Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Taal: Met Taal Versta Je Elkaar
 • Integratie: Volwaardig Meedoen in Rotterdam
 • Rotterdamse aanpak statushouders
 • Bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers
 • Tegenprestatie
Toelichting prioriteiten
Taal: Met Taal Versta Je Elkaar

Het Rotterdamse taalbeleid is vastgelegd in de beleidsregel ‘Met Taal Versta Je Elkaar’. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Zo zijn Rotterdammers meer zelfredzaam op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is dus geen doel op zich, maar een middel om een positieve invloed te hebben in het dagelijks leven. Daarnaast heeft Rotterdam een belangrijke rol in de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) voor de regio Rijnmond. In 2017 kocht Rotterdam namens de regio voor 25% van het budget formele educatie in bij ROC Zadkine en Albeda. De overige 75% van het WEB-budget zet de gemeente in via inkoop en lokale subsidiëring. Vanaf 2018 zet de gemeente het hele budget via regionale aanbesteding en lokale inkoop/subsidiering in. Van de beschikbare middelen worden jaarlijks taaltrajecten ingekocht voor laaggeletterde Rotterdammers en bewoners van de regio. De inspanningen gericht op het werven van bondgenoten om laaggeletterdheid aan te pakken leveren steeds meer partners op die binnen de eigen organisatie/bedrijf de eigen werknemers laat scholen op het gebied van taal.

Ambitie 2018

 • Het huidige beleid voortzetten.
 • Voor de WEB zal vanaf 2018 het volledige budget via inkoop worden ingezet.
Integratie: Volwaardig Meedoen in Rotterdam

Het Rotterdams integratiebeleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun integratieproces. Daarbij is het belangrijk dat mensen de Nederlandse taal beheersen en kennis en begrip hebben van de geldende normen in Nederland en hiernaar handelen. In Rotterdam zijn gelijke behandeling en gelijke kansen uitgangspunten en voorwaarden voor integratie. Daarom zet de gemeente in op het tegengaan van discriminatie, bevordering van een gelijke positie tussen man en vrouw, acceptatie van andersdenkenden en acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. De wereldwijde spanningen en extremistische tendensen worden ook in Rotterdam gevoeld en hebben impact op de Rotterdamse samenleving. De gemeente laat het integratievraagstuk echter niet gijzelen door deze spanningen. Tegelijkertijd mag de gemeente niet doof zijn voor de sentimenten en gevoelens die spanningen veroorzaken. De gemeente maakt het gesprek tussen burgers mogelijk, onder andere via de Integratie tour en de G1000-burgertop. Het inzetten op gelijke positie tussen man en vrouw is onder andere gedaan door de postercampagne ‘Voel jij je vrij om te kiezen’. Ook hierbij werd het gesprek niet geschuwd, maar werden er dialogen gevoerd over het thema zelfbeschikking. Een betere integratie van migranten draagt bij aan een stad, aan wijken en buurten waar het prettig samenleven is en waar iedereen zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelt.

Ambitie 2018:

 • Activiteiten in 2018 voortzetten.
 • Extra aandacht (binnen de bestaande kaders) voor vrije partnerkeuze, een integraal LHBTI-beleid en de rol van mannen in emancipatie.
Rotterdamse aanpak statushouders

De gemeente heeft van het Rijk de opdracht om voor elke nieuw in Rotterdam gevestigde statushouder tussen 18 en 65 jaar maatschappelijke begeleiding te verzorgen. Dit is gericht op hun eerste kennismaking met de Rotterdamse samenleving. In 2016 is de intensieve Rotterdamse aanpak statushouders gestart. De statushouder leert zo goed en snel mogelijk Nederlands vanaf de eerste dag na vestiging in Rotterdam door de Rotterdamse Taalstart te volgen. In 2017 hebben in het eerste half jaar bijna 200 statushouders dit traject afgerond. In de Rotterdamse Taalstart neemt de statushouder kennis van essentiële Nederlandse normen, waaronder gelijkheid, zelfbeschikking en omgangsvormen tussen vrouwen en mannen. Het doel is dat de statushouder aan het werk gaat, participeert in activiteiten waarmee hij Rotterdam en zijn buurt leert kennen en zelf een actieve bijdrage gaat leveren.

Eén van de doelen van de Rotterdamse aanpak is dat Rotterdamse statushouders minimaal vier dagen per week actief zijn in de samenleving, door opleiding, werk of vrijwilligerswerk. Een ander doel is de verplichte inburgering één jaar eerder afronden dan de wettelijke termijn toestaat. Tot slot is de huisvesting van de op nationaal afgesproken aantallen statushouders een belangrijk doel. In het najaar van 2017 maakt het COA bekend hoeveel statushouders er in 2018 naar Rotterdam komen. Dit aantal zet de gemeente vervolgens om in concrete resultaten voor onder andere de Rotterdamse Taalstart. De verwachting is dat in 2018 de instroom minder is dan in 2017.Voor de huisvesting is de verwachting dat er voldoende accommodaties beschikbaar zijn.
Verder zullen Vluchtelingenwerk en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam ook in 2018 de uitvoerende partijen zijn van de maatschappelijke begeleiding.

