Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
Nieuw Rotterdams Welzijn
 • sterkere wijknetwerken om de ondersteuning aan Rotterdammers te verbeteren;
 • de start in 2018 van de nieuwe integrale gebiedsopdrachten in het jeugd- en het volwassendomein, als uitkomst van het in 2017 doorlopen inkooptraject;
 • in elk van de veertien gebieden de realisatie van vormen van preventieve dagbesteding in het Huis van de Wijk plus;
 • een hoger percentage van het budget per gebied dat voor subsidieverlening couleur locale beschikbaar is;
 • doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk.
Programma Langer thuis
 • Borging en verduurzaming van de aanpak van het programma Langer thuis. De inzet van Langer Thuis beoogt samenwerking tussen alle betrokken partijen – zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties, particulieren, ondernemers – om goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkeling door vergrijzing van de samenleving.
Programma Voor Mekaar
 • Borging en verduurzaming van de aanpak van het programma Voor Mekaar ter bestrijding van eenzaamheid. Deze aanpak moet zorgen voor een groter en sterker sociaal netwerk van ouderen, waardoor eenzaamheid en sociaal isolement verminderen.
Vrijwilligerswerk- en Mantelzorgondersteuning
 • Verbetering van de communicatie bij en ondersteuning van mantelzorgers om hen beter te bereiken en overbelasting te voorkomen. Dit gebeurt in samenwerking met de welzijnspartijen, experts en de BredeRaad 010.
Dienstverlening Jongerenloket
 • Invoering in 2018 van een nieuwe werkwijze bij het Jongerenloket die moet leiden tot een nog betere dienstverlening.
Toelichting prioriteiten
Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

De burger staat centraal en zorg is dichtbij. Dat zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van het Rotterdams Welzijn. Vanuit deze uitgangspunten werken gemeenten en instellingen continu aan een betere ondersteuning van Rotterdammers. In 2017 vond de aanbesteding plaats van de integrale gebiedsopdrachten in het jeugd- en volwassendomein. Per 1 januari 2018 starten de gecontracteerde welzijnsorganisaties met de uitvoering van de opdracht voor een periode van drie jaar. Naast de gebiedsopdrachten zijn de Wmo-arrangementen, (specialistische) jeugdhulp en wijkteams aanbesteed. Met de opdrachtverlening is het mogelijk zorg, welzijn en jeugdhulp scherper op elkaar te laten aansluiten en kan er beter met elkaar worden samengewerkt.

In 2016 en 2017 hebben de welzijnsaanbieders geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de Huizen van de Wijk. In 2018 zetten zij de inhoudelijke doorontwikkeling door. Het gaat vooral om samenwerking binnen het wijknetwerk, met als doel zowel de jeugd als de volwassenen, en ook senioren te binden aan het Huis van de Wijk. Het Huis van de Wijk is steeds meer het centrale ontmoetingspunt in de wijk, met een open inloop, collectieve voorzieningen en een programmering om ontmoeting, talentontwikkeling en participatie te stimuleren, nadrukkelijk ook voor de kwetsbare burger.

In 2018 is er meer financiële ruimte voor couleur locale, ofwel gebiedsspecifieke initiatieven. Hierdoor is er meer ruimte om lokale initiatieven te honoreren van bewoners, bewonersgroepen en sociaal ondernemers die willen bijdragen aan versterking van de civil society. Daarnaast kijkt de gemeente per gebied naar het optimale percentage aan couleur locale. Dit heeft geresulteerd in het verschuiven van budget van de gebiedsopdracht naar couleur locale. Ook is de optie van het zogenaamde ‘lokaal budget geïntroduceerd in acht gebieden. Dit budget blijft in de gebiedsopdracht, maar is beschikbaar voor lokale initiatieven.

Programma Langer thuis

Het programma Langer Thuis startte in april 2015. Het doel is dat Rotterdammers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om dat mogelijk te maken werkt de gemeente volgens vier actielijnen:

 • geschikte woning;
 • vitaal netwerk;
 • toegankelijke wijk;
 • heldere informatie.

Verder werkt de gemeente het programma uit in doelen en acties per gebied. Dit gebeurt in de vorm van een Langer Thuis-arrangement, in samenwerking met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, zorgverzekeraars en de doelgroepen waar het programma zich op richt.
Voor de veertien gebieden in Rotterdam zijn in de periode 2015-2018 Langer Thuis-arrangementen opgesteld. Het Langer Thuis-arrangement is een aantal bij elkaar passende maatregelen die het zelfstandig thuis wonen in het gebied makkelijker moet maken. In de periode 2015 tot en met 2017 zijn voor twaalf gebieden arrangementen ontwikkeld. In het eerste kwartaal van 2018 komen er voor de overige twee gebieden een Langer Thuis-arrangement. De welzijnspartij wordt eigenaar van de set maatregelen in het arrangement. Deze partij verbindt andere partners tijdens de uitvoering, volgt de resultaten en brengt het netwerk bijeen. Op die manier blijven de aandacht voor het onderwerp Langer Thuis en de uitvoering van de maatregelen geborgd. Het beoogd resultaat van de arrangementen is een netwerk aan partijen dat nu en in de toekomst samenwerkt aan Langer Thuis. De gemeente neemt Langer Thuis als onderwerp op in de prestatieafspraken met de woningcorporaties 2018. Tevens is het langer thuis kunnen wonen een belangrijke doelstelling in de Wmo-arrangementen. De samenwerking met de zorgverzekeraars wordt voortgezet om de zorg voor (steeds langer) thuiswonende ouderen te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Programma Voor Mekaar

