Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernondersteuning

Oorspronkelijke begroting

-229.942

-216.102

-215.914

-216.262

-216.262

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-454

-480

-515

-515

-515

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-1.095

-8.093

-7.281

-7.288

-7.288

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

816

1.534

2.327

2.751

2.895

Totaal bijgestelde begroting

-230.675

-223.140

-221.383

-221.313

-221.169

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernondersteuning

Ramingsbijstellingen

1.150

-150

0

0

0

Divdend Multi Employment Rotterdam B.V.

1.000

0

0

0

0

Innovatie bestuurlijke besluitvorming

150

-150

0

0

0

Reserves

300

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Financiële processen

300

0

0

0

0

Bestemmingsreserve informatiebeveiliging

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve innovatiereserve

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

-634

1.684

2.327

2.751

2.895

Bijstelling concernondersteuning

212

0

0

0

0

Aanpassen interne rente

0

169

115

69

35

Financiële processen op orde

-300

0

0

0

0

Afroming garantiebanen jaarschijf 2021

0

0

0

0

-183

Reprokosten

-245

0

0

0

0

Overdracht sportbedrijf

-59

1.985

2.576

3.055

3.416

Overige technische wijzigingen

-242

-470

-364

-372

-372

Totaal

816

1.534

2.327

2.751

2.895

Bijstellingen Ramingsbijstellingen
Dividend Multi Employment Rotterdam B.V. ( € 1 mln)

Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat als de solvabiliteitsratio -de verhouding tussen eigen en
vreemd vermogen - boven de 50% komt, de deelneming dividend uitkeert. Door de positieve resultaten in 2016 komt de ratio boven de 50% uit, waardoor is besloten tot een incidentele dividenduitkering van € 1 mln aan de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder van de vennootschap.

Innovatie bestuurlijke besluitvorming (van € 150 tot -€ 150)

Het budget voor innovatie van bestuurlijke besluitvorming zal slechts ten dele worden benut in 2017, aangezien het zwaartepunt van de activiteiten zal plaatsvinden in 2018.

Bijstellingen Reserves
Bestemmingsreserve Financiële processen ( € 300)

Voor de projecten Financiële processen op orde is er een bestemmingsreserve van €2 mln. beschikbaar, waarmee het financiële proces verder verbeterd wordt door processtappen te automatiseren. De onttrekking (van € 1.752 tot € 248) wordt gedeeltelijk via de technische wijzigingen geboekt.

Bestemmingsreserve informatiebeveiliging ( € 0)

Uit deze reserve, die is gevormd bij de voorjaarsnota, financiert het college grotendeels het programma Informatiebeveiliging Rekenkamer (van € 1.910 tot € 1.000).

Bestemmingsreserve Innovatiereserve ( € 0)

Door de vertraging bij de Europese aanbesteding vanwege extra vragen en door uitstel van de live gang van een aantal processen (zaaksysteem) wordt de onttrekking (€ 641) van de Innovatiereserve 2017 verlaagd op basis van de kostenprognose. De onttrekking in 2018 wordt met hetzelfde bedrag verhoogd.

Bijstellingen Technische wijzigingen
Bijstelling concernondersteuning ( € 212)

Binnen het product concernondersteuning worden extra baten voorzien. Dit betreft het Bureau interim management, die de opdracht heeft om volgend jaar 100 procent declarabel te zijn en daar al sneller dan verwacht naar toe groeit.

Aanpassen interne rente (van € 169 tot € 35)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen

Financiële processen op orde (- € 300)

Een bestemmingsreserve maakt maatregelen mogelijk die het financiële proces verbeteren door processtappen verder te automatiseren. De onttrekking wordt gedeeltelijk via de technische wijzigingen geboekt, omdat het om apparaatskosten gaat. Daarom staat een deel van de wijziging bij technische wijzigingen en een deel bij reserves.

Afroming garantiebanen 2021 (- € 183)

In de Begroting 2017 zijn de financiële middelen voor de realisatie van garantiebanen meerjarig (2017-2020) ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. De verwerking voor het jaar 2021 vindt op dit moment plaats. De mutatie is op concernniveau neutraal aangezien vanuit alle programma’s naar rato bijgedragen wordt door een afroming van de personeelsbudgetten op basis van de huidige verdeling van de loonkosten.

Reprokosten (- € 245)

Het centrale budget voor reprokosten gaat omhoog in verband met een aanpassing van de interne doorbelasting voor aanslagen van de Belastingdienst. Deze boeking is concernbreed budgetneutraal.

Overdracht sportbedrijf (van - €  59 tot € 3,4 mln)

Door het oprichten van het Sportbedrijf neemt de dienstverlening binnen het concern af. Dit levert lagere kosten (materieel en personeel) op voor het product concernondersteuning en concernhuisvesting. Er zijn frictiekosten beschikbaar om de benodigde afbouw in capaciteit te ondersteunen. Nadere informatie over de verzelfstandiging is te vinden onder het product Sport en Recreatie.

Overige technische wijzigingen (van - € 242 tot - € 372)

De overige technische wijzigingen bestaan vooral uit verschuivingen van budgetten binnen het product en met andere producten. Deze zijn concernbreed neutraal.