Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Financiering

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

4.695

10.870

8.376

7.032

3.029

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

344

-8.659

-8.281

-8.252

-11.569

Totaal bijgestelde begroting

5.039

2.212

95

-1.220

-8.540

Bijstellingen product (x1000)

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

Financiering

Ramingsbijstellingen

-615

-895

-893

-1.969

-4.799

Actualisatie omslagrente deelnemingen en projecten Economie

9

-1.965

-1.962

-1.960

-1.960

Actualisatie omslagrente verstrekte leningen en programmakosten

19

-6

-7

-18

-17

Verlaging bespaarde rente

0

2.485

2.285

2.143

2.059

Verlaging toevoeging bespaarde rente IFR

0

2.944

2.836

2.870

2.924

Actualisatie Financiering

-643

-4.352

-4.045

-5.004

-7.804

Reserves

-4

319

317

358

356

Actualisatie omslagrente

-4

329

322

358

350

Actualisatie Financiering

0

-10

-5

0

5

Technische Wijzigingen

963

-8.083

-7.705

-6.641

-7.126

Actualisatie afschrijvingslasten omslagrente

0

176

169

162

154

Aanpassen omslagrente investeringen en grondexploitaties

448

-9.572

-9.669

-9.705

-11.063

Aanpassing pensioenvoorzieningen

367

371

375

380

385

Overheveling programmabudget naar Audits en Control

148

0

0

0

0

Renteverlaging Verhuringen MVG

0

187

371

553

733

Actualisatie Financiering

0

755

1.049

1.970

2.665

Totaal

344

-8.659

-8.281

-8.252

-11.569

Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie omslagrente deelnemingen en projecten Economie (van € 9 tot - € 2,0 mln)

In 2017 is de omslagrente geactualiseerd als gevolg van een (hogere) boekwaarde van het aandelenkapitaal (€ 9 voordeel) . De actualisatie van omslagrente betreft hier de verlaging van de omslagrente aan het product Deelnemingen over de boekwaarde van de deelnemingen en projecten Economie (zie programma Economie).

Actualisatie omslagrente verstrekte leningen en programmakosten (van € 19 tot - € 17)

De gemeente Rotterdam leent aan enkele derde partijen geld uit tegen omslagrente. Als de omslagrente lager wordt, kan de derde partij goedkoper van de gemeente lenen. Er ontstaat dan op het product Financiering een (klein) nadeel. Voor het product Lening- en garantieverstrekking is het effect budgettair neutraal, omdat de lagere omslagrente en lagere rentebaten elkaar in evenwicht houden.
De bijstelling 2017 is nodig vanwege de omzetting van een vordering op Tower Hotel in een rentedragende lening.

Verlaging bespaarde rente (van € 2,5 mln tot € 2,1 mln)

Dit betreft de verlaging van de rentevergoeding over het IFR zichtbaar op het product Financiering als gevolg van de aanpassing van het interne rentepercentage van 3,0% naar 2,5%.
Vanwege de verlaging van de interne rente van 3,0% naar 2,5%, daalt de rente over de beginstand van het IFR. De consequenties hiervan worden budgettair neutraal verwerkt binnen het product Beheer Algemene Middelen.

Verlaging toevoeging bespaarde rente IFR (€ 2,9 mln)

Dit betreft de verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5% over de reserves en voorzieningen (m.u.v. IFR en pensioenvoorziening) die aan het IFR wordt toegevoegd.

Actualisatie Financiering (van - € 643 tot -€ 8,0 mln)

De actualisatie van het product Financiering is voornamelijk het gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5%. Zie hiervoor paragraaf Financiering.

Toelichting reserves
Actualisatie omslagrente (van -€ 4 tot € 350)

Door de verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Daar geen rekening is gehouden met het feit dat ook de onttrekking aan het IFR met hetzelfde bedrag wordt aangepast, heeft dit geleid tot bovenstaande verlaging binnen het product Financiering.

Actualisatie Financiering (van -€ 10 naar € 5)

De verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5% heeft geleid tot deze reservemutaties.

Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie afschrijvingslasten omslagrente (van € 176 tot € 154)

De verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5% leidt tot een aanpassing van de annuïtaire afschrijvingen van commercieel vastgoed. De hogere afschrijvingslasten bij commercieel vastgoed worden hier verrekend met het product Financiering.

Aanpassen omslagrente investeringen en grondexploitaties (van € 448 tot - € 11,1 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente over de investeringen van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.
Daarnaast wordt de omslagrente over de grondexploitaties vanaf 2017 verlaagd van 2% naar 1,7%. Aangezien de grondexploitaties een negatieve boekwaarde kennen, leidt dit tot een voordeel op het product Financiering.

Aanpassing pensioenvoorzieningen (van € 367 tot € 385)

De pensioenvoorzieningen zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de toekomstige verplichtingen. Jaarlijks wordt een voorgeschreven rente toegevoegd aan deze voorzieningen. Volgens de betreffende circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt dit percentage bepaald als de op 1 oktober geldende rente uit de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur voor verplichtingen met een looptijd van 25 jaar. In de begroting 2017 werd nog een percentage gehanteerd van 1,629%. Dit percentage bedroeg op 1 oktober 2016 0,864%. De bijstelling van dit percentage leidt tot een voordeel op het product Financiering.

Overheveling programmabudget naar Audits en Control (€ 148)

Vanuit het product Financiering wordt eenmalig programmabudget overgeheveld naar product Audits & Control om onverwachte, eenmalige ICT-kosten te dekken.

Renteverlagingen Verhuringen maatschappelijk vastgoed (van € 187 tot € 733)

Bij het maatschappelijk vastgoed (MVG) wordt gerekend met kostprijsdekkende huren. Dat wil zeggen dat een verlaging van de kapitaallasten (bij herziening van het contract) wordt doorgegeven aan de huurder. De lagere huurbaten op het product Maatschappelijk vastgoed worden verrekend met een stelpost voor de renteverlaging op het product Financiering.

Actualisatie Financiering (van € 755 tot € 2,7 mln)

De actualisatie van het product Financiering is voornamelijk het gevolg van de verlaging van de omslagrente van 3,0% naar 2,5%.