Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Prioriteiten uit Sportnota 2017+:
  • verhoging van de sport- en beweegdeelname door Rotterdammers
  • hogere kwaliteit en capaciteit van sportvoorzieningen
 • Verzelfstandiging van uitvoerende taken voor sport
 • Verzelfstandiging van de kinderboerderijen en de natuur- en milieueducatie
 • Uitvoering nieuw beleid Lokale Cultuurcentra
 • Programma Lekker Fit!
 • Speeltuinen
 • Scouting
 • Jeugdsportfonds
Toelichting prioriteiten
Sportnota 2017+

De Sportnota 2017+ geeft weer wat de gemeente wil bereiken op gebied van sport en bewegen en hoe de gemeente het sportbeleid uitvoert in de periode 2017 tot 2020. Die uitvoering is gericht op de vier ambities die voortkomen uit de door de gemeente en haar partners gedeelde visie op sporten en bewegen in 2030. Deze ambities zijn de volgende:

 1. De stad nodigt uit tot bewegen en sport
 2. Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen
 3. Sport brengt meer in beweging
 4. Rotterdam ademt sportambitie en –innovatie

De uitwerking van deze ambities staat hieronder beschreven.

1. De stad nodigt uit tot bewegen en sport

Algemeen
In de Sportnota 2017 – 2020 ‘Sport beweegt Rotterdam’ zijn de volgende doelstellingen voor de sportvoorzieningen genoemd:
In 2020:

 1. beschikt Rotterdam over voldoende, kwalitatief goede en betaalbare sportvoorzieningen voor breedte- en topsport, verspreid over de stad;
 2. is, waar dit wenselijk is, de bezettingsgraad van sportvoorzieningen hoger door intensiever gebruik en multifunctionele inzet;
 3. stimuleert de gemeente initiatieven van Rotterdammers, organisaties en marktpartijen voor de realisatie, de exploitatie en het beheer van ruimten en voorzieningen;
 4. nodigt de buitenruimte nog nadrukkelijker uit om meer te bewegen en zijn de sportvoorzieningen beter bekend in de stad.

Rotterdam investeert in de kwantiteit, kwaliteit en duurzaamheid van sportvoorzieningen. De openbare ruimten worden geschikter voor sporten, spelen en bewegen. Een extra investering van € 22 mln moet leiden tot nieuwe sportvoorzieningen en een forse kwaliteitsimpuls aan bestaande voorzieningen. De sportcampus in het Stadionpark is eind 2017 geopend. Ook worden in 2018 het 50- en 25-meterbad in het ’Hart van Zuid’ en het nieuwe zwembad in het ‘Huis van Zuid’ geopend.

De gemeente geeft opdracht voor de exploitatie en het beheer voor de zwembaden, binnensportvoorzieningen en de buitensportcomplexen aan het Sportbedrijf. De doelstellingen en maatregelen zijn in deze paragraaf opgenomen. Het college zet erop in dat de openbare buitenruimte meer uitnodigt tot bewegen, bijvoorbeeld door sportieve routes te ontwikkelen.

Sportcampus Stadionpark
In 2017 is het eerste deel van de Sportcampus opgeleverd: het breedtesportcomplex Olympia en het clubverzamelgebouw. Dit nieuwe complex biedt verschillende sporten een plek. Vooruitlopend op de herontwikkeling van de Kuip komt er in 2018 een tijdelijke atletiekvoorziening in het gebied. De BVO Feyenoord gaat in 2018 op haar nieuwe trainingscomplex trainen. De Sportclub Feyenoord en de jeugdopleiding nemen de eerste velden en het clubgebouw op hun nieuwe complex in 2018 in gebruik. Een jaar later breidt de gemeente de sportvelden op het breedtesportcomplex uit van vijf naar zeven. Ook worden dat jaar de laatste twee velden van de Sportclub aangelegd. Het parkachtige karakter van de omgeving waarin de sportcomplexen liggen krijgt dat jaar ook een afronding.
In relatie tot de gebiedsontwikkeling Feyenoord City kan het gebied rond de Sportcampus Stadionpark een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het sociale programma. Van dit programma is verhoging van de deelname aan sport op Zuid één van de belangrijkste doelen.

