Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Verbeteren/instandhouden technische kwaliteit wegen
  • Borgen (wijk)veiligheid door goed functionerende verlichting;
  • Renovatie Maastunnel en
  • Gedeeltelijke vervanging kademuren Voorhaven en Nassaukade.
Wegen

In Rotterdam is vastgesteld dat de kwaliteit van de wegen en fietspaden minimaal 85% voldoende of matig is, gemeten naar de landelijke richtlijnen van CROW (Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur). 84% van de wijkgebonden wegen en 88% van de hoofd- en verzamelwegen heeft een voldoende of matige kwaliteit (peildatum eind 2016). Het overall kwaliteitsbeeld komt in 2018 uit op de bestuurlijk bepaalde 85% voldoende of matig. In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018 is aangegeven wat nodig is om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op orde te houden. Met de structurele verhoging van het budget vanaf 2016 met € 4,7 mln investeert de gemeente in de kwaliteit van de wegen.
Op basis van de inspectiegegevens stelt de gemeente de onderhoudsprogramma’s op. Met assetmanagement bepaalt de gemeente op basis van normen en risico’s prioriteiten en besluit objectief welke onderhoudsmaatregelen waar nodig zijn. De prioriteiten in deze afweging zijn beschikbaarheid, veiligheid, economie, wet- en regelgeving.

Openbare Verlichting

Bij openbare verlichting staan sociale veiligheid, verkeersveiligheid en innovatie voorop. De gemeente past in Rotterdam de modernste bewezen verlichtingstechnieken toe. Bij de vervanging van armaturen wordt uitsluitend ledverlichting toegepast, in de kleur wit. In 2017 is de Erasmusbrug voorzien van nieuwe en energiezuinige LED verlichting. Daarnaast is het met de nieuwe verlichting mogelijk de brug in verschillende kleuren uit te lichten.
Ook experimenteert de gemeente met nieuwe technologie als telemanagement (het op afstand controleren en bedienen van de openbare verlichting) en dynamisch dimmen. In 2017 is onderzoek gedaan naar de beleving van burgers van statisch en dynamisch dimmen in het Project Bredenoord. De resultaten van dit onderzoek worden in 2018 gebruikt voor het verder te ontwikkelen beleid op dimmen in woonwijken.
Met het voorgaande beleid en de initiatieven werkt Rotterdam gestaag aan de gewenste energiereductie, zoals vastgelegd in het in 2013 gesloten Energie akkoord.
Rotterdam streeft er naar dat dagelijks gemiddeld 98% van de verlichting brandt, ook in 2017 wordt deze target naar verwachting gehaald. De gemeente verhelpt 80% van de storingen binnen drie werkdagen na melding. Dit draagt bij aan de wijkveiligheid.

Civiele Kunstwerken

De gemeente onderhoudt ruim 1100 civiele kunstwerken, 28 kilometer kademuren en ruim 19 kilometer glooiing. Voor het verwezenlijken van alle ambities op het gebied van technisch beheer is het huidige budget ontoereikend. De veiligheid en beschikbaarheid van deze objecten komt niet in het geding, maar op sommige plaatsen moet de gemeente inleveren op beeldkwaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat een brug niet goed in de verf zit. Soms is het ook noodzakelijk functionele beperkingen in te stellen voor bruggen of viaducten. De gemeente stelt alles in het werk om bij vervanging van onderdelen van bruggen de uitstraling van de brug te behouden. In 2017 is begonnen met een grote opknap beurt van de Willemsbrug, waarbij naast het schilderwerk ook nieuwe verlichting komt De gemeente vervangt bruggen als reparatie niet meer mogelijk is of vanuit kostenoverwegingen niet verantwoord is.

Rotterdam beheert 28 km kademuren. Hiervan is 10 km ouder dan 80 jaar, waarvan 4 km zelfs ouder dan 100 jaar. Diverse kademuren zijn daarom geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe. In 2017 is de gedeeltelijke vervanging van de kademuren Voorhaven gestart, dit loopt door tot in 2018. Dit geldt ook voor de Nassaukade, in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, waarvan de voorbereiding in 2017 is gestart.

