Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Stedelijk Verkeersplan
 • A16 Rotterdam
 • Blankenburgverbinding
 • Dynamisch Verkeersmanagement en benutten bestaand netwerk
 • Smart Mobility
 • MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag
Stedelijk Verkeersplan

Op 11 mei 2017 heeft de Gemeenteraad het Stedelijk Verkeersplan (SVPR) 2016-2030 vastgesteld. Het SVPR geeft een lange termijn opgave voor de bereikbaarheid van stedelijk en regionaal Rotterdam. Bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad. Hiervoor zijn op langere termijn grootschalige investeringen als nieuwe oeververbindingen en transformatie van bestaande (auto)infrastructuur nodig om de stad leefbaarder en economisch sterker te maken. Via het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek Rotterdam/Den Haag worden deze opgaven concreter gemaakt.

A16 Rotterdam

In 2017 en 2018 staan de volgende mijlpalen op de agenda, onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM):

 • Een onherroepelijk Tracébesluit;
 • Er wordt gewerkt aan de uitwerkingsopgaven, al dan niet in de vorm van inrichtingsplannen, voor Vlinderstrik, Schiebroeksepark en Terbregseveld.
Blankenburgverbinding

In 2017 en 2018 bereikt de gemeente onder regie van het ministerie van IenM de volgende mijlpalen:

 • Afronding van het aanbestedingsproces;
 • Start van de voorbereidingsfase van de daadwerkelijke uitvoering van de Rijksweg en de aansluitingen daarop.
Dynamisch verkeersmanagement en benutten bestaande netwerk
 • De gemeente vervangt jaarlijks circa 16 van de in totaal 240 verkeerslichtinstallaties in de stad.
 • De gemeente optimaliseert de afstelling van de verkeerslichten. Het doel is om bij vervanging of aanpassing van verkeerslichteninstallaties fietsers en voetgangers meer comfort (meer of vaker groen) en de tram meer prioriteit te geven.
 • De gemeente doet, mede in het kader van het programma ‘Beter Benutten’, mee in de ontwikkeling en realisatie van C-ITS in verkeerslichtinstallaties, waarbij verkeerslichten communiceren met voertuigen en weggebruikers en verkeerslichten slimmer kunnen regelen.
 • De gemeente ontwikkelt ‘tunnelwet-proof’-verkeersmanagement voor de Maastunnel. Daarnaast zet de gemeente in op monitoring, evaluatie en indien nodig bijsturen van het bereikbaarheids-maatregelenpakket van de Maastunnelafsluiting.
 • De gemeente Rotterdam neemt als praktijkpartner deel aan het onderzoekstraject SURF STAD, waarin kennisinstellingen onder leiding van de TU Delft onderzoek doen naar de ruimtelijke en mobiliteits-effecten van zelf rijdend vervoer (looptijd 2016 – 2020).
 • Met andere overheden en bedrijfsleven werkt de gemeente binnen De Verkeersonderneming aan de uitvoering van het programma Beter Benutten. In 2017 starten in het kader van de Marktplaats voor Mobiliteit diverse nieuwe mobiliteitsdiensten voor bewoners en werkenden in Rotterdam en omgeving. De gemeente voert projecten ter verbetering van fietsvoorzieningen, vervoer over water en enkele OV-stations, waaronder Dijkzigt en Blaak, uit.
 • De gemeente continueert haar deelname aan het samenwerkingsverband BEREIK! Dit is het samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland, de Metropool regio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van verkeersmanagement. Gezamenlijke doelstelling van het samenwerkingsverband is het, door de inzet van maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM), zo lang en gelijkmatig mogelijk rijdend houden van het verkeer op het wegennet in de Zuidvleugel van de Randstad, uitgaande van het bestaande wegennet. BEREIK! zet onder andere in op regionale samenwerking via regioregie (voor afstemming wegwerkzaamheden), het regionaal verkeerskundig team en de regiodesk.
 • Vanwege de Maastunnel en Coolsingel werkzaamheden gaat de gemeente de verkeersregie in de stad voor de periode 2017-2019 intensiveren en versterken. Onderdeel daarvan is het opzetten van een publiekscampagne
Smart Mobility

De gemeente wil zich profileren op het gebied van zelf rijdend vervoer, waarbij de vraag centraal staat wat zelf rijdend vervoer kan betekenen in het licht van de stedelijke doelstellingen die worden nagestreefd. Welke bijdrage kan zelf rijdend vervoer leveren om Rotterdam een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad te laten zijn? De gemeente richt zich de komende jaren op verschillende Smart Mobility-thema’s.