Investeringen sportvoorzieningen
Bij de vaststelling van de begroting 2017 heeft de gemeenteraad de budgetten voor de sportvoorzieningen verhoogd om de kwaliteit te vergroten. Een extra investering van € 22 mln leidt tot nieuwe sportvoorzieningen en een forse kwaliteitsimpuls aan bestaande voorzieningen. Om dit te bereiken voert de gemeente in 2018 negen maatregelen uit:

 1. Eigenaren/groot onderhoud: het conditieniveau van de gemeentelijke sport-accommodaties wordt via de reguliere weg – de meerjarenonderhoudsplannen - op orde gehouden. Deze maatregel vergroot in de periode 2017 - 2019 de uitstraling van een aantal indoorsportvoorzieningen en maakt deze aantrekkelijker.
 2. Bedrijfsgebonden onderhoud: met de maatregel bedrijfsgebonden onderhoud dicht het college het structureel tekort dat was ontstaan bij de overdracht van middelen vanuit de deelgemeenten. De maatregel voor het bedrijfsgebonden onderhoud maakt uitvoering mogelijk van de meerjarenonderhoudsplannen.
 3. Achterstallig onderhoud opstallen verenigingen: in 2017 stelde het college de ‘Eenmalige subsidieregeling inhaalslag achterstallig onderhoud clubgebouwen’ vast. De uitvoering van deze regeling wordt in 2018 afgerond.
 4. Harmonisatie beheer hockeyvelden: in 2017 heeft de gemeente waar dat van toepassing was de gebruikersovereenkomsten met de hockeyverenigingen aangepast. Beheer en onderhoud liggen vanaf het seizoen 2017/2018 in zijn geheel bij de gemeente. Dat is ook bij de andere veldsporten het geval.
 5. Gymzaal Heijplaat: de gebiedsontwikkeling op Heijplaat voorziet in een nieuwe gymzaal die de huidige zaal in de Corydastraat vervangt.
 6. Vervanging hybride velden: in 2017 zijn acht hybride velden omgezet in kunstgras. In 2018 volgt de tweede en laatste reeks, met nog eens elf velden. De kunstgrasvelden leiden tot aanzienlijk meer bespelingsmogelijkheden.
 7. Kwaliteitsslag sportcomplexen: met de kwaliteitsslag sportcomplexen wil de gemeente knelpunten in de bestaande buitensportinfrastructuur oplossen.
 8. Verhogen 1/3-regeling: in 2018 is een verdubbeld budget beschikbaar van € 400 in het kader van de 1/3-regeling. Op basis van een evaluatie is de regeling in de tweede helft van 2017 bijgesteld.
 9. Subsidieregeling duurzaamheid: in 2017 stelde het college de subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen sportaccommodaties’ vast voor de periode 2017-2020. In deze periode kunnen breedtesportverenigingen met eigen gebouwen een beroep doen op het totaalbudget van € 300.

2. Nog meer Rotterdammers hebben plezier in bewegen

Algemeen
Vanuit de ambitie ‘Meer Rotterdammers in beweging’ wil de gemeente dat meer Rotterdammers sporten en bewegen, iedereen op eigen niveau en op een manier die bij hem of haar past. Plezier staat voorop. Het college streeft naar vitale en ondernemende sportverenigingen in de stad met voldoende vrijwilligers en een divers aanbod. Daarnaast is er aandacht voor het groeiende aantal particuliere sportaanbieders en het ongeorganiseerd sporten.

Specifiek
SportRegie

De gemeente geeft opdracht aan het Sportbedrijf voor de aanpak SportRegie. SportRegie zet in op het in beweging brengen en houden van Rotterdammers. Er is vooral oog voor mensen die het lastig vinden om aan te haken bij het bestaande aanbod. In elke wijk is een sportregisseur actief.

Sportverenigingen

De gemeente subsidieert de stichting Rotterdam Sportsupport om haar rol als servicepunt voor verenigingsondersteuning te blijven vervullen in 2018. Inzet is gericht op de verschuiving van de traditionele verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling en naar het stimuleren en ondersteunen van ondernemende, toekomstgerichte clubs.
De gemeente zet tussen 2017 en 2020 de opdracht aan Rotterdam Sportsupport voort om ervoor te zorgen dat een aantal sterke, vitale clubs sport als middel kan inzetten. Deze zogenaamde Sportplus-verenigingen pakken maatschappelijke projecten in de stad op met uiteenlopende partners.

Schoolsport

Via Schoolsport#010 maken leerlingen op de basisscholen kennis met verschillende sporten en beweegvormen. Schoolsport#010 zet in op kennismaking, sportiviteit, respect en beleving en wordt aangeboden op de scholen die geen Lekker Fit! programma hebben.

