Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De maatregelen voor de komende jaren zijn er op gericht om de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in parkeergarages en P+R-voorzieningen zo goed mogelijk te benutten, door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages en op P+R-voorzieningen.

Straatparkeren

Het aantal openbare parkeerplaatsen op straat wordt de komende jaren, vooral in de binnenstad, nog verder verlaagd. Het doel hiervan is een verdere verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte.

Om bezoekers van de binnenstad te bewegen hun auto in een parkeergarage te parkeren, is in 2017 in de binnenstad het tarief voor kortparkeren op straat verhoogd van € 2,50 naar € 3,20 per uur en van € 3,33 naar € 4,00 per uur. Tegelijkertijd is het tarief voor kortparkeren in de gemeentelijke openbare parkeergarages verlaagd van € 2,75 naar € 2,00 per uur. Voor 2018 zullen deze tarieven worden gehandhaafd.
In winkelstraten in stadswijken wordt het stop & shop-tarief voortgezet waar dit vanuit het doel om een economische impuls te geven zinvol is.
De bezoekersregeling voor bezoek van bewoners (ook voor mantelzorg) is sinds april 2017 flexibeler. Er wordt nu gewerkt met vaste tijdseenheden van 10 minuten in plaats van tijdsblokken van vijf uur, waardoor ook kort bezoek op maat kan worden gefaciliteerd. In 2018 wordt onderzocht of deze bezoekersregeling ook in de gemeentelijke garages kan worden toegepast.

Net als voorgaande jaren wordt voor wijken met een hoge parkeerdruk onderzocht of invoering van betaald parkeren een oplossing biedt voor geconstateerde parkeerproblemen. Dit onderzoek loopt via de vaste stappen: parkeertellingen, draagvlakonderzoek en advies van de betreffende gebiedscommissie.

Garageparkeren

Om bezoekers van de binnenstad te stimuleren hun auto in een parkeergarage te parkeren blijft het tarief voor kort parkeren in de gemeentelijke openbare parkeergarages in de binnenstad fors lager dan het tarief voor kort parkeren op straat.

Voor bewoners in de binnenstad blijft de mogelijkheid bestaan om een stallingsabonnement voor de gemeentelijke openbare parkeergarages in de binnenstad af te nemen voor zeventig euro per maand. Dit is een forse verlaging ten opzichte van het commerciële tarief van ruim tweehonderdtwintig euro per maand.

Voor bedrijven is het mogelijk flexibele abonnementen af te nemen die inspelen op de behoefte aan maatwerk. Deze abonnementen zijn vooral interessant voor het groeiend aantal bedrijven met medewerkers met flexibele werktijden en bedrijven die inspelen op het concept van het Nieuwe Werken. Bij flexibele abonnementen wordt achteraf betaald voor het feitelijk gebruik in plaats van vooraf een vast bedrag per maand, zoals gebruikelijk bij de standaard abonnementsvorm.

Bij wijkstallingsgarages wordt sterker gestuurd op gebruik door bewoners en bedrijven uit de directe omgeving (primaire doelgroep), mede in relatie tot maatregelen op straat in de betreffende wijken (minder blik op straat).

P+R-parkeren

Om ervoor te zorgen dat de beoogde doelgroep (voornamelijk de forens naar de binnenstad) een grotere kans heeft op een vrije parkeerplaats, blijft het doelgroepensysteem op de P+R-locaties Kralingse Zoom, Slinge en Alexander gehandhaafd. Het gebruik van deze P+R-voorzieningen is gratis, indien aanvullend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer. Het doelgroepensysteem wordt ook ingezet op de regionale P+R-locaties Meijersplein, Noorderhelling en Stadionpark.

Fietsparkeren

Het toezicht op de fietsenstalling Hoogvliet (bij metrostation Hoogvliet Centrum) wordt in 2018 voortgezet. Door de toename van het fietsgebruik in Rotterdam neemt de vraag naar fietsparkeerplaatsen toe. Daarnaast wordt in 2018 het toezicht op een aantal andere openbare fietsenstallingen structureel geregeld (o.a. Zuidplein en Capelsebrug). Ook wordt in 2018 de fietsenstalling Rotterdam Centraal (zuidzijde) geoptimaliseerd (beheer en toezicht).
De haalbaarheid van een openbare fietsenstalling in de gemeentelijke parkeergarages Schouwburgplein en Meent wordt verder onderzocht. Ook wordt onderzocht of in enkele gemeentelijke wijkstallingsgarages, waar de parkeerplaatsbezetting dit toelaat, het stallen van fietsen is toe te voegen.