Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
Nota Rotterdam schone stad

Met de Nota Rotterdam schone stad wordt ingezet op verlenging van het schoonbeeld en de verhoging van de subjectieve beleving van het schoonbeeld. Dit gebeurt aan de hand van verschillende aanpakken: aanpassingen in de buitenruimte, maatwerk en inzet gericht op verschillende straten waar veel bijplaatsingen (bijgeplaatst vuil in de omgeving van containers) zijn en de inzet van snel schoon teams in straten en op pleinen die snel vervuilen. Ook zet de gemeente volop in op communicatie om bewoners te betrekken bij het schoonhouden van de straat. Daarnaast wordt er gewerkt met maatregelen om bewoners te stimuleren het juiste te doen. Denk daarbij aan smiley’s op de afvalbakken en lijnen naar de afvalbakken toe. Er wordt gewerkt met vervuilingsprofielen (op welke wijze en hoe snel vervuilt een straat). In het schoonhouden van de stad worden ook de bewoners betrokken, door onder meer de Keep It Clean Day en de mogelijkheid te bieden om containers te adopteren. Er zijn inmiddels 647 containeradoptanten in Rotterdam. De uitvoering van alle in de Nota genoemde maatregelen ligt op koers en door het combineren van de verschillende maatregelen worden goede resultaten behaald. In september 2017 is een voortgangsrapportage over de uitvoering van juli 2016 tot juli 2017aan de gemeenteraad verstuurd.

Graffiti

Op dit moment verwijdert de gemeente graffiti op gemeentelijke objecten. Discriminerende graffiti wordt op zowel gemeentelijk als particulier eigendom met spoed verwijderd (binnen 24 uur). Met ingang van 2016 wordt ook een pilot gedaan met handhaving op particuliere panden. Er dient dan wel sprake te zijn van een welstandsexces. Afhankelijk van de bevindingen vindt continuering plaats. Evaluatie vindt begin 2018 plaats.
In 2017 is de eerste legale graffitimuur van Rotterdam in gebruik genomen. Graffitikunstenaars kunnen de muur in Rotterdam reserveren via een app. Door dit te doen hebben zij toestemming om op die locatie hun kunstwerk te maken. De gemeente hoopt dat door de legale ruimte beschikbaar te stellen, de overlast door illegale graffiti zal afnemen. In 2018 worden mogelijk, afhankelijk van de resultaten, meer legale muren neergezet.

Datagestuurd Reinigen

De gemeente houdt de stad zo effectief en efficiënt mogelijk schoon. Er is recent een nieuwe methodiek van reinigen ingevoerd: het Datagestuurd Reinigen. Dit betekent dat er dagelijks informatie wordt verzamelt over waar de vervuiling (structureel) plaatsvindt en daar wordt de inzet van de schaarse middelen op aangepast. In 2017 is in alle gebieden het Datagestuurd Reinigen ingevoerd. In 2018 wordt het efficiënt reinigen verder doorontwikkeld.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Collegedoelstelling

Rotterdamse buurten schoon

Mijlpaal

4,0

>4

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,4

4,4

Overig

MSB-meldingen tijdig afgehandeld

Mijlpaal

95%

95% > 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

96%

95%

Toelichting indicatoren
Collegetarget Rotterdamse buurten schoon

Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt, per jaar, een 4 of hoger. Schoonniveau 4 wil zeggen: over alle vijf schoonproducten vanuit de Rotterdamse methodiek Productnormering scoort de gemeente in 66 van de 93 Rotterdamse buurten (gemiddeld per buurt, per jaar, een 4 of hoger. Het gaat hierbij om alle buurten, gebaseerd op de territoriale indeling van Rotterdam, met uitzondering van havengebieden en gebieden waar weinig mensen wonen. Het gemiddelde schoonniveau is tot nu toe op het afgesproken niveau (op basis van de Rotterdamse schouwmethodiek) gebleven. Het schoonniveau bedroeg t/m juni van dit jaar gemiddeld een 4,42. De verwachting is dat de target van > 4,0 voor het gehele jaar gehaald gaat worden.

Indicator MeldingenSysteemBuitenruimte

MSB-meldingen: 95% afhandeling klachten binnen drie werkdagen (afgehandeld of in behandeling gezet). Het percentage bedroeg t/m juli van dit jaar gemiddeld 94,69%. De verwachting is dat de target van 95% voor het gehele jaar gehaald gaat worden.