Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Luchtkwaliteit en schone brandstof
 • Toenemende groei van het fietsverkeer
 • Openbaar Vervoer
 • Verkeersveiligheid
 • Personenvervoer over water
Luchtkwaliteit en schone brandstof

Concreet zet de gemeente Rotterdam in op de volgende speerpunten:

 • Voortzetting van de e-oplaadinfrastructuur;
 • Voorbeeldgedrag door voortzetting van de verschoning van het gemeentelijk wagenpark;
 • Samenwerking landelijk niveau voor de verbetering van de businesscase elektrische oplaadinfrastructuur;
 • Voortzetting stimulering en facilitering van duurzaam mobiliteitsgedrag via de Marktplaats voor Mobiliteit;
 • In gesprek met de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de overstap naar zero-emissie van het busvervoer;
 • Continueren vrachtwagenverbod ’s-Gravendijkwal;
 • Vervolg verkeersbesluit Maasvlakte;
 • Continueren milieuzone centrumgebied;
 • De brede samenwerking van de Green deal Zero emissie stadslogistiek wordt voortgezet in Logistiek010. Er komen acht nieuwe grote elektrische vrachtvoertuigen in 2017 naast meerdere elektrische kleinere voertuigen. Verschonen is mogelijk met de juiste interne financiering en externe samenwerking;
 • Uitwerken landelijke brandstoffenvisie in een Rotterdamse aanpak.
Toenemende groei van het fietsverkeer

In mei 2016 is het Fietsplan Rotterdam 2016 - 2018 "Fietsen heeft voorrang" door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoeringsactiviteiten (30) die hieraan verbonden zijn, zijn in uitvoering en worden in 2017 en 2018 gecontinueerd. De uitvoeringsactiviteiten richten zich op het netwerk van fietspaden, het stallen, en het stimuleren om te fietsen, in zowel de stad als de regio. Voor de ambities uit het Fietsplan is in de Voorjaarsnota 2016 € 2,0 mln. beschikbaar gesteld uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

Openbaar Vervoer
 • Participeren in de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding, die volgens planning in 2017 gereed is;
 • Het doel is uiterlijk in 2017 de metroverbinding gereed te hebben, dit wordt komend jaar uitgevoerd. Daarnaast lopen de planologische procedures door voor de verlenging van de Hoekse Lijn tot aan het strand en worden de plannen afgerond om de buitenruimte, faciliteiten en verkeerskundige ontsluiting goed aan te passen aan de nieuwe metroverbinding;
 • Continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden (voorheen 65+). De leeftijd waarop het recht op gratis openbaar vervoer in gaat, loopt mee met de verhoging van de AOW-leeftijd, zodat deze gelijke tred houdt met de leeftijd waarop burgers recht hebben op AOW;
 • Opstellen van een OV-visie als uitwerking van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam.
Verkeersveiligheid

De speerpunten voor verkeersveiligheid in 2017 en 2018 staan gelijk aan de benoemde speerpunten uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2018.

 • Ongevallenlocaties oppakken (blackspots);
 • Wijkschouwen voor senioren organiseren in samenwerking met het cluster Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast verkeerslessen aanbieden aan oudere Rotterdammers.

Voorlichtingsteams spreken mensen aan op risico gedrag op de fiets (bijvoorbeeld appen/ spookfietsen)

Personenvervoer over water

In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 1,9 mln voor personenvervoer over water vrij gemaakt. Hiermee zal het Fietsvoetveer Waterbuslijn 19 worden verlengd tot en met 2021, de exploitatiebijdrage aan waterbus lijn 18 worden verlengd t/m 2021, en is € 250 beschikbaar gesteld voor walvoorzieningen. Tot walvoorzieningen behoren o.a. maatregelen zichtbaarheid/bewegwijzering, fietsvoorzieningen, verbeteren omgeving (bv samen met programma Rivieroevers) en eventueel extra watertaxisteigers.
Met de investeringen 2016 en 2017 loopt het aanbod personenvervoer over water door tot en met 2021 en daarmee parallel aan de toekomstvisie met regiopartners voor een nieuw, toekomstbestendig aanbod vervoer over water vanaf 2022.

Indicatoren

Indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.

Mijlpaal

10% per 1/10/2017

Realisatie

42.455

0,0%

44.183

4,1%

46.564

10%

N.v.t.

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad

Mijlpaal

2% per 1/10/2017

Realisatie

190.530

0,0%

205.950

8,1%

208.846

9,6%

N.v.t.

BBV indicator

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

VeiligheidNL

Realisatie (incl. peildatum)

7%

8% (2015, recentere gegevens niet beschikbaar)

Recente gegevens niet beschikbaar

BBV-indicator

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

6%

5% (2015, recentere gegevens niet beschikbaar

Recente gegevens niet beschikbaar

VeiligheidNL

De collegetarget is om meer duurzaam vervoer van en naar het centrum te realiseren. Voor de fiets moet dit na het 3e kwartaal van 2017 ten minste 10% meer zijn dan in het 3e kwartaal van 2014. Voor het OV moet de groei in dezelfde periode 2% zijn.

Op dit moment zijn de realisatiecijfers voor fiets en OV tot en met het 2e kwartaal 2017 bekend.
De verwachting is dat de groei bij fiets zich doorzet in het 3e kwartaal en dat de target van 10% gehaald gaat worden. Bij OV zijn slechts cijfers beschikbaar vanaf het 3e kwartaal 2014 bekend. Bij OV is de verwachting dat het gemiddelde van de procentuele ontwikkelingen tussen het 2e en 3e kwartaal van de afgelopen twee jaren vergelijkbaar is met het OV cijfer voor 2017. Dit levert een verwachte eindprognose op van 9,6% voor OV. De OV-target is met de huidige 8,1% al ruimschoots gehaald. De realisatiecijfers voor het 3e kwartaal 2017 worden in oktober 2017 bekend. Dan is definitief zeker of de collegetargets wel of niet gehaald zijn.