Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Deelnemingen

Oorspronkelijke begroting

88.082

89.396

89.596

90.964

90.964

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

13.113

1.245

995

995

2.390

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

206

7.918

1.915

1.915

1.915

Totaal bijgestelde begroting

101.401

98.559

92.506

93.873

95.268

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Deelnemingen

Ramingsbijstellingen

206

7.918

1.915

1.915

1.915

Actualisatie dividenduitkeringen Deelnemingen en programmalasten

220

6.004

0

0

0

Actualisatie omslagrente

-15

1.915

1.915

1.915

1.915

Totaal

206

7.918

1.915

1.915

1.915

Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie dividenduitkeringen Deelnemingen en programmalasten (van € 220 tot € 6 mln)

De bijstelling voor 2017 betreft incidenteel hogere dividendontvangsten Evides en Stedin in 2017 en een incidentele verlaging van programmalasten. De incidenteel hogere baten in 2018 van € 6 mln zijn het gevolg van de actualisatie van de dividendraming Eneco over 2017 te ontvangen in 2018.

Actualisatie omslagrente en boekwaarde (van - € 15 tot € 1,9 mln)

Vanwege de verlaging van het interne rentepercentage van 3% naar 2,5% dalen de interne rentelasten. Dit is toegelicht in het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen. De mutatie in 2017 heeft betrekking op een actualisatie van de boekwaarde van de deelnemingen.