Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De in het coalitieakkoord afgesproken tariefsverlaging van 20% is gerealiseerd.

Lopende beleidsinitiatieven

In 2017 is de nieuwe marktverordening in de Raad behandeld. Met de nieuwe marktverordening is verzelfstandiging voor meerdere Rotterdamse markten een optie geworden. Afhankelijk van concrete verzoeken van markten, kan een traject voor verzelfstandiging doorlopen worden. Nu er duidelijkheid is ten aanzien van de verzelfstandiging van markten kunnen de maatregelen voor de langere termijn uit het Meerjarenperspectief na 2017 een verdere uitwerking krijgen.