Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernhuisvesting

Oorspronkelijke begroting

-83.826

-74.552

-74.068

-73.642

-73.642

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

645

654

654

654

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

-2.300

-693

-686

-688

-688

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

0

581

450

1.223

1.342

Totaal bijgestelde begroting

-86.126

-74.019

-73.650

-72.453

-72.334

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Concernhuisvesting

Ramingsbijstellingen

0

-1.300

-1.403

-546

-1

Ramingsbijstelling als gevolg van een actualisatieslag op de meerjarenbegroting

0

-1.300

-1.403

-546

-1

Reserves

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

0

1.882

1.852

1.769

1.342

Aanpassen interne rente

0

1.500

1.479

1.369

1.329

Afroming garantiebanen jaarschijf 2021

0

0

0

0

-360

Verwerking overhead overdracht sportbedrijf

0

382

373

373

373

Totaal

0

581

450

1.223

1.342

Toelichting ramingsbijstellingen
Ramingsbijstelling als gevolg van een actualisatieslag op de meerjarenbegroting
(van -€ 1,3 mln tot € 0)

In de overdracht van het programma CHV naar de lijn (onderdeel van het cluster BCO), is een aantal knelpunten zichtbaar geworden. De oplossingen voor deze knelpunten worden gedragen door de clusters, doorbelastingen door te voeren en investeringen te faseren.
Door de groei van de organisatie kunnen een aantal panden niet conform eerdere planning worden afgestoten. Zoals het er nu naar uit ziet zijn dat waarschijnlijk de Schiedamsedijk en de Zuiderparkweg. Dit leidt tot hogere kosten bij het product Concernhuisvesting, de hogere kosten worden voornamelijk gedekt door een bijdrage vanuit de clusters. Deze bijdrage zal bij de Omissieregeling 2018 worden verwerkt.

Toelichting reserves
Actualisatie bestemmingsreserve Vastgoed gebieden ( € 0)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden zijn kapitaallasten voor verbouwing en inrichting van objecten in de gebieden. Voor het begrotingsjaar 2021 is een actualisatie doorgevoerd.

Toelichting technische wijzigingen
Aanpassen interne rente (van € 1,5 mln tot € 1,3 mln)

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Afroming garantiebanen mutatiejaarschijf 2021 (- € 0,4 mln)

W&I-afroming garantiebanen mutatie jaarschijf 2021. In de Begroting 2017 zijn de financiële middelen voor garantiebanen meerjarig (2017-2020) ondergebracht binnen programma Werk en Inkomen. De verwerking voor het jaar 2021 vindt op dit moment plaats. De mutatie is op concernniveau neutraal, aangezien alle programma’s naar rato bijdragen door een afroming van de personeelsbudgetten op basis van de verdeling van de loonkosten.

Verwerking overhead overdracht sportbedrijf (€ 0,4 mln)

Door het oprichten van het Sportbedrijf neemt de dienstverlening binnen het concern af. Dit levert lagere kosten (materieel en personeel) op voor het product concernondersteuning en concernhuisvesting. Er zijn frictiekosten beschikbaar om de benodigde afbouw in capaciteit te ondersteunen. Nadere informatie over de verzelfstandiging is te vinden onder het product Sport en Recreatie.