Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Lening- en garantieverstrekking

Oorspronkelijke begroting

0

0

0

0

0

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

0

0

0

0

0

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

0

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

0

0

0

0

0

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Lening- en garantieverstrekking

Ramingsbijstellingen

0

0

0

0

0

Actualisatie omslagrente verstrekte leningen

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Actualisatie omslagrente verstrekte leningen (€0)

De gemeente Rotterdam leent enkele derde partijen geld uit tegen omslagrente. Als de omslagrente lager wordt, kan de derde partij goedkoper van de gemeente lenen en ontstaat op het product Financiering een (klein) nadeel. Voor het product Lening- en garantieverstrekking is het effect budgettair neutraal, omdat de lagere omslagrente en lagere rentebaten elkaar in evenwicht houden.