Maastunnel

In de zomer van 2017 is de Maastunnel gedeeltelijk afgesloten voor een grootschalige renovatie en restauratie. De werkzaamheden bestaan uit grootschalig betonherstel en het aanbrengen van een nieuw wegdek in de tunnel. Ook worden tegelwerk en de tunnelverlichting vervangen. Daarnaast worden extra veiligheidsvoorzieningen aangebracht om de ruim 75 jaar oude tunnel aan de huidige tunnelveiligheidswetgeving te laten voldoen. De renovatie van de Maastunnel gaat in totaal twee jaar duren en is naar verwachting in 2019 afgerond. De bereikbaarheid van Rotterdam tijdens de werkzaamheden wordt geborgd. Tijdens de renovatie blijft er altijd één tunnelbuis beschikbaar voor verkeer van zuid naar noord. Op die manier blijven het Erasmus Medisch Centrum en het centrum goed bereikbaar. Na de werkzaamheden in tunnelbuizen voor het autoverkeer vinden werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel plaats. Dit is in het voorjaar van 2020 gereed.

Beeldende kunst en monumenten

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het beheer van standbeelden, monumenten, torens en een molen. De gemeente bepaalt de kwaliteit van deze objecten door middel van periodieke technische inspecties en maakt op basis hiervan keuzes gemaakt voor het uit te voeren onderhoud. De gemeente onderhoudt standbeelden en monumenten op basis-veiligheidsniveau.

Basisinformatie

De gemeente is verantwoordelijk voor alle basisregistraties met een ruimtelijke component: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en gedelegeerd bronhouder Basisregistratie Kadaster (BRK). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor registratie op basis van de wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). De gemeente verzorgt verder een scala aan kernregistraties zoals de kernregistratie Geografie en de kernregistratie Gebouwen, Adressen, Percelen en Wijkindeling (GAPW).
Diverse onderdelen van de gemeente gebruiken de gegevens zoals de beheerders en ontwikkelaars van de buitenruimte en de gemeentelijke belastingdienst. Ook stellen wij steeds meer gegevens als open data beschikbaar voor geïnteresseerde Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven.
De ontwikkeling van de digitale driedimensionale stadsmaquette van Rotterdam (Rotterdam 3D) gaat verder in 2018. Het model vormt een belangrijke bron van geografische gegevens bij ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, Smart City oplossingen en programma’s als de digitale stad en digitaal bouwen en beheren (DBB) van Stadsontwikkeling.

Openbare toiletvoorzieningen

In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘zeiknota’ vastgesteld. In najaar 2017 zijn de eerste nieuwe openbare toiletunits geplaats in het Vroesenpark, Roel Langerakpark en het Kralingse Bos. Tot en met 2020 worden op verschillende plekken in de stad extra openbare toiletvoorzieningen geplaatst.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Overig

Productniveau Heel

Mijlpaal

3,5

>3,5

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,1

4,1

n.v.t.

Overig

MSB-meldingen Heel tijdig afgehandeld (binnen 3 dagen)

Mijlpaal

80%

80% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

87%

87%

n.v.t.

Overig

CROW wegen % voldoende of matig

Mijlpaal

76%

85%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

85%

85%

n.v.t.

Overig

Openbare verlichting % brandende verlichting

Mijlpaal

98%

98%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98%

98%

n.v.t.

Toelichting indicatoren
Productniveau Heel

In het collegeprogramma is afgesproken dat het heel-niveau in de buitenruimte ten minste een 3,5 is.
Het heel-niveau is een gemiddelde opgebouwd uit de onderdelen bestrating, straatmeubilair en openbaar groen.

MSB Meldingen

Voor het programma Beheer van de stad is afgesproken dat 80% van de meldingen uit het meldingensysteem buitenruimte (MSB) op gebied van het heel maken en herstel van de openbare ruimte binnen drie werkdagen wordt afgehandeld.

CROW wegen (% voldoende of matig)

Het beheer en onderhoud van verhardingen gebeurt op basis van de landelijke CROW-systematiek voor wegbeheer. De huidige stand van 85% is eind 2016 gemeten. De meting vindt tweejaarlijks plaats, een externe partij voert dit uit.

Openbare verlichting (% brandende verlichting)

Voor de prestaties van de openbare verlichting gelden andere normen dan voor de overige kapitaalgoederen; verlichting brandt of het brandt niet. Doel is dat gemiddeld 98% van alle verlichting in Rotterdam moet branden. Metingen vinden twee keer per jaar plaats.

In de Nota 'Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018' en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt een toelichting op de voor dit product relevante indicatoren gegeven.