Schoolsportverenigingen en doorstroom structureel sporten

Rotterdam Sportsupport krijgt subsidie om verder te gaan met de 25 schoolsportverenigingen en om het concept ‘schoolsportvereniging’ te versterken. De doorstroom naar reguliere sportverenigingen wordt hiermee groter. Bij andere kennismakingsactiviteiten, clinics, side-events en dergelijke is ook steeds aandacht voor doorstroom naar structureel sporten.

Pedagogisch en sociaal veilig sportklimaat

De gemeente gaat door met de aanpak Sportpedagogen en Veilig Sportklimaat. De gemeente maakt samen met Rotterdam Sportsupport een nieuw beleidsplan Veilig Sportklimaat. Na bestuurlijke vaststelling start de uitvoering van dit plan in 2018.

Rotterdam Sport op Maat

De netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat blijft actief. Daarbinnen verzorgen verschillende partijen gezamenlijk een aansprekend en toegankelijk sportaanbod voor Rotterdammers met een beperking en voor chronisch zieken. Ook geeft Rotterdam Sportsupport ondersteuning aan sportverenigingen die een aanbod voor sporters met een beperking hebben of dit aanbod willen opzetten.

Stimuleren van initiatieven

De gemeente stimuleert ondernemerschap op sport- en beweeggebied. Dat doet de gemeente via de regeling sportinitiatieven, via Citylab010 en via SportRegie. In 2018 komt er ook een subsidieregeling voor urban sports.

3. Sport brengt meer in beweging

Algemeen
Bij de ambitie ‘Sport brengt meer in beweging’ staat bewegen en sport als middel centraal. Het doel is bij te dragen aan de opgaven op de terreinen gezondheid, talentontwikkeling, activering, participatie of economie. Andere sectoren, zoals kinderopvang, het onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en de toeleiding naar werk, voeren de komende jaren bewegen en sporten structureler uit. Ook nodigt de gemeente maatschappelijke organisaties en bedrijven uit om zich in te zetten mensen te bewegen tot een gezonde leefstijl.

Specifiek
Bewegen en sport in andere sectoren
Voorbeelden van de toepassing van bewegen en sport als middel zijn de volgende:

 • bewegen en sport komen expliciet terug in de aanbestedingen 2018+ van zorg, welzijn, jeugdhulp en werkgelegenheid;
 • het programma Voor Mekaar benut bewegen en sport als middel om eenzaamheid terug te dringen.

4. Rotterdam ademt sportambitie en –innovatie

Algemeen

Sportevenementen brengen grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. De gemeente werkt aan een groter effect en bereik van topsporters en sportevenementen. Waar keuzes nodig zijn, zet het college in op sporten die écht Rotterdams en imago versterkend zijn, en die de stad benutten als podium en decor. De gemeente doet dat specifiek via de volgende producten:

Specifieke producten

(Top)sportevenementen en Kracht van sport
De vijf grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven), twee provincies (Brabant en Gelderland), het ministerie van VWS en het NOC*NSF werken samen aan de Kracht van Sportevenementen. Krachtenbundeling en kennisdeling maken de economische en maatschappelijke gevolgen van sportevenementen beter zichtbaar. In 2018 staan de volgende evenementen op de strategische topevenementenkalender:

 • Volley2018 (in verschillende  Nederlandse steden, waaronder Rotterdam)
 • de Volvo Ocean Race (in Den Haag)
 • het WK Handboogschieten (Den Bosch)

Ook bij overige grote Rotterdamse (top)sportevenementen vinden side-events plaats. Deze richten zich niet langer alleen op een grotere sportdeelname, maar ook op andere maatschappelijke en economische effecten.

Rotterdam Topsport
De gemeente subsidieert Rotterdam Topsport om haar ondersteunende werkzaamheden voor topsportverenigingen en topsportevenementen in de stad te blijven vervullen. Maatschappelijke effecten, innovatie en citymarketing zijn onderwerpen die in de opdracht terugkomen.

Centrum voor Topsport en Onderwijs
Het jaar 2018 is het eerste volledige jaar voor het Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool Den Haag – Rotterdam – Dordrecht, kortweg CTO Metropool genoemd. De ondersteuning van talenten in Regionale Talentencentra is onderdeel van het CTO Metropool. Het CTO Metropool krijgt voor Rotterdam echt body door topsportprogramma’s van Nederlandse sportbonden in Rotterdam te huisvesten. In 2018 wil het college met minimaal één sportbond tot overeenstemming komen. De Rotterdamse bijdrage aan het CTO Metropool verloopt via de subsidieverlening aan Rotterdam Topsport.