Ambitie 2018:

 • Huisvesten van de toegewezen aantallen statushouders.
 • Inzetten op de gestelde doelen voor statushouders (taal, inburgering, participatie).
Bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers

De gemeente stimuleert dat Rotterdammers maatschappelijk actief zijn en naar elkaar om kijken. Op straatniveau doet de gemeente dat met Opzoomercampagnes. Rotterdammers worden uitgenodigd actief te zijn op het gebied van taalverbetering, zorg voor elkaar en bij het schoonhouden van de omgeving. In 2018 komt daar een campagne bij die gericht is op bevordering van groene en gezonde initiatieven in de directe leefomgeving. Bij de uitwerking van ideeën en plannen kunnen bewoners hulp en advies krijgen van verschillende organisaties, zoals welzijnsorganisaties, de gebiedsorganisatie en Stichting Opzoomer Mee. In november 2016 is de MAEX Rotterdam gelanceerd als onderdeel van de landelijke MAEX. De MAEX is een landelijke maatschappelijke AEX, een beursvloer voor maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. De Rotterdamse MAEX is in 2017 echt op de kaart gezet. De komende jaren geeft de gemeente een impuls aan sociaal ondernemerschap in de stad en aan een positief sociaal ondernemersklimaat. Dit doet de gemeente door in te zetten op verbetering van de dienstverlening, ondersteuning van kennisontwikkeling op het terrein van impactmeting, ondersteuning bij het vinden van eigen financiële middelen, door een platform te bieden en door het stimuleren en faciliteren van partnerschappen. Sociaal ondernemers zetten het realiseren van maatschappelijke impact voorop en kunnen daarom belangrijke partners voor de gemeente zijn in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Tegenprestatie

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. Het doel is om met alle circa 21.000 werkzoekenden om wie het gaat afspraken te maken over de invulling van de tegenprestatie. Er zijn sinds 2015 met ruim 11.000 werkzoekenden afspraken gemaakt.
Door meer gesprekken te voeren blijkt een deel van de doelgroep zich sneller te ontwikkelen in de richting van een tegenprestatie voor derden en blijkt de arbeidsontwikkeling toe te nemen.

Na verloop van tijd komen meer werkzoekenden in aanmerking voor re-integratie naar de arbeidsmarkt.

De aanpak tegenprestatie is in 2017 ingezet in 36 wijken. In 2018 wordt de aanpak tegenprestatie uitgebreid naar alle 42 Rotterdamse wijken. Hierbij vindt nauwe samenwerking plaats met tal van maatschappelijke partners, zoals welzijnsorganisaties die vrijwilligerswerk bieden voor werkzoekenden.

De gemeente werkt aan een toekomstbestendige aanpak van de tegenprestatie voor de volgende collegeperiode. Bij de uitvoering van de aanpak tegenprestatie werkt de gemeente nauw samen met tal van partners, zowel binnen als buiten de organisatie, op gebieden als taal, gezondheid en welzijn.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

2017

2018

Naam monitor

Collegeprioriteit

Indicator aantal wijken Tegenprestatie

Mijlpaal

30

36

42

Realisatie (incl. peildatum)

22 (2015)

30

36
(1 januari 2017)

Overige

Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

Mijlpaal

1800-1900 unieke straten

Realisatie (incl. peildatum)

1.830

1.278
(juli 2017)

Toelichting indicatoren
Indicator aantal wijken Tegenprestatie

Aantal wijken waarin de aanpak tegenprestatie is uitgerold.

Mensen maken de samenleving. De overheid heeft een beperkte rol in het bepalen voor mensen wat wel en niet goed is. De acties gericht op het volwaardig meedoen in de samenleving van alle Rotterdammers zetten vooral in op het vergroten van bewustwording. Door mensen te voorzien van kennis, informatie en soms vaardigheden worden zij zich bewust van de keuzes die ze kunnen maken. Het zijn keuzes die wel of niet kunnen leiden tot een volwaardige en gelijkwaardige positie in de samenleving. Verandering vindt niet plaats van de ene dag op de andere, maar vergt tijd en geduld. Zaken als bewustwording en gedragsverandering zijn niet altijd goed meetbaar aan de hand van harde indicatoren. Om toch een goed beeld te hebben van de voortgang op het integratiebeleid laat de gemeente de uitgevoerde activiteiten uitgebreid evalueren. In de tweede helft van 2017 laat de gemeente een effectenonderzoek uitvoerden, waarbij wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan de toegevoegde waarde die Rotterdammers van de uitgevoerde activiteiten. Hierbij gaat de gemeente actief het gesprek aan met deelnemers, uitvoerende partijen en andere maatschappelijke organisaties. Goede ervaringen en opgedane kennis worden verzameld en beschikbaar gesteld voor de stad. Het Stedelijk Expertisecentrum Integratie IDEM heeft een belangrijke rol in dit laatste.

In het beleidskader ‘Met Taal Versta Je Elkaar’ zijn diverse indicatoren benoemd. Over deze indicatoren en de effecten van de non-formele taaltrajecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad met de Taalmonitor.

Indicator deelname straten (Opzoomer Mee)

De Opzoomer-Mee-campagne is gericht op behoud en vergroting van het aantal straat- en buurtnetwerken voor een aantal stedelijke thema’s, zoals jeugd, zorg voor elkaar en taalverbetering. Twee van de vier rondes van de Opzoomercampagne 2017 zijn in uitvoering of al klaar. De twee andere rondes vinden plaats in de tweede helft van 2017. De respons is medio 2017 ongeveer gelijk aan die van 2016 (bron: Halfjaar rapportage OZM 2017).