Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten/ beleidsinitiatieven
  • Beheeraanpak Openbaar Groen implementeren
  • Speelvisie uitwerken tot een uitvoeringsplan
  • Aanpak duikers & beschoeiing
  • Op orde houden van het bomenbestand
  • Ophogen boezemkades
Groen

In 2016 is de beheeraanpak Openbaar Groen bestuurlijk vastgesteld met als doel meer eenduidigheid te brengen in de beheerbeelden, namelijk een natuurlijk, cultuurlijk en exclusief beheerbeeld. Dit betekent een meer natuurlijk beheerbeeld in de wijken aan de rand van de stad, cultuurlijk beheerbeeld met gevarieerd groen in de stadswijken en groen met een exclusieve uitstraling bij imagobepalende plekken, zoals het centrum. De invoering van de beheeraanpak heeft geleid tot 675 hectares bloeiende bermen in de stad en een grotere biodiversiteit. De gemeente onderhoudt in totaal ca. 2.400 ha openbaar groen.
Er wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van het groen door inspecties en bijhorende maatregelen zoals het snoeien of vervangen van bomen. Daarnaast zijn er een aantal risico’s voor het groen te benoemen waar in 2018 extra aandacht aan wordt gegeven. Voorbeelden hiervan zijn ziektes en plagen (Essentakkensterfte, Eikenprocessierups) en de toename van exoten zoals Japanse Duizendknoop en Reuzenberenklauw. Als gevolg van langere periodes van droogte moeten extra maatregelen worden genomen om het groen in stand te houden.
De kwaliteitsambities van de Rotterdamse hoofdbomenstructuur zijn vastgelegd in de Bomenstructuurvisie Rotterdam. In 2018 wordt het boomareaal in stand en op orde gehouden. Het college heeft voor de instandhouding van het bomenareaal voor 2017 en 2018 1,3 mln per jaar beschikbaar gesteld. Per 2017 beheert Rotterdam 161.367 bomen in de openbare ruimte.

Spelen

Rotterdam heeft in openbaar gebied 1.310 speelplekken en 6.267 speeltoestellen. Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is op deze openbare speelplekken van toepassing. Hiermee wordt de veiligheid van de speelplekken geborgd. Het onderhoud aan speeltoestellen bestaat primair uit een programma van periodiek onderhoud en storingsonderhoud.
In 2016 is de speelvisie ‘Kom op naar buiten’ bestuurlijk vastgesteld. Aan de hand van de visie is de technische en functionele behoefte in 2017 geïnventariseerd. Op basis hiervan is het budget voor spelen vanaf 2018 structureel verhoogd met € 0,7 mln per jaar.
Bij de technische vervanging van speelplekken en speeltoestellen wordt rekening gehouden met kansen die zich voordoen in het kader van functionele behoeften en andere programma’s (bv. vergroening, inrichtingsplannen), om zo invulling te geven aan de ambities van de Speelvisie.

Water

Rotterdam onderhoudt 1.500 duikers en 930 secundaire watergangen volgens de eisen van de waterschappen. Rotterdam heeft als deltastad te maken met diverse wateropgaven:

  • De waterkwantiteitsopgave: droge voeten houden, ook in tijden met intensievere neerslag, door extra waterberging;
  • De waterkwaliteitsopgave: verbeteren waterkwaliteit van singels en plassen;
  • De waterveiligheidsopgave: bescherming tegen overstroming.

De realisatiestrategie voor de wateropgaven is uitgewerkt in (de herijking van) Waterplan 2 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Dit is door vertaald in de vastgestelde gebiedswaterplannen. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met de waterschappen.
Op basis van een onderzoek naar de kwaliteit van de duikers is het aanvalsplan voor vervanging van duikers opgesteld. Ditzelfde geldt voor de beschoeiingen in Rotterdam. Het onderzoek is uitgangspunt voor prioritering binnen de programma’s voor 2018.
Om te voldoen aan de huidige eisen hogen de waterschappen in Rotterdam de komende jaren (tot en met 2020) een groot deel van de boezemkaden op. Het waterschap is binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk voor het veiligheidsprofiel van de regionale waterkeringen en is veelal eigenaar van de grond. De gemeente Rotterdam krijgt vergunning om de boezemkaden te gebruiken voor openbare voorzieningen, zoals wegen, fietspaden, riolering en bomen. Om de openbare voorzieningen te kunnen vervangen na ophoging van de boezemkaden is vanaf 2016 structureel geld beschikbaar gesteld.

Oudheidkundig onderzoek

In 2007 is met de Wet op de archeologische monumentenzorg het Europese ‘Verdrag van Valletta (Malta)’geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hiermee is archeologie een onderdeel geworden van gemeentelijk beleid en het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Uitgangspunten zijn duurzaam behoud van het bodemarchief (in of ex situ)en het vertellen van het ‘archeologisch verhaal van de stad’ aan uiteenlopende doelgroepen.
In 2008 is de Beleidsnota Archeologie Rotterdam vastgesteld, voor onder meer formulering en handhaving van het eigen Rotterdamse beleid en voor de verankering en uitoefening van de wettelijk bevoegd gezag taken. Rotterdam beschikt over een Archeologische Waardenkaart en over een in 2009 vastgestelde Archeologieverordening Rotterdam. Een lijst met (beschermde) Archeologische Belangrijke Plaatsen maakt hier deel van uit.

Beheer ondergrond

Rotterdam beschouwt de Ondergrond als asset en het beheer van deze asset wordt risico gestuurd ingericht. Deze unieke wijze om de ondergrond te ordenen en daarmee mede te zorgen voor de openbare orde en veiligheid vraagt vanuit verschillende aandachtsvelden