Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

Een aantal programma’s ondersteunt de ambities, waarmee ingezet wordt op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid. De programma’s die onder dit begrotingsproduct vallen zijn:

  • Rotterdam Groeit
  • Stevige Start
  • Kansrijk Opgroeien
  • Drugs & Alcohol II: Blijf helder
  • Elke jongere telt
  • NRJ: Transformatie jeugdhulp
Toelichting Prioriteiten
Rotterdam Groeit!

Het Beleidskader Jeugd 2015-2020, “Rotterdam Groeit”, heeft als doel dat kinderen en jongeren in de stad kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien. Tien beleidsprogramma’s maken deel uit van dit kader, met elk afzonderlijke doelstellingen en resultaten die gezamenlijk bijdragen aan het geheel. Dit wordt gemonitord in De Staat van de Jeugd. De editie van 2017 laat zien dat dat schoolprestaties stijgen en dat er meer kinderen gezond ter wereld komen. Ook zien we dat schooluitval en criminaliteit onder jeugdigen dalen. Essentieel voor meer maatschappelijk effect is het investeren in meer bewezen effectieve interventies. Dit doen we onder andere door vanuit de Klijnsma-middelen in het kader van de armoedebestrijding in te zetten op onderbouwde en effectieve interventies. Deze interventies dragen bij aan een optimale ontwikkeling van jeugdigen in de stad. Ook past een heroriëntatie van het gebruik van de preventieve interventie “sociale medische indicatie”, in de ontwikkeling om meer maatschappelijk effect te bereiken door te investeren in bewezen effectieve interventies. Tot slot willen we ook het (financieel) mogelijk maken om pleegzorg voor de 18+jeugdigen te ondersteunen.

Stevige Start

Meer kinderen komen gezond ter wereld en ontwikkelen zich optimaal. Dat is de ambitie van het collegeprogramma Stevige Start (2016-2020). Dit doen we allereerst door het medisch en sociaal domein aan elkaar te verbinden. Het netwerk Stevige Start omvat inmiddels meer dan 300 professionals op het gebied van verloskunde, kraamzorg en (jeugd)hulp die regelmatig samenkomen voor lezingen, themabijeenkomsten en (gebiedsgerichte) netwerkbijeenkomsten. Zo bouwen we aan een infrastructuur van goed geïnformeerde professionals die effectief samenwerken.

Daarnaast wordt er gewerkt aan preventie. Uit onderzoek blijkt hoe groot het belang is van een goede hechting in de allereerste levensfase. In 2017 hebben we de kennis onder professionals vergroot door trainingen mogelijk te maken. In 2018 wordt een aantal interventies uitgevoerd die een goede hechtingsrelatie bevorderen, zoals Vipp-SD, ouder-baby interventie, moedermentor. Jonge ouders helpen we hun netwerk te vergroten en opvoedtips te delen via ontmoetingen in de wijk. In steeds meer wijken wordt het concept ‘kotercafé’ al lokaal vormgegeven. In afstemming met lokale (welzijns-)partijen wordt de verbeterde hechtingsrelatie en het vergroten van het netwerk in de wijk, verder vormgegeven. Ook gaan we binnen dit programma een start maken om KOPP/KVO trajecten (trajecten voor kinderen van ouders met psychische problemen/kinderen van verslaafde ouders) voor de jongste doelgroep mogelijk te maken. Deze trajecten zullen in combinatie met gezinsarrangementen (in samenwerking met de wijkteams, veilig thuis en maatschappelijke omvang) ingezet worden.

Kansrijk Opgroeien

Het doel Kansrijk Opgroeien is het vertalen van de ambities van ‘Rotterdam Groeit’ naar de Rotterdamse wijken. Dit doen we door per wijk een analyse te maken en na te gaan wat er goed en mis gaat en daar met de wijknetwerkpartners een samenhangend wijkprogramma op in te zetten. In 2018 zal daarbij steeds meer aan de voorkant worden gewerkt. In de ene wijk is dat gericht op het voorkomen van schooluitval en de andere op criminaliteit onder jeugdigen of juist een combinatie hiervan. We richten onze aanpak op de onderliggende factoren die de problemen veroorzaken en volgen de uitkomsten met de cijfers van de Staat van de Jeugd. (zie enkele resultaten onder Rotterdam Groeit).

Drugs & Alcohol II: Blijf Helder

Alcohol en drugsgebruik onder jongeren is niet bevorderlijk voor de veiligheid, gezondheid en talentontwikkeling. Rotterdam zet in op preventie om gebruik te voorkomen of uit te stellen en vroegtijdig problematisch gebruik te signaleren. Het huidige programma wordt in 2018 afgerond maar de aandacht voor middelengebruik zal blijven.