 • Het beter inwinnen en uitwisselen van informatie over mobiliteit zorgt ervoor dat we slimmer en efficiënter omgaan met de schaarse ruimte, de beschikbare infrastructuur en dat reizigers beter zijn geïnformeerd en op basis daarvan efficiëntere keuzes kunnen maken. Het combineren van verschillende datasets van bijvoorbeeld wegbeheerders, navigatiesystemen, mobiele telefoons en ov-bedrijven is hiervoor onmisbaar.
 • Een tweede thema is het connected en coöperatief maken van wegkantsystemen (C-ITS). Technische ontwikkelingen maken het mogelijk om voertuigen onderling en voertuigen en wegkantsystemen (zoals verkeerslichten) onderling met elkaar te laten communiceren. Dit kan worden ingezet om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ook om het comfort voor de reizigers te verhogen. In de periode 2018 – 2020 worden in totaal 113 verkeerslichten omgebouwd naar Intelligente verkeerslichten (I-VRI’s) en wordt ingezet op de ontwikkeling van groene golven voor fietsers, waarbij fietsers bijvoorbeeld door middel van hun mobiele telefoon op grotere afstand door verkeerslichten kunnen worden gedetecteerd.
 • C-ITS vormt de opmaat voor een andere slimme technologie: zelf rijdende voertuigen. De gemeente doet samen met de Metropool regio Rotterdam Den Haag en kennisinstellingen zoals de TU Delft en Hogeschool Rotterdam onderzoek naar de effecten van zelf rijdend vervoer in stedelijk gebied. De vraag staat hierbij centraal hoe we ons als stad optimaal kunnen voorbereiden op zelf rijdend vervoer en hoe we er voor kunnen zorgen dat zelf rijdende voertuigen een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkelijke en gezonde stad van de toekomst.
MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag (MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)

De gemeente Rotterdam is samen met het ministerie van IenM, de Metropool regio Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland een van de opdrachtgevers van het MIRT–onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van de uitkomsten van een update van de Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) uit 2011 waarin bereikbaarheidsknelpunten tot 2028 zijn geconstateerd in dit gebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de brede aanpak van bereikbaarheidsopgaven (het programma ‘’Meer bereiken'). Dit betekent onder andere dat de bereikbaarheidsopgave(n) in het gebied in breder perspectief worden benaderd, in samenhang met andere ruimtelijke opgaven in het gebied (mobiliteit, economisch vestigingsklimaat, leef kwaliteit, macro trends).

Toelichting prioriteiten
Stedelijk Verkeersplan Rotterdam

Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam (SVPR) heeft de koers neergezet op welke wijze de mobiliteit en bereikbaarheid zich ontwikkelen op korte en lange termijn. De belangrijkste twee conclusies zijn:

 1. Het verder doorzetten van de transitie van de mobiliteit door het stimuleren van schoon vervoer en de verder ontwikkeling van de Citylounge (dé plek waar je dag en nacht prettig kunt vertoeven) in de binnenstad (Coolsingel) en omliggende wijken.
 2. Grootschalige infrastructurele ingrepen die bijdragen aan een aantrekkelijk leefomgeving, economische gebiedsontwikkelingen en een gezond woonmilieu. Dit zijn nieuwe oeververbindingen aan de oostkant en westkant van de stad en transformatie van grootschalige bestaande auto infrastructuur, zoals de Tunneltraverse, Willemsbrug en Maastunnel.  
A16 Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen en bijbehorende financiering vastgesteld. Op basis hiervan zijn de inpassingsovereenkomst en het regionale uitvoeringsprogramma getekend. Met het Tracébesluit van de minister van IenM kan Rotterdam starten met de voorbereiding van de projecten op haar grondgebied voor de inpassing van de weg.

Blankenburgverbinding

Geen bestuurlijke besluitvorming van de gemeente verwacht of noodzakelijk in 2017.

MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

In september 2015 is het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag gestart met een Kwartiermakersfase. In een intensief werkproces zijn onder andere overheden, marktpartijen en andere stakeholders geconsulteerd over de mogelijke problemen en opgaven die men ziet op het gebied van bereikbaarheid die in het MIRT onderzoek betrokken moeten worden. Dit maakt de opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen uit het SVPR via inbreng in het MIRT-onderzoek tot een gedeelde inzet van gemeente, regiopartners en Rijk. Specifieke Rotterdamse ambities om de economische situatie, gezondheid en ruimtelijke kwaliteit van de buitenruimte voor de Rotterdammers te verbeteren en die relatie hebben met bereikbaarheid, zijn aangekaart.

De kwartiermakersfase is eind april 2016 afgerond met het bestuurlijk vaststellen van twee hoofdproducten: Het Resultatenrapport met daarin onder meer de weergave van de inbreng van de verschillende stakeholders en een daarop gebaseerd plan van aanpak voor de volgende fase van het onderzoek: de fase van analyse- en oplossingsrichtingen. In deze fase – gestart per 1 mei 2016 - worden alle ingebrachte kwesties uit de kwartiersmakersfase verder geanalyseerd. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar oplossingen. Ook in deze fase worden overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en andere stakeholders intensief betrokken. Besluitvorming over de afronding van dit onderzoek is voorzien in het Bestuurlijk Overleg MIRT najaar 2017.