Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan 2015-2019
Toelichting
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan 2015-2019

Eind 2017 is een lijst met 146 aandachtspanden opgesteld. Dit zijn schoolgebouwen waarvan is
geconstateerd dat deze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Niet alles hoeft te worden aangepakt. Daar waar mogelijk worden door herschikking panden afgestoten, waardoor tevens de overcapaciteit wordt teruggebracht. Het aanpakken van de gehele lijst van 146 aandachtspanden vergt een investering van om en nabij de € 500 mln over een periode van circa 10 jaar. In 2018 heeft het college dekking gevonden voor € 60 mln aan extra investeringskrediet voor deze opgave. Deze extra investeringsruimte komt boven de € 200 mln investeringsruimte die eerder is gevonden. Daarmee wordt het mogelijk om nog een nieuwe serie projecten op te starten - we noemen dit de 3e tranche - met ongeveer 10 a 12 projecten. In 2018 zijn bijna 30 projecten (schoolgebouwen) van de investeringsagenda uit het Integraal Huisvestingplan 2015 – 2019 in voorbereiding/uitvoering, zoals nieuwbouw van Melanchthon Kralingen, Open Venster, Mytyl/Tyltschool, Wolfert Dalton en renovatie van het Poortgebouw voor het Gymnasium op Zuid. De daadwerkelijke datum van oplevering varieert per project.

Daarnaast kunnen schoolbesturen voorzieningen in de huisvesting aanvragen, zoals eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair, huurvergoedingen, etc. Deze aanvragen worden beoordeeld en getoetst op basis van de huisvestingsverordening en het IHP. De goedgekeurde aanvragen worden opgenomen in het huisvestingsprogramma dat jaarlijks in mei/juni wordt vastgesteld.
In 2018 zal er binnen onderwijshuisvesting extra aandacht aan duurzaamheid worden besteed. Er wordt een voorstel en plan van aanpak ontwikkeld om meer groene schoolpleinen te realiseren. Daarnaast zal er extra aandacht worden besteed aan het realiseren van groene daken en/of zonnepanalen om de daken van schoolgebouwen beter te benutten, in het kader van de bredere ambitie om schoolgebouwen te verduurzamen.

Ambitie 2018:

  • Meer dan 30 projecten in voorbereiding/uitvoering;
  • Reductie van leegstand en verbetering  van de spreiding van het onderwijs over de stad;
  • Vermindering van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs.