Prioriteiten en indicatoren

Uitstroom naar werk

Beperking van het aantal bijstandsgerechtigden is ook in 2017 een collegeprioriteit. Het college investeert in de preventieve aanpak om bijstandsafhankelijkheid te voorkomen en blijft tegelijkertijd de uitstroom naar werk bevorderen.

Jongeren

In deze snel veranderende maatschappij met steeds hogere eisen aan werknemers en een sterke doorontwikkeling naar beroepen voor de toekomst, blijft aandacht voor de aanpak van kwetsbare jongeren richting werk of school een aandachtspunt. Dit geldt niet alleen voor jongeren met een bijstands- of WW-uitkering, maar ook voor jongeren zonder uitkering en jongeren op het praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Bij deze aanpak is sprake van een nauwe samenwerking vanuit Werk en Inkomen met het Jongerenloket, de onderdelen Onderwijs en Jeugd en de programma’s Elke Jongere Telt en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In 2018 wordt de extra inzet voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Rotterdam doorgezet. Tevens wordt in 2018 bekeken of de aandacht en aanpak voor de jaren erna een programmatische vorm moeten krijgen in de nieuwe collegeperiode.