Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente en haar partners zetten om de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de Rotterdamse buurten te vergroten in op de volgende thema’s:

 • De basisveiligheid moet op orde zijn, daartoe zijn afspraken gemaakt met politie, het Openbaar Ministerie en de RET.
 • Aanpak wijkveiligheid, het college zet in op meer toezicht en handhaving, betere zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de handhavers een schone en hele buitenruimte. Samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, speciale aandacht voor senioren en vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheden van de Rotterdammer zijn leidend in deze aanpak.
 • Tegengaan woonoverlast. Iedere Rotterdammer moet zich prettig en veilig voelen in zijn of haar woonomgeving.
 • Intensivering van de aanpak radicalisering.
 • Aanpak van asociaal en agressief verkeersgedrag.
 • Vermindering van het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (High Impact Crimes).
 • Aanpak van de criminaliteit die de samenleving ondermijnt, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen. Ondermijning treedt op waar boven-en onderwereld verstrikt raken. De overheid maakt de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakt deze aan.
 • Levendige stad, met oog voor veiligheid van evenementen en voorkomen van overlast bij de horeca.
Indicatoren

De ambities van het college zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.
Deze ambities heeft het college vertaald in targets die aan het eind van deze collegeperiode gerealiseerd moeten zijn. De targets zijn:

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

2017

2018

Naam monitor

College-doelstelling

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;

mijlpaal

100

>
100

nvt

veiligheidsindex

realisatie

nvt

College-doelstelling

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.

mijlpaal

35 wijken: 88

>88

nvt

veiligheidsindex

realisatie

nvt

College-doelstelling

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien.

mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaanderwijk:
80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

nvt

veiligheidsindex

realisatie

nvt

realisatie

CBS

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

2017

2018

Naam monitor

BBV

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

mijlpaal

nvt

realisatie

In 2014:
200,8

208,5

Bureau Halt

BBV

Harde kern jongeren, aantal per 10.000 jongeren

mijlpaal

nvt

realisatie

In 2014:
4,1

-

KLPD

BBV

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

nvt

realisatie

5,3

CBS

BBV

Geweldmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

realisatie

9,5

CBS

BBV

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

nvt

realisatie

4,6

CBS

BBV

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

nvt

realisatie

7,6

CBS

Toelichting collegedoelstellingen:
 • Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100.
 • De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.
 • De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

Het wijkprofiel wordt om het jaar gemeten. In januari 2018 zal het nieuwe wijkprofiel verschijnen.

In de meest kwetsbare wijken zet het college de stadsmariniers in en organiseert het college Stuurgroepen Veilig in de Wijk waar burgemeester, wethouder veiligheid, politiechef en de hoofdofficier van justitie met bewoners en ondernemers afspraken hebben gemaakt over de aanpak van veiligheidsproblemen:

 • In Tussendijken hanteert het college een intensieve integrale aanpak door een mix van maatregelen om de sociale-, fysieke- en veiligheidsproblematiek aan te pakken.
 • In de wijken op Rotterdam Zuid zet het college, naast het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, stadsmariniers in.