Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • Vergroten financiële zelfredzaamheid
  • Vroegsignalering van (problematische) schulden
  • Werken moet lonen
  • Zichtbaar maken van ondersteuning in het maatschappelijk middenveld (bijvoorbeeld scholen, huisartsen, verenigingen, religieuze organisaties)
Toelichting prioriteiten
Vergroten financiële zelfredzaamheid

Door in te zetten op het vergroten van financiële zelfredzaamheid zijn (problematische) schulden te voorkomen. Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid vindt onder andere plaats door middel van schuldpreventie. Hoe eerder wordt geïnvesteerd in financiële zelfredzaamheid hoe beter. De gemeente biedt daarom bijvoorbeeld gastlessen aan groep 7 en 8 van de basisschool aan. Maar ook bijvoorbeeld digitaal aan volwassen Rotterdammers door middel van Startpunt geldzaken (https://rotterdam.rondkomen.startpuntgeldzaken.nl). Daarnaast biedt de gemeente ondersteuning bij het aanpakken en verder oplopen van schulden. Het ondersteunen bij het vergroten van de financiële zelfredzaamheid (gedrag, kennis en vaardigheden) vindt onder andere plaats vanuit het wijknetwerk, de wijkteams en de zorgaanbieders. Wanneer blijkt dat financiële zelfredzaamheid niet mogelijk is, biedt de gemeente langdurig passende ondersteuning. Dit kan ondersteuning door een vrijwilliger (maatje) zijn of professionele ondersteuning (bijvoorbeeld budgetbeheer basis).

Met name het voorkomen en aanpakken van schulden bij jongeren is een aandachtspunt (programma ‘Elke jongere telt’ en meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening). Voor jongeren worden specifieke producten (bijvoorbeeld budgetbeheer basis voor jongeren) en diensten ontwikkeld die aansluiten bij deze doelgroep.

Vroegsignalering van (problematische) schulden

Vroegsignalering voorkomt maatschappelijke kosten en ongewenste gevolgen van schulden. Hoe eerder schulden in beeld komen, hoe eenvoudiger ze zijn aan te pakken. Dit is de reden waarom het college inzet op het vroegsignaleren van schulden. Bij vroegsignalering wordt er gebruik gemaakt van een specifiek signaal van financiële problemen. Voorbeelden van vroegsignalering zijn de convenanten die de gemeente heeft afgesloten met Evides en de woningcorporaties met betrekking tot waterafsluiting respectievelijk huisuitzettingen op basis van huurachterstand. Maar ook de afspraken die in het kader van het programma ‘Stevige Start’ met onder andere kraamzorg en verloskundigen zijn gemaakt, zijn actuele voorbeelden van vroegsignalering in Rotterdam. Momenteel doet de gemeente ervaring op met het benaderen van Rotterdammers die meerdere betalingsachterstanden hebben in de vaste lasten (Vindplaats Schulden).

Werken moet lonen

Het is belangrijk dat het loont om vanuit een uitkering uit te stromen naar werk. Daarom heeft het college aandacht voor de groep werkenden met een laag inkomen. Voorbeelden hiervan zijn de armoedeval-regeling (compenseren eventuele daling inkomen uit werk bij uitstroom uit bijstand) en de uitbreiding van de individuele inkomenstoeslag in 2018 (Zomerakkoord).

Zichtbaar maken van ondersteuning in het maatschappelijk middenveld

Ondersteuning van Rotterdammers met een laag inkomen is niet alleen een taak van de overheid. Naast de ondersteuning van de gemeente aan Rotterdammers met een laag inkomen zijn er op dit terrein ook diverse (particuliere) initiatieven in de stad. Deze initiatieven variëren per gebied. De gemeente bundelt deze initiatieven en maakt ze zichtbaar en toegankelijk voor wie daaraan behoefte heeft.

Indicatoren

N.v.t.