Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Audits & Control

Oorspronkelijke begroting

-16.005

-15.479

-15.510

-15.488

-15.488

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-24

-24

-24

-24

-24

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-265

-542

-542

-542

-542

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

-143

-72

-75

-73

-48

Totaal bijgestelde begroting

-16.438

-16.118

-16.152

-16.128

-16.103

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Audits en Control

Reserves

114

95

0

0

0

Dekking loonkosten uit reserve RIO40

114

95

0

0

0

Technische wijzigingen

-257

-167

-75

-73

-48

Bijdrage Veilig aan ondernemingsraad

0

-29

-29

-29

-29

Bijdrage aan medewerker governance

0

-50

-50

-50

-50

Dekking loonkosten uit reserve RIO40

-114

-95

0

0

0

Bijstelling afroming garantiebanen

5

7

4

6

31

Bijdrage vanuit product Financiering

-148

0

0

0

0

Totaal

-143

-72

-75

-73

-48

Toelichting reserves
Dekking loonkosten uit reserve RIO40 (van € 114 tot € 95)

Ter dekking van de loonkosten maakt Audits en Control aanspraak op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie).De bijbehorende loonkosten worden meegenomen onder technische wijzigingen.

Toelichting technische wijzigingen
Bijdrage Veilig aan ondernemingsraad (- € 29)

Er zijn nieuwe ondernemingsraden gestart. Met ingang van 2018 wordt vanuit dit product een financiële bijdrage ontvangen om de kosten van de nieuwe ondernemingsraad te dekken.

Bijdrage aan medewerker governance (- € 50)

Ter dekking van de loonkosten van een nieuwe medewerker governance ontvangt het product Audits en Control een jaarlijkse bijdrage van € 50 vanuit de organisatie.

Dekking loonkosten uit reserve RIO40 (van - € 114 tot-  € 95)

Ter dekking van de loonkosten maakt Audits en Control aanspraak op de reserve RIO40 (Doorontwikkeling Organisatie)

Technische wijzigingen (van € 5 tot € 31)

Dit is een verschuiving in de budgetten voor garantiebanen tussen verschillende organisatieonderdelen.

Bijdrage vanuit product Financiering (- € 148)

Vanuit het product Financiering wordt eenmalig programmabudget overgeheveld naar product Audits & Control ter dekking van onverwachte, eenmalige ICT-kosten.