Sinds eind 2014 werkt de gemeente met het programma Voor Mekaar. Het doel van dit programma is te zorgen voor een groter en sterker sociaal netwerk van ouderen, zodat eenzaamheid en sociaal isolement verminderen. Met diverse campagnes vraagt de gemeente aandacht voor het thema en zet de gemeente mensen aan om zelf iets te doen: zelf op bezoek gaan, iemand uitnodigen om mee te wandelen, en zo meer. De netwerkorganisatie Coalitie Erbij Rotterdam zet zich in om eenzaamheid te verminderen. Daartoe bespreekt zij in werksessies verschillende thema’s om de uitvoeringpraktijk verder te ontwikkelen.

De gemeente borgt en verduurzaamt de aanpak door in de gebiedsopdrachten Welzijn 2018 op te nemen dat de opdrachtnemende instelling het huisbezoek aan 75-plussers uitvoert en het huisbezoek benut als vindplaats voor mantelzorgers, armoede en gezondheidsproblematiek

Speciale aandacht is er voor de 65-plusser. Een publiekscampagne, het 65-plusmagazine en de gebiedsgidsen stimuleren hen om in de wijk actief te zijn of worden. Medio 2017 rapporteerde het college aan de gemeenteraad dat alle zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar of ouder, die niet al in beeld zijn bij de wijkteams, minstens één huisbezoek aangeboden hebben gekregen. Ongeveer een kwart daarvan gaf aan daarvan gebruik te willen maken. De organisatie van de 75+-huisbezoeken is overgedragen aan de welzijnspartijen. De huisbezoeken worden elk jaar herhaald. Het gaat om bezoeken aan ongeveer 34.000 ouderen per jaar.

Een andere ontwikkeling is de stadsbrede invoering van het digitaal signaleringssysteem. Daarbij zijn in 2017 de partijen in de wijk getraind in het signaleren van sociaal isolement. Tegelijkertijd kregen zij instructie voor het gebruik van het signaleringsinstrument.

Naast deze initiatieven heeft de gemeenteraad in een motie bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 het college opgeroepen om meer sociale thema’s toe te voegen aan CityLab010. Hierbij is onder meer te denken aan het tegengaan van sociaal isolement onder jong en oud. Het college van B&W stelt daartoe € 100.000 beschikbaar voor het indienen van plannen in 2018 via CityLab010, naast de bedragen die het college al beschikbaar stelt binnen het sociale domein, voor onder meer kansrijke wijken, onderwijs, sport en cultuur.

Vrijwilligerswerk- en Mantelzorgondersteuning

Er is een ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers beschikbaar, evenals een online-platform voor vraag en aanbod van vrijwillige inzet (Rotterdammersvoorelkaar.nl). Deze inzet wordt in 2018 voortgezet. Zoals in het doorontwikkelplan Zorg voor elkaar is aangekondigd, wordt de ondersteuning van mantelzorgers in samenwerking met de BredeRaad 010 verder versterkt. De inzet is om mantelzorgers beter te vinden, hen te versterken, hun taakte te verlichten en mantelzorgers met elkaar te verbinden, zodat zij hun rol als mantelzorger langer kunnen invullen. Daarnaast verbetert de specifieke ondersteuning van jonge en jongvolwassen mantelzorgers. Professionals krijgen - door deskundigheidsbevordering - tijdens het keukentafelgesprek meer aandacht voor de mantelzorger en diens eventuele behoefte aan ondersteuning. In samenwerking met de BredeRaad 010, experts en welzijnspartijen werkt de gemeente aan een betere communicatie met en ondersteuning aan mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen gelegenheid mee te praten en aan te geven waar zij behoeften aan hebben. Eind 2017 komt het college hierover met een voorstel aan de gemeenteraad.

Rotterdammers maken in 2017 meer gebruik van de mantelzorgwaardering in de vorm van een gratis Rotterdampas waarop tevens een OV-tegoed zit. Er zijn medio 2017 anderhalf keer zoveel Rotterdampassen verstrekt dan over geheel 2016 (eind 2016 waren dat er 2.765 en medio 2017 waren dat er al 4.290).

