het product Beheer Algemene Middelen.

Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie Algemene reserve (-€ 6,6 mln)

Dit betreft een tweetal toevoegingen aan de Algemene reserve. Bij winstnemingen grondexploitaties is op basis van huidige inzichten voor 2017 een raming opgesteld (zie programma Ruimtelijke ontwikkeling). Hierdoor is € 5,6 mln toegevoegd aan de Algemene reserve.
Daarnaast vindt een toevoeging plaats als gevolg van lagere lasten onderwijshuisvesting (zie programma Onderwijs).

Actualisatie bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed (€ 220)

Het doel van de bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed is de dekking van knelpunten die zich kunnen voordoen in het kader van de invoering van de van de kostprijsdekkende huren. Deze bestemmingsreserve is 2014 ingesteld met als einddatum 2017. Na alle toekenningen blijft er in de bestemmingsreserve nog € 220 over en dit bedrag valt met opheffing van deze bestemmingsreserve vrij ten gunste van het product Beheer Algemene Middelen.

Actualisatie omslagrente (van € 6 tot € 2)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Actualisatie programmalasten (van € 53 tot € 3)

Dit betreft een incidentele vrijval van het restant van de trend 2016 en een structurele verlaging van geraamde beheer- en onderhoudskosten van software.

Bijstelling Gemeentefonds (€ 5,9 mln)

Voor de jaren 2018 en verder, zijn de baten van het Gemeentefonds gelijk aan de extra lasten, te weten: de effecten van de nieuwe Cao-gemeenten en VNG-werkzaamheden. Daarom is er per saldo geen effect. In 2017 is een incidenteel voordeel van € 5,9 mln. De effecten van de nieuwe Cao-gemeenten voor 2017 worden binnen bestaande middelen opgevangen.

Actualisatie Financiering (van € 755 tot € 2,6 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5% wordt de rentevergoeding over het IFR verlaagd. Dit wordt binnen het product Beheer Algemene Middelen eveneens verwerkt op de stelpost rente IFR, waardoor dit budgettair neutraal verloopt (zie Toelichting technische mutaties).

Verlaging bespaarde rente 3% - 2,5% (€ 0)

Vanwege de verlaging van de interne rente van 3,0% naar 2,5% daalt de rente over de beginstand van het IFR. De consequenties hiervan worden budgettair neutraal verwerkt binnen het product Beheer Algemene Middelen.

Verwerking stelpost rente IFR (van € 492 tot € 412)

Dit betreft een bijstelling van de stelpost rente IFR in verband met de invulling van de stelpost bij andere producten van het concern voor de rentelasten op de projecten die zijn overgeheveld vanuit andere reserves.

Toelichting reserves
Bestemmingsreserve conversie vanuit Investeringsfonds Rotterdam, ISV-3  naar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (€ 0)

Met de raadsbesluiten van 22 en 29 juni 2017 is besloten de bestemmingsreserve NPRZ pijler Wonen te vormen. Hierdoor worden de gemeentelijke middelen geoormerkt voor de NPRZ pijler Wonen vanuit het eerder gevormde NPRZ administratief gebundeld met Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing- 3 (ISV-3).
Hiertoe stelt het college voor om met deze begrotingswijziging € 38,3 mln vrij te laten vallen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve NPRZ pijler Wonen.

Bestemmingsreserve IFR Sportaccommodaties 2014 (van - € 113 tot - € 107)

De investering van € 2,5 mln voor het zwembad Hart van Zuid wordt ingebracht in het project Hart van Zuid. De kapitaallasten die aan deze investering verbonden zijn, zijn reeds opgenomen in het programma Sport en Recreatie. Het college stelt voor deze kapitaallasten volledig over te hevelen naar het IFR. Deze mutatie verloopt concernbreed budgettair neutraal.

Verwerking investeringsvoorstel 2018 in relatie tot Investeringsfonds Rotterdam (€ 0)

Om het beeld van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) niet te verstoren zijn bij het product Beheer Algemene Middelen meerjarig de begrote toevoegingen aan het IFR vertaald in lasten en onttrekkingen aan het IFR. Met het vaststellen van het investeringsvoorstel 2018 kan dit bij begroting 2018 bij de betreffende programma’s worden ingevuld. Hiermee vervalt bij het product bij Beheer Algemene Middelen het bedrag van € 20,6 mln dat voor het jaar 2018 is opgenomen.

Bijstelling Bestemmingsreserve Krimp (€ 486)

Deze bijstelling betreft de vrijval die het gevolg is van de lagere onttrekking aan deze reserve. Deze lagere onttrekking is nodig in het kader van de overheveling van loonkosten van het product Van Werk Naar Werk naar andere producten. Hiermee verloopt deze mutatie concernbreed budgettair neutraal.

Overboeking van reserve BIR naar reserve IFR (€ 0)

Voorgesteld wordt vanuit de Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) € 211 toe te voegen aan het IFR om de kapitaallasten te dekken die verbonden zijn aan de extra werkzaamheden aan het Multifunctioneel Centrum (MFC) Rozenburg.
Voor de Volkerweg blijkt dat de lasten van € 228 geactiveerd moeten worden. Hiervoor stelt het college voor de beschikbare middelen binnen de BIR toe te voegen aan het IFR om de kapitaallasten te dekken.

Toevoeging aan IFR (€ 0)

Het college stelt voor om in totaal € 7,6 mln van het nog beschikbare deel van de stelpost rente IFR
toe te voegen aan het IFR conform de bestendige gedragslijn. Hiervan is € 2,4 mln nodig is om de kapitaallasten Hart van Zuid en overgehevelde investeringen uit andere bestemmingsreserves te dekken. De resterende € 5,2 mln wordt aangewend om toekomstige kapitaallasten dan wel investeringsvoorstellen te dekken.

Opheffing Financieringsreserve toevoeging aan Algemene Reserve (€ 0)

Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 is besloten de Financieringsreserve met ingang van 2018 op te heffen. Hierdoor valt een bedrag van € 82 mln vrij. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hierdoor is er geen effect op het weerstandsvermogen.

Verrekening Algemene reserve (van € - 8,4 mln tot € 3,1 mln)

Voor een sluitende meerjarenbegroting wordt het geraamde saldo verrekend met de Algemene reserve.

Actualisatie Financiering (van € 10 naar- € 5)

De verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5% heeft geleid tot deze reservemutaties.

Toelichting taakmutaties
Bijstelling taakmutaties Gemeentefonds (van € 18,8 mln tot € 27,0 mln)

De financiële effecten bij de integratie-uitkering Sociaal Domein, die oplopen van € 12,4 mln in 2017 naar € 22,7 mln in 2021, zijn in hoofdzaak het gevolg van de toekenning van loon- en prijsbijstellingen en de actualisatie van waarden van maatstaven. Bij de decentralisatie en integratie-uitkeringen zijn de belangrijkste wijzigingen: de bommenregeling (2017: € 3,9 mln), Wmo / huishoudelijke hulp (vanaf 2017: € 2 mln) en Gezond in de Stad (vanaf 2018: € 2,0 mln). De lasten worden opgenomen bij betreffende producten.

Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie Financiering (van - € 755 tot -€ 2,6 mln)

De actualisatie van het product Beheer Algemene Middelen is het gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3% naar 2,5%.

Actualisatie Trend (van € 90 tot € 67)

Dit betreft de verwerking van de trendcorrectie door capaciteitsuitbreiding van juridische diensten en ICT.