Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Versterking cultureel klimaat
 • Uitvoering van het Cultuurplan 2017-2020
 • Grotere cultuur deelname door Rotterdammers
 • Verdere ontwikkeling en uitvoering van strategische beleidsdossiers als:
  • Publieksbereik
  • Cultuureducatie en talentontwikkeling
  • Creatieve industrie
  • Evenementenbeleid
  • Collectie- en ontzamelbeleid
  • Atelier- en broedplaatsenbeleid
  • Nieuwe financieringsvormen
  • Internationaal cultuurbeleid
  • Regionale samenwerking
  • Bibliotheekbeleid
  • Lokaal Mediabeleid
Toelichting prioriteiten
Versterking cultureel klimaat

De gemeente wil voor een sterk klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. De termen kunst en cultuur omvatten meer dan alleen traditionele kunstvormen als beeldende kunst, theater, dans, opera, musea, film, fotografie, literatuur en muziek. Ook nieuwere vormen vallen hieronder, zoals 'spoken word', hiphop, diverse andere vormen van streetart en digitale kunst. Daarnaast rekent het gemeentebestuur de bibliotheek, culturele festivals en evenementen en de creatieve industrie tot de culturele sector.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, ontwikkelt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, collectiebeleid, lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan. Voor de uitvoering van dit beleid geeft de gemeente meerjarige subsidies aan circa 90 culturele organisaties. Daaronder zijn Theater Rotterdam en Theater Zuidplein, concertgebouw de Doelen, Museum Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen, het Rotterdams Filharmonisch Orkest en Conny Janssen Danst. Andere organisaties zijn, LantarenVenster, het Centrum Beeldende Kunst, cultuureducatie-instellingen als de SKVR en Punt5, internationale festivals als Poetry International en het IFFR, en een aantal nieuwe culturele organisaties als Studio De Bakkerij en De Garage. Daarnaast ontvangen de Bibliotheek Rotterdam en Rotterdam Festivals een meerjarige bijdrage uit de cultuurbegroting.

Voor eenmalige projecten zijn er specifieke subsidieregelingen. Met deze regelingen stimuleert de gemeente culturele ontwikkelingen. Voorbeelden van dergelijke regelingen zijn de regeling voor cultuur in de gebieden, de innovatieregeling CityLab010 en de regelingen voor projecten op het terrein van podiumkunsten, visuele kunsten en literatuur en cultureel erfgoed. Per jaar ontvangt de gemeente ongeveer 900 subsidieverzoeken op het terrein van cultuur; de gemeente kent voor zo’n 600 aanvragen een financiële bijdrage toe.

De gemeente bevordert verbinding en samenwerking tussen de culturele sector en andere sectoren zoals zorg, welzijn, sport, onderwijs en economie. Daarnaast profileert de gemeente de Rotterdamse culturele sector in het buitenland en geeft ze ruimte aan creatieve industrie, vernieuwing en experiment.

Het culturele beleid kent vier pijlers: van stadsbewoners tot wereldtoneel, van artistieke verdieping tot maatschappelijke toepassing. Deze pijlers moeten met elkaar in evenwicht zijn en elkaar versterken voor een bloeiend cultureel leven en een veerkrachtige, aantrekkelijke stad. De gemeente wil dat er voor alle Rotterdammers een passend cultureel aanbod is, en dat de culturele sector -en daarmee de stad- zich internationaal kunnen profileren met de enorme rijkdom aan kunst en cultuur waarover de gemeente beschikt. Onontbeerlijk daarvoor zijn artistieke ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel gevestigde als nieuwe organisaties en kunstenaars, en ook aandacht voor maatschappelijke toepassingsmogelijkheden van kunst via creatieve industrie en in de vorm van theater, dans en zo meer.

Om de vier pijlers zo sterk mogelijk te maken heeft de gemeente zich voor de komende jaren de volgende strategische doelen gesteld:

1. Creëren van experimenteerruimte. De stad is een atelier en laboratorium, waarin stadsbewoners zich creatief kunnen ontwikkelen, kunstenaars nieuwe denkrichtingen kunnen openen en waarin verbeeldingskracht wordt ingezet voor stedelijke opgaven en innovatie. De gemeente mobiliseert de kunstsector en creatieve industrie om mee te werken aan de grote uitdagingen van de stad. In het bijzonder is de energie gericht op creatieve bijdragen aan vraagstukken in zorg, onderwijs, duurzaamheid en city marketing.

2. Bijdragen aan veerkracht. Ongeacht trends of tegenwind mag geen van de vier pijlers sneuvelen. De gemeente stimuleert daarom zelfstandigheid en ondernemerschap van instellingen, kunstenaars en initiatiefnemers. Ze gaat nieuwe samenwerkingen aan en ontwikkelt samenwerkingsvormen met het Rijk, het bedrijfsleven, particulieren en het maatschappelijk middenveld. Een gezond basisniveau voor collecties, programmering en ontwikkeling is het uitgangspunt in het gemeentelijk handelen op het gebied van kunst en cultuur.

3. Stimulering van nieuwe verhoudingen. De samenleving wordt ondernemender. Er ontstaan nieuwe allianties, maar er dreigt soms ook uitsluiting. Rotterdam ontwikkelt nieuw internationaal elan en dat biedt kansen. Samen met het culturele veld en de partners daarin gaat de stad daarom werken aan nieuwe vormen van samenwerking, financiering en publieksbereik. De stad schuift iconen naar voren, hijst nieuw talent op het podium en breekt met wat niet meer werkt. Daarbij staat telkens de vraag centraal of de vier pijlers zo beter en duurzaam bediend worden.

Cultuurplan 2017-2020

Eind 2017 heeft de gemeenteraad het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld. Het Cultuurplan is
het grootste onderdeel van het Rotterdamse subsidiestelsel voor kunst en cultuur. Het omvat het besluit van het college over de verdeling van het meerjarige subsidiebudget voor cultuur in de periode
2017-2020. Dat is een budget van circa € 80 mln, verdeeld over ongeveer 90 organisaties.

Speerpunten in het cultuurbeleid 2017-2020 zijn: vergroting en verbreding van
het publieksbereik, innovatie, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking. Van alle meerjarig gesubsidieerde organisaties vraagt de gemeente aan deze speerpunten een bijdrage.

Verhogen van de cultuurdeelname door Rotterdammers

Vergroting en verbreding van het publieksbereik ziet de gemeente als centrale doelstelling van
het cultuurbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om het bezoek aan stedelijke culturele
voorzieningen als musea en theaters. Het gaat eveneens om actieve deelname aan culturele activiteiten in de wijk, zoals cursussen en wijkfestivals. De gemeente stimuleert daarom de organisatie van activiteiten, programma’s en evenementen die aansluiten bij de vraag van de Rotterdammers
en die uitnodigen daaraan deel te nemen. Samen met de culturele sector neemt de gemeente initiatieven om de kennis over het bereiken van nieuw publiek te vergroten. Een van de resultaten daarvan is dat met ingang van 2018 alle meerjarig gesubsidieerde Rotterdamse culturele organisaties hun publieksbereik meten en de uitkomsten daarvan met elkaar delen. Met deze kennis kunnen de instellingen instrumenten ontwikkelen om nog effectiever in te zetten op een grotere en bredere publieksbereik.

Verdere ontwikkeling en uitvoering strategische beleidsdossiers Cultuur

De genoemde beleidsdossiers maken deel uit van het lopende cultuurbeleid. Waar beleid nog
in ontwikkeling is, zoals bij publieksbereik, vindt besluitvorming in de periode 2017-2020
plaats.

Indicatoren

N.v.t.