Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Cluster Maritiem
 • Cluster Clean Tech
 • Cluster Medisch en Zorg
 • Cluster Food
 • Werklocaties
 • Programma Smart City en digitale economie
 • Accountmanagement MKB en Dienstverlening Ondernemers
 • Bedrijfsfunctionarissen
 • Ondernemersbalie gemeente Rotterdam
 • Case-management
 • Warenmarkten
 • Roadmap Next Economy
Toelichting prioriteiten
Cluster Maritiem

In 2018 geeft de gemeente vervolg aan versterking van het maritieme cluster. De aanpak van de versterking van het cluster Haven & Maritiem heeft twee hoofddoelstellingen: 1.Stimuleren van innovatieve bedrijvigheid in de maritieme industrie (scheepsbouw en offshore) en haven (transport, logistiek, chemie, energie) en 2. Ontwikkeling van Rotterdam tot mondiaal toonaangevend Maritiem Zakelijk dienstencentrum.

Cluster Clean Tech

Met het Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter, Rotterdam Partners, Deltalinqs, iTanks en Clean Tech Delta geeft de gemeente een impuls aan innovatieve projecten en businesscases van marktpartijen uit de regio. Het gaat om projecten die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie.

Cluster Medisch en Zorg

De inhoudelijke vertaling van de ambitie voor 2018 voor het cluster Life Sciences & Health blijft onveranderd, met als concrete resultaten:

 • De doorontwikkeling van de Life Sciences & Health hub en de realisatie van een nieuwe entree voor de Rotterdam Science Tower waarbij en een verbinding ontstaat tussen de horizontale innovaties in relatie tot het gebied;
 • Het daadwerkelijk starten van het Living Lab Zieken Thuis en ondersteuning aan implementatie van de Holland Data Health Coöperatie;
 • Focus op het project Zorg en Technologie dat daadwerkelijk bestaande technologie in de zorg en opleidingen voor het zorgend personeel verder wil brengen. Het gaat om acceptatie alvorens er sprake kan zijn van opschaling.
Cluster Food

Ook in 2018 zijn de speerpunten van het cluster Food het verkrijgen van een betere aansluiting van bedrijven en onderwijsinstellingen op de arbeidsmarkt alsook het creëren van nieuwe werkgelegenheid door middel van het aantrekken van nieuwe bedrijven en investeerders. Daarbij is internationale marketing van onze innovatieve regio een sterke troef om internationale bedrijven aan te trekken
In 2018 wordt de nieuwbouw van de firma Van Gelder in Nieuw Reijerwaard geopend.
Daaraan gekoppeld wordt het Experience Center in samenwerking met de Rotterdam Foodcluster ontwikkeld, bedoeld als voorlichtingscentrum voor de foodsector waar vooral de schoolgaande jeugd in Rotterdam en omgeving wordt geïnformeerd over deze prachtige sector die veel perspectief biedt op een goede baan en carrière.

Daarnaast heeft in 2018 de foodcluster twee businesscases ingediend bij de Europese investeringsbank in het kader van de Roadmap Next Economy:

 1. Het verwaarden van reststromen (afval gebruiken als basis voor de productie van stoffen voor nieuwe industrieën) - nieuwe business in de sector AGF (aardappelen groenten en fruit afval) en
 2. Vertical Farming  - nieuwe productie vormen van voedsel – internationale showcase voor onderzoek naar nieuwe businesscases voor de groeisector.
Werklocaties

De gemeente blijft zich richten op gebiedsgerichte aanpak van winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Met stakeholders werkt de gemeente aan versterking van gebieden met toekomstperspectief als werklocatie en aan transformatie van gebieden met een ander functioneel toekomstperspectief. Binnen de winkelaanpak wordt de intensieve inzet op versterking van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953 gecontinueerd. In 2018 wordt, op basis van de in 2017 opgedane ervaring met het stimuleren van pandeigenaren tot transformatie van winkels, in drie pilotgebieden gebiedsgerichte transformatie doorontwikkeld binnen de winkelaanpak. Teneinde de ambities van het convenant aanpak kantoren 2016-2020 te behalen wordt er ingezet om 100.000m2 kantoren kwalitatief te verbeteren en 350.000 m2 te onttrekken tot 2021. Het experiment met foodtrucks wordt voortgezet tot het 1e kwartaal 2018 en daarna geëvalueerd. Verder wordt de samenwerking op bedrijventerrein Spaanse Polder tussen de gemeente en de ondernemers verder geïntensiveerd.

Programma Smart City en digitale economie

Het Smart City Rotterdam programma werkt aan de slimme stad van de toekomst. Door het verkennen van nieuwe stedelijke integrale digitale toepassingen, in samenhang met de Roadmap Next Economy, blijft Rotterdam ook in 2018 en de toekomst een aantrekkelijke stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Eigen opgaven en programma’s van de Roadmap worden vertaald naar stedelijke opgaven, projecten en programma’s en in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere belanghebbenden uitgevoerd. Daarbij wordt sterk ingezet op integrale inzet van alle partijen.

Accountmanagement Midden en Klein Bedrijf (MKB) en Dienstverlening Ondernemers

Het MKB accountmanagement zoekt de bedrijven in de stad op, brengt in beeld wat er leeft bij de bedrijven en gebruikt de kennis van bedrijven om de dienstverlening te verbeteren en gemeentelijke procedures, beleid en projecten aan te scherpen en effectiever te maken. Daarnaast worden netwerken actief ondersteund om de samenwerking tussen ondernemers te versterken en cross-overs tussen bedrijven uit verschillende sectoren te stimuleren. Primair richt het accountmanagement op de sectoren: zakelijke dienstverlening, medisch & zorg, ICT & creatieve bedrijven, haven & maritieme dienstverlening en horeca, retail & leisure (vrije tijd). Daarnaast wordt er accountmanagement voor startups ingezet. Het accountmanagement, het current investor development (huidige ontwikkeling investeerder) op de grote en middelgrote internationale bedrijven wordt uitgevoerd door Rotterdam Partners. Hierbij heeft Rotterdam Partners specifieke aandacht voor (internationale) handelsbevordering, expats etc.

Bedrijfscontactfunctionarissen (BCF)

De bedrijfscontactfunctionarissen zijn het eerste en vaste aanspreekpunt voor de besturen van de Rotterdamse ondernemersverenigingen. Zij richten zich hierbij op de verenigde ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Ondernemers kunnen bij ‘hun’ bedrijfscontactfunctionaris terecht voor alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkeling te maken hebben. De BCF is hierbij ook de schakel naar de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. Onderlinge netwerkvorming wordt met behulp van een aantal bijeenkomsten bevorderd.

Ondernemersbalie gemeente Rotterdam

De Ondernemersbalie is het gemeentelijke loket voor de Rotterdamse ondernemer. Zowel gevestigde als (pre)startende ondernemers kunnen bij deze balie terecht voor advies en informatie over ondernemerschap en alle vragen die hen daarbij bezig houden. De balie is bereikbaar via de telefoon, internet, email en facebook, maar vooral ook persoonlijk. De fysieke balie is gevestigd in het gebouw van de Kamer van Koophandel (KvK) op het Ondernemersplein. Dit ondernemersplein is een fysieke ruimte binnen het gebouw van de KvK, waar startende én gevestigde ondernemers terecht kunnen voor advies en informatie over ondernemerschap, digitale producten en diensten, contacten met publieke en private dienstverleners en ontmoetingen met andere ondernemers en professionals.

Case-management

Constateert de gemeente frequent belemmeringen in de gemeentelijke organisatie of in procedures voor ondernemers, dan start het case-management om een structurele oplossing te realiseren.

Warenmarkten

Binnen het product Economie bepaalt de gemeente het beleid voor markten. Naar verwachting zal in 2018 een deel van de markten verzelfstandigd zijn.

Roadmap Next Economy

In oktober 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) voltooid. De RNE geeft een visie en uitvoeringsprogramma die gericht is op het vormgeven van de transitie van de economie naar nieuwe kansrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie, bio based, ICT, logistiek en circulaire economie.
Analoog aan de opzet van de regionale Roadmap Next Economy heeft de gemeente een eigen uitvoeringsorganisatie opgezet die uitvoering geeft aan de specifiek Rotterdamse opgaven. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de regionale uitvoeringsorganisatie en de betrokken marktpartijen. 2018 staat in het teken staan van de uitvoering van de eerste projecten waarbij de gemeente actief faciliteert bijvoorbeeld door de verbinding met regionale, rijks en Europese middelen.

Indicatoren

Indicator (collegetarget BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nul-meting

Realisatie
2015

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Collegetarget

Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Realisatie

60.000 M2 per 1 januari 2016

90.000 M2 per 1 januari 2017

Tenminste 120.000 M2 per 1 november 2017

N.v.t.

Collegetarget

Het cluster Cleantech is verantwoordelijk voor een bijdrage ad € 200 mln aan de collegedoelstelling om € 800 mln. aan additionele investeringen te ontlokken in het cluster

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Realisatie

0

103 mln

140 mln

BBV indicator

Functiemenging %

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

LISA

Realisatie

52,9

52,9

53,5

N.v.t.

BBV indicator

Bruto Gemeentelijk product, verhouding tussen verwacht en gemeten product

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Atlas voor gemeenten

Realisatie

125 (2013)

BBV indicator

Vestigingen (van bedrijven). Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

LISA

Realisatie

91,7

96,8

110,1

N.v.t.

Toelichting indicatoren
Transformatie

De gemeente heeft samen met de markt meerdere strategieën ontwikkeld die de leegstand aanpakken. Eén hiervan is het omzetten van (kwalitatief minder goed) vastgoed naar andere functies, oftewel transformatie.

Investeringen in sterke clusters

Ontlokken van € 800 mln aan private investeringen in de sterke clusters om een versnellingsimpuls te geven op weg naar de nieuwe economie, waarbij de gemeente samenwerkt met onder meer Innovation Quarter en Rotterdam Partners. Daarnaast zet de gemeente in samenwerking met onder andere Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en de Provincie Zuid-Hollland in op investerings- en subsidiemiddelen (Sofie (investeringsfonds), EFRO (Europese fonds voor regionale ontwikkeling), Icos (investeringsfonds), etcetera).

Functiemenging

De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De aantrekkende economie heeft het aandeel werken versterkt waardoor het percentage licht is gestegen.

Bruto Gemeentelijk Product, verhouding tussen verwacht en gemeten product

De meest recent beschikbare cijfers dateren uit 2013. Deze indicator is voor ons niet te reproduceren want is gebaseerd op een eigen berekening van Atlas voor gemeenten. Rotterdam heeft in vergelijking met andere grote steden minder banen per 1000 inwoners waardoor de verhouding tussen het verwachte en gemeten gemeentelijk product lager is. Overigens scoort Rotterdam ten opzichte van andere gemeenten wel hoog.

Vestiging (van bedrijven), aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Rotterdam heeft in vergelijking met andere gemeenten meer grote bedrijven dat verklaart een klein deel van het lage getal, maar belangrijker is dat de Rotterdamse Lisa gegevens altijd structureel lager waren dan die in andere regio’s door dat er een andere berekening voor et aantal (actieve) ondernemingen zijn gebruikt. Over 2016 zijn deze berekeningen aangepast waardoor de ratio hard is gestegen.