Prioriteiten en indicatoren

Indicatoren

Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college is een belangrijke taak van de gebiedscommissies. De terugkoppeling van het college op deze adviezen is als indicator opgenomen.

Indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Overig

% terugkoppeling van het college op de (on) gevraagde adviezen van de gebiedscommissies aan het college

Mijlpaal

80%

90%

90%

Realisatie

75%

58%

Toelichting

Hoogstwaarschijnlijk wordt in 2017 het doel van 90% niet gehaald. Het doel van 90% in 2018 zal wel gehaald worden. De Verordening op de gebiedscommissies 2018 bevat namelijk het voorstel om de adviesbevoegdheid van de gebiedscommissie toch vooral te koppelen aan de wijkagenda en advies over stedelijke kaders te laten vervallen. De verwachting is dat hierdoor het aantal adviezen vermindert en dat het college op meer adviezen zal/moet reageren, omdat anders knelpunten ontstaan in de uitvoering.