Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven

De doelstellingen en prioriteiten op het gebied van riolen en gemalen zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020. De hoofddoelen zijn:

  • Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijke afvalwater;
  • Voorkomen van wateroverlast door doelmatig inzamelen, transporteren en verwerken van hemelwater;
  • Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van hoog of laag grondwater door doelmatige maatregelen in openbaar gebied en
  • Rotterdammers van dienst zijn en bewust maken van hun rol in het stedelijk watersysteem.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 beschrijft hoe de gemeente haar wettelijk zorgplichten voor afvalwater, hemel- en grondwater invult. De gemeente besteedt inkomsten uit de rioolheffing in 2018, net als in andere jaren, onder andere aan het beheer en onderhoud van het Rotterdamse rioolstelsel. Dit houdt onder meer in dat de gemeente riolen inspecteert en reinigt, oude riolen vervangt en gemalen onderhoudt. Rotterdam heeft een robuust rioolstelsel, dat ook in de toekomst behouden moet blijven. Klimaatverandering maakt het noodzakelijk onderzoek te doen en maatregelen te nemen om de riolering robuust te houden, Rotterdam aantrekkelijk te houden, om de volksgezondheid te kunnen waarborgen en om droge voeten te houden. Om grondwateroverlast en grondwateronderlast aan te pakken voert de gemeente doelmatige maatregelen uit in openbaar gebied. Deze aanpak wordt in nauwe samenwerking met de inwoners van Rotterdam opgepakt en is vaak maatwerk. Daarnaast besteedt de gemeente een deel van de inkomsten uit de rioolheffing aan onderzoek en maatregelen uit (de herijking van) Waterplan 2 Rotterdam en de gebiedswaterplannen.

Indicatoren

In het GRP 2016-2020 is de belangrijkste indicator het aantal te vervangen kilometers riolering opgenomen (200km over de GRP4 periode). Met de vaststelling van het GRP stelt de raad ook de indicatoren voor het product Riolen en Gemalen in 2018 vast.
Vanaf 2016 ontvangt de gemeenteraad jaarlijks een rapportage over de uitvoering van het GRP 2016-2020. De speerpunten in deze rapportage zijn:

  • Vervanging van vrijvervalriolering, collecteurriolen, gemalen en persleidingen voor het in stand houden van het robuuste Rotterdamse stelsel;
  • Grondwater: onderzoek en maatregelen in gebieden met risico op funderingsschade;
  • Voortgang implementatie en doorontwikkeling van assetmanagement;
  • Voortgang in de ontwikkeling van het watersysteem van de toekomst en
  • Informatie verstrekken aan en participatie met bewoners.