Verzelfstandiging uitvoering sport

Het college nam in februari 2017 het hoofdlijnenbesluit om de uitvoering van de taken rond de sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden) en de sportprogrammering (sportregie, schoolsport, buurtsport en sportieve evenementen) te verzelfstandigen en onder te brengen in een sportbedrijf. Dit sportbedrijf wordt een besloten vennootschap, met de gemeente als enig aandeelhouder. Het sportbedrijf begint per 1 januari 2018 me de werkzaamheden. De gemeente sluit een contract af met het sportbedrijf over de te leveren producten, prestaties en kwaliteitscriteria, en stelt hiervoor een budget beschikbaar. Het sportbedrijf heeft de opdracht om de bezetting van voorzieningen te verhogen, bijvoorbeeld door het aanspreken van nieuwe doelgroepen. De focus is gericht op een meer klantgerichte benadering en het beter aansluiten van de producten aan de behoefte van de klant. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek vormen daarbij een waardevolle basis. Dit onderzoek zal in 2018, via het Sportbedrijf, opnieuw worden gehouden.

Gebruikersraad
Rond het verzelfstandigde sportbedrijf wordt per begin 2018 een gebruikersraad geïnstalleerd. Deze raad adviseert aan en communiceert met de directie van het sportbedrijf over thema’s die voor de gebruikers van sportvoorzieningen relevant zijn. Hierin nemen verschillende gebruikersgroepen (buitensportverenigingen, binnensportverenigingen, individuele gebruikers en scholen) zitting.

Verzelfstandiging kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van acht kinderboerderijen en veertien (educatieve) tuinen. Daar organiseert de gemeente educatieve en recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen als belangrijkste doelgroepen. Daarnaast zijn er zeven locaties van waaruit natuur- en milieueducatielessen worden verzorgd. Dit zijn grotendeels de kinderboerderijen.

Het college nam in juni 2017 een voorgenomen hoofdlijnenbesluit over de verzelfstandiging van de uitvoerende taken rond kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie. De taken komen bij een verzelfstandigde stichting waaraan de gemeente een subsidie toekent. In 2018 vindt de voorbereiding plaats op de verzelfstandiging. De verzelfstandigde stichting moet 1 januari 2019 van start gaan.

De verzelfstandiging is geen doel, maar een middel om de centrale ambitie van de natuur- en milieueducatie te bereiken, namelijk Rotterdammers betrekken bij duurzaamheid en de bevordering van een duurzame en gezonde levensstijl door een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie.

Daarnaast is er een subsidiebudget voor nieuwe gebiedsgerichte activiteiten. Dit budget blijft bij de gemeente. Dit alles draagt bij aan meer kennis, een positieve houding en aan vaardigheden op gebied van natuur, milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid. Ervarend leren is het uitgangspunt.

Uitvoeren nieuw beleid Lokale cultuurcentra

Het college heeft in 2016 plannen vastgesteld voor een andere invulling van de vijf Lokale Cultuurcentra (LCC). In 2017 zijn private beheerders gezocht. Per 1 januari 2018 draagt de gemeente de LCC Castagnet (Hillegerberg Schiebroek) en Musica (Overschie) over aan private partijen. Het beheer van de LCC ’t Klooster (Feijenoord) en de Hoekstee (Hoek van Holland), beide een Huis van de Wijk, komt bij de welzijnsorganisaties die de opdracht Nieuw Welzijn in deze gebieden uitvoeren. In 2018 zoekt de gemeente eveneens naar een private partij om het Romeynshof te exploiteren.

Programma Lekker Fit!

Algemeen

Eén op de vier Rotterdamse kinderen heeft overgewicht. Om een gezond en fit kind te zijn - en uiteindelijk gezonde en fitte volwassene te worden - is het van belang dat ieder kind van jongs af aan gezonde leefgewoonten opbouwt. Om dit te bereiken is voor de collegeperiode 2014-2018 het doel gesteld dat meer kinderen een ‘Lekker Fitte’ basis krijgen, via hun ouders en verzorgers, en via maatschappelijke partners en professionals in het veld.

Een Lekker Fitte basis betekent:

 • een gezond gewicht als uitgangspunt
 • een actieve leefstijl voor de jeugd
 • een gezond voedingspatroon voor kinderen en jongeren


Dit leidt ertoe dat het normaal is om Lekker Fit! te zijn. De inzet is dat door de huidige aanpak een volgende generatie (over 16 jaar) zelf een gezonde leefstijl kan vasthouden, zodat er in de toekomst een actieprogramma overbodig is.