Verbeteren dienstverlening Jongerenloket

Het college wil alle Rotterdamse jongeren bieden wat nodig is om de (economische) zelfredzaamheid te verbeteren, zodoende de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Een deel van de jongeren in Rotterdam heeft te maken met meervoudige problematiek die hen belemmeren om stappen richting een duurzaam toekomstperspectief te zetten. Om deze jongeren goed te ondersteunen, wordt de dienstverlening van de Jongerenloket verbeterd.

In 2016 heeft het Jongerenloket een visie opgesteld met behulp van jongeren, partners, zorginstellingen en collega’s. Er is grote behoefte aan meer maatwerk, en meer contact tussen jongeren en jongerencoaches. Uit gesprekken blijkt dat jongeren zich met de huidige aanpak onvoldoende gezien en begrepen voelen. Door de huidige grote caseload binnen het Jongerenloket is het nu niet mogelijk om de ondersteuning te bieden die deze jongeren, gezien de soms grote complexiteit van hun problematiek, nodig hebben.

In 2017 is gestart met de doorontwikkeling van het Jongerenloket en het formuleren van een nieuwe werkwijze. In 2018 wordt deze nieuwe werkwijze geïmplementeerd, waarbij de grootste veranderingen zijn:

 • Werken met een team van intakespecialisten. Deze professionals kunnen met meer tijd en focus een betere diagnose te stellen en toeleiden naar passende ondersteuning.
 • De aanpak per jongere aanpassen aan de zwaarte van de hulpvraag, door waar nodig intensievere begeleiding in te zetten in de vorm van casusregie.
 • Werken met gespecialiseerde jongerencoaches (op het gebied van werk, onderwijs en zorg) die goed kunnen aansluiten bij de behoeften van de unieke jongere.

Het college wil alle Rotterdamse jongeren bieden wat nodig is om de (economische) zelfredzaamheid te verbeteren, zodoende de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het college heeft daarom besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor het Jongerenloket, zodat het aantal jongerencoaches vanaf 2018 kan worden uitgebreid en het Jongerenloket de dienstverlening beter kan afstemmen op de behoefte van de unieke jongere.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

2017

2018

Naam monitor

Collegetarget

Aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Mijlpaal

29%

24%

Wijkprofiel

Realisatie (incl. peildatum)

29%

27%

n.v.t.

Overig

Aantal coöperatieve samenwerkingsverbanden gericht op de verbinding welzijn en zorg

Mijlpaal

Nvt

14

14

14

Informatie contractmanagement

Realisatie (incl. peildatum)

14

14

Overig

Aantal preventieve dagbestedingsvoorzieningen

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14

Informatie contractmanagement

Realisatie (inc. Peildatum

Toelichting indicatoren
Aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid

Deze indicator is onderdeel van het programma Voor Mekaar. Voor de nulmeting is het Wijkprofiel gebruikt. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks afgenomen. De Rotterdamse gezondheidsmonitor voor 2016 laat een beeld laat zien dat gunstiger is dan in 2012. Waar de cijfers in Nederland toenamen, is de eenzaamheid onder inwoners van 65 jaar en ouder in Rotterdam significant afgenomen. Deze daling is vooral te danken aan vermindering van het aantal 75-plussers met ernstige of zeer ernstige eenzaamheid. Deze afname is zowel in de accentwijken als in de niet-accentwijken zichtbaar. Deze uitkomsten maken het aannemelijk dat met het programma Voor Mekaar, met inspanning van de maatschappelijke partners en natuurlijk de Rotterdammers, een trendbreuk lijkt ingezet. Begin 2018 vindt de eindrapportage van het programma Voor Mekaar plaats, op basis van het Wijkprofiel en de eindevaluatie van de gemeentelijke onderzoeksafdeling.

Aantal coöperatieve samenwerkingsverbanden gericht op de verbinding welzijn en zorg

De in 2017 ingezette versterking van wijknetwerken heeft ook in 2018 prioriteit. Deze indicator is één van de manieren om daaraan invulling te geven. In 2016 is in ieder gebied een coöperatief samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen ten minste welzijn en zorg. In 2018 worden deze coöperatieve samenwerkingsverbanden onder regie van de welzijnsaanbieder gecontinueerd, of worden de opnieuw gestart. Zowel de welzijnsaanbieder als de voorkeurszorgaanbieders moeten via een plan van aanpak inzichtelijk maken welke bijdrage zij leveren aan het coöperatief samenwerkingsverband. Ook Vraagwijzers en wijkteams maken onderdeel uit van het wijknetwerk. De verdere inbedding in het wijknetwerk van beide organisaties blijft een prioriteit.

Aantal preventieve dagbestedingsvoorzieningen

In ieder gebied is in 2017 een Huis van de Wijk-plus gekozen. Daarin moet de preventieve dagbesteding vormkrijgen. Dit houdt in dat in 2018 in ieder van de veertien gebieden van Rotterdam een activiteit voor de preventieve dagbesteding moet lopen. Daarom is een derde indicator opgenomen.