In 2018 zal weer stevig worden ingezet op het verbeteren van de naleving NIX18 bij de verschillende branches. Dit doen we door middel van de in ontwikkeling zijnde jeugdkaart, die de effectiviteit van de toezichthouders verbeterd. Ook zetten we bij controles weer testaankopers in. De effecten van deze inzet worden zichtbaar gemaakt door ook in 2018 weer een nalevingsonderzoek uit te voeren.

De doelstelling vanuit het programma Drugs & Alcohol II is dat op alle 25 ROC-locaties het ROC-Aanvalsplan, wordt voortgezet. Deze aanpak richt zich over bovengenoemde problemen en bestaat onder andere uit een gedragscode, inzet van een gespecialiseerde zorgprofessional op het terrein van drugs en alcohol (de Gezondheidscoach), borging van trainingen aan docenten en voorlichting aan studenten. Het ROC-Aanvalsplan wordt in ieder geval ingezet op de locaties waar vragen en zorgen zijn rondom middelengebruik.

Uit recent onderzoek (Trimbos-instituut, 2016) blijkt dat alcoholgebruik onder studenten zorgelijk is. In 2018 wordt ingezet op het vormgeven van preventie op het gebied van alcoholgebruik onder studenten. Daarbij wordt ingespeeld op de vraag vanuit het HBO en WO en studentenverenigingen.

Professionals zullen worden getraind volgens de methodiek Open en Alert. In 2017 is een training ontwikkeld voor wijkteammedewerkers die meer verdieping geeft over twee onderwerpen, namelijk LVB en verslaving en hoe je omgaat met het gezin als er sprake is van verslaving.

Bij de testservice worden drugssamples aangeleverd door gebruikers. Het analyseren van deze samples geeft niet alleen informatie over de drugsmarkt in Rotterdam en omstreken, maar geeft de testers ook de gelegenheid om in contact te komen met, tevens jonge, drugsgebruikers. Onderdeel van de testservice is het geven van middeleninformatie aan de gebruiker, zodat de gebruiker zich bewust is van de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. Daarnaast kan direct door de tester worden ingespeeld op een eventuele hulpvraag van de gebruiker.

De doelstelling vanuit het programma Drugs & Alcohol II is dat ouders worden voorgelicht waarbij ouders, die zich via verschillende welzijnsorganisaties en het CJG aanmelden, informatie krijgen over de rol die zij spelen bij het voorkómen van drugs- en alcoholgebruik door hun kinderen. Zij geven het goede voorbeeld, hanteren strenge regels, signaleren adequaat en zoeken zo nodig tijdig hulp.

Sportcode is opgebouwd volgens de pijlers van Reynolds (2003): Beleid & Regelgeving, Publiek Draagvlak en Handhaving. Beleid en Regelgeving voor een sportvereniging wordt door een gemeente opgesteld op basis van de Drank- en Horecawet (DHW).

Elke Jongere Telt

Het overgrote deel van de 125.000 Rotterdamse jongeren werkt elke dag opnieuw succesvol aan hun toekomst. Veruit de meesten van hen doen dit op eigen kracht. Sommigen kunnen goed vooruit met beperkte begeleiding. Er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld geen startkwalificatie hebben, gestopt zijn met de studie, geen uitzicht hebben op een baan of in aanraking zijn gekomen met justitie. In Rotterdam hebben we te maken met zo‘n 7.000 jongeren die door een opeenstapeling van problemen extra hulp nodig hebben. Elke jongere telt, Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020, is gericht op deze jongeren. We kiezen ervoor om de meest prangende kwesties voor risicojongeren aan te pakken. Daarbij nemen we maatregelen over de gebieden school, werk, zorg en veiligheid heen. Het vraagt vaak een lange adem om risicojongeren in staat te stellen zo goed en zelfstandig mogelijk aan hun toekomst te kunnen werken.

Het programma is in 2016 gestart. De eerste maatregelen zijn gestart en de resultaten worden begin 2018 voor het eerst zichtbaar. In 2018 komen veel van de 68 maatregelen tot uitvoering zoals de invoering van het Toekomstplan en de uitbreiding van de inzet van mentoren en jongerenbudgetbeheer. Het programma loopt tot 2020 en wordt in de nieuwe collegeperiode voortgezet. Nieuwe accenten zijn mogelijk nodig, bijvoorbeeld in de verbinding met de programma’s die in afrondende fase zijn zoals leren loont, stok achter de deur en jongeren aan de slag. De doorontwikkeling jongerenloket en de resultaten van de pilot op het Jongerenloket kunnen ook nieuwe impulsen geven.