Specifiek

Een aanzienlijk deel van de Rotterdamse kinderen (30.000) heeft al kennisgemaakt met of deelgenomen aan een Lekker-Fit!-project. In de afgelopen jaren zijn verschillende methoden ontwikkeld die passen in een doorlopende Lekker-Fit!-lijn voor kinderen van 2 tot 14 jaar en hun ouders. In de komende periode vraagt de gemeente meer professionals deze methoden uit te voeren, zodat meer kinderen en ouders kunnen profiteren van de aanpak. Het doel is dat in 2018:

 • meer dan 50% van de Rotterdamse basisscholen Lekker Fit! zijn;
 • 90% van de Lekker-Fit!-scholen werken volgens de Lekker-Fit!-kleuteraanpak;
 • 40% van de Rotterdamse locaties kinderdagopvang Lekker Fit! zijn;
 • een aanpak is uitgeprobeerd voor een Lekker Fitte basis voor de allerjongsten en hun ouders. Dit gebeurt in co-creatie met uitvoerende partijen;
 • gebiedspartners in zes Lekker-Fit!-gebieden zich inzetten voor een Lekker Fitte basis voor de Rotterdamse jeugd;
 • er een basisaanpak is voor samenwerking tussen preventie- en zorgpartners, zodat kinderen met overgewicht en obesitas passende hulp krijgen

Ten slotte komt er in 2018 in Kralingen de derde gymzaal voor het Lekker Fit!-programma.

Speeltuinen

In Rotterdam zijn 58 speeltuinen, die veelal opgericht zijn door buurtbewoners. Het zijn voorzieningen in de wijk waar kinderen veilig kunnen spelen. Ouders en buurtgenoten uit verschillende culturen kunnen elkaar hier ontmoeten en activiteiten organiseren. Het is een voorziening voor en door de buurt. Daarom ontvangen de speeltuinen een subsidie voor steun in hun exploitatie en voor hun activiteiten. Daarnaast krijgt het merendeel van de speeltuinen subsidie om toezichthouders in te zetten.
In 2018 wordt - na vaststelling door het college - een nieuwe ‘subsidieregeling speeltuinen’ van kracht. Deze regeling is gebaseerd op de beleidsnota ‘Toekomst Rotterdamse Speeltuinen’. Dit beleid kwam tot stand met een uitgebreide betrokkenheid door het werkveld en stakeholders, en na een extern onderzoek naar de vitaliteit van de Rotterdamse speeltuinen. Daarnaast maken vanaf 2018 ook speeltuinverenigingen gebruik van de 1/3-regeling voor de aanvraag van een investeringssubsidie.

Scouting

Scoutingverenigingen zijn maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisaties, die hun leden met het scoutingprogramma een plezierige, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden, geïnspireerd op het buitenleven. De gemeente wil dit activiteitenaanbod voor leden van scoutingverenigingen ondersteunen met een financiële bijdrage. Scoutingverenigingen kunnen subsidie aanvragen op basis van de ‘Nadere regels Scouting 2016’. Deze ‘Nadere regels Scouting 2016’ zijn in 2017 geëvalueerd. Deze evaluatie heeft tot aanpassingen geleid in de toekenning van de subsidies in 2018. Daarnaast kunnen vanaf 2018 ook scoutingverenigingen gebruik maken van de 1/3-regeling voor het aanvragen van een investeringssubsidie.

Jeugdsportfonds

De gemeente subsidieert het Jeugdsportfonds (JSF) zowel vanuit budgetten van Sport & Cultuur als uit het budget voor armoedebeleid. De afgelopen jaren had het JSF te maken met een sterke stijging van het aantal kinderen waarvoor van de regeling gebruik werd gemaakt. In 2014 werden nog ruim 3.000 kinderen ondersteund; in 2016 was dat opgelopen naar 4.850. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose
2017

2018

Naam monitor

BBV

Niet sporters

%

53,5 %
(realisatie 2014)

n.n.b

n.n.b.

RIVM Zorgatlas

overig

Target sportparticipatie:
Omgevingsindex

Mijlpaal

59%

60%

VTO

Realisatie (incl. peildatum)

59% najaar 2013

62% (najaar 2015)

62 %

62 %

overig

Aantal Lekker Fit!-scholen

Mijlpaal

Realisatie (incl. peildatum)

94

94

94

Toelichting indicatoren

Met de start van de Sportnota 2017+ per 1 januari 2017 zijn drie beleidsindicatoren komen te vervallen, te weten de aantallen schoolsportverenigingen, sportplusverenigingen en side events.