Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Oorspronkelijke begroting

-4.923

-4.852

-5.427

-5.686

-5.686

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

7

-40

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

572

636

155

839

839

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

2.916

210

164

125

125

Totaal bijgestelde begroting

-1.427

-4.047

-5.109

-4.722

-4.722

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Van Werk naar Werk

Reserves

621

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

1.107

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Krimp

-486

0

0

0

0

Technische wijzigingen

2.296

210

164

125

125

Technische verlaging lasten door verschuiving uitvoering naar 2018 en verder (correspondeert met reserves)

2.142

0

0

0

0

Technische wijziging overheveling budget geplaatste HPK'ers binnen de concernorganisatie.

154

210

164

125

125

Totaal

2.916

210

164

125

125

Toelichting Reserves
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organsiatie ( € 1,1 mln)

Op basis van de meest actuele inzichten is een bijstelling nodig van de reserve doorontwikkeling organisatie. Uitvoeringskosten (€ 2,1 mln) met betrekking tot de doorontwikkeling organisatie zullen van 2017 verschuiven naar 2018 en verder. Hiermee worden de lasten op het product VWNW (vermeld onder technische wijzigingen) en de onttrekking aan de reserve verlaagd in 2017. Hoe de verdeling van deze kosten zullen zijn over de jaren 2018 en verder zal begin 2018 duidelijk zijn en doorgevoerd worden bij de omissieregeling 2018. De realisatie laat een gunstige ontwikkeling zien van de frictiekosten als gevolg van het organisch verandertraject (op dit moment minder herplaatsingskandidaten dan ingeschat). Dit leidt tot een vrijval van € 3,3 mln. van de reserve.

Bestemmingsreserve Krimp (- € 486)

Bij de Voorjaarsnota zijn loonkosten overgeheveld van het product VWNW naar diverse organisatie onderdelen. Deze overheveling is budgettair neutraal.
De dekking van deze loonkosten zat in de begrote onttrekking reserve Krimp en had tevens moeten worden verlaagd om vrij te kunnen vallen ten gunste van de algemene middelen.
Abusievelijk is dit niet gebeurd. Bij deze begroting wordt dit nu hersteld.

Toelichting Technische wijzigingen
Technische wijzigingen verschuiving uitvoering (€ 2,1 mln )

Uitvoeringskosten (€ 2,1 mln) met betrekking tot de doorontwikkeling organisatie zullen van van 2017 verschuiven naar 2018 en verder. Hiermee worden de lasten op het product VWNW en de onttrekking aan de reserve (vermeld onder bijstellingen) verlaagd in 2017. Hoe de verdeling van deze kosten zullen zijn over de jaren 2018 en verder, zal begin 2018 duidelijk zijn en doorgevoerd worden bij de omissieregeling 2018.

Overheveling budget HPK'ers (van € 154 tot € 125)

Er vinden budgetoverhevelingen plaats met betrekking tot de geplaatste herplaatsingskandidaten in de diverse organisatie onderdelen.