NRJ: Transformatie Jeugdhulp

Met het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel is de jeugdhulp in Rotterdam vormgegeven. De wijkteams bieden basishulp, werken samen met welzijnspartijen en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond sluit met inkoop van de regionale specialistische hulp daarop aan. Na de transitie volgt de transformatie waarin we de jeugdhulp anders organiseren en vormgeven. Het doel is snelle en passende hulp voor jeugdigen en gezinnen.

In 2018 wordt een grote stap gezet naar meer passende hulp voor jeugdigen, dankzij de nieuwe inkoop. Op 1 januari starten de nieuwe inkoopcontracten voor welzijn, wijkteams, lokale en regionale jeugdhulp. Via de nieuwe contracten wordt gevraagd aan professionals om de meest passende hulp snel in te zetten voor de Rotterdamse jeugdigen, niet te zwaar en niet te licht maar passend bij de situatie:
• Gecontracteerde welzijnspartijen zullen in hun activiteiten scherper aan te sluiten op de relevante factoren van Rotterdam Groeit.
• Gecontracteerde wijkteammedewerkers gaan als casusregisseur opdracht geven aan de specialistische jeugdhulpaanbieders en de resultaten monitoren op casusniveau.
• De lokale en specialistische jeugdhulpaanbieders gaan werken volgens de nieuwe resultaatgerichte systematiek, waarbij vooraf het gewenste resultaat wordt benoemd. Jeugdhulpaanbieders wordt gevraagd meer onderling samen te werken. Jeugdigen worden geholpen onder regie van één jeugdhulpaanbieder, zodat de verantwoordelijkheid voor het snel en passend bereiken van de resultaten ligt bij één hulpaanbieder.

Rotterdamse jeugdigen en gezinnen worden hiermee meer vanuit de transformatiedoelstelling ‘één gezin, één plan’ geholpen en krijgen vanuit deze nieuwe inkoop snel en passende hulp. Om dit te meten wordt voor 2018 monitoring en sturing op de hulp en ondersteuning voor jeugdigen ingericht. Voor de tweedelijns jeugdhulp wordt aangesloten bij het landelijke indicatoren die ontwikkeld worden. In dit landelijke traject gaat gemonitord worden op cliënttevredenheid; doelrealisatie; reden uitval; herhaald beroep op hulp. Daarnaast is nog de indicator wachttijden toegevoegd. Voor de wijkteams gaat gemonitord worden op cliënttevredenheid, continuïteit inzet medewerkers, op- en afschalen, doorverwijzen moederorganisatie en partnertevredenheid.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

BBV

Jongeren met jeugdhulp

Mijlpaal

11,0%

11,0%

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (www.waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie (incl. peildatum)

10,7%

BBV

Jongeren met jeugdbescherming

Mijlpaal

2,0%

2,0%

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (www.waarstaatjegemeente.nl)

Realisatie (incl. peildatum)

2,0%

Overig

Instroom – doorstroom – uitstroom cliënten in nieuwe stelsel zorg & welzijn

Mijlpaal

Cijfers tweede helft 2016:

Instroom: 4.290 trajecten.

Uitstroom: 3.980 trajecten.

Saldo in-/uitstroom:
310 trajecten.

Waartstaatjegemeente.nl (CBS, cijfers jeugd)

Realisatie (incl. peildatum)

Overig

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

Mijlpaal

‘Jij en je Gezondheid’ de ontwikkeling van alcohol en drugsgebruik in klas 3 van het VO in 2016 en 2017 ; CJG en OBI

Realisatie (incl. peildatum)

Nulmeting is eind 2013 vastgesteld.Ooit alcohol: 27%; ooit geblowd: 4%

Eind 2017, begin 2018 moet doelstelling zijn behaald:
Doelstelling:
Ooit alcohol; 23%
Ooit geblowd; 3,4%

Toelichting indicatoren
Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdhulp wordt dan verstaan de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdbescherming wordt verstaan een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatst’.

Instroom – doorstroom – uitstroom cliënten in nieuwe stelsel zorg & welzijn

Gegevens over het aantal jongeren dat jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend (gegevens vanaf 2015 t.a.v. ‘totale jeugdhulptrajecten’, ‘totale begonnen jeugdhulptrajecten’, ‘saldo jeugdhulptrajecten begonnen/beëindigd’, ‘totaal beëindigde jeugdhuptrajecten’). De cijfers worden aangeleverd door het CBS en gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl.

Vermindering drugs- en alcoholgebruik onder 14-15-jarigen

De naleving door verstrekkers van alcohol van de NIX18-leeftijdsgrens is in 2018 verhoogd naar 56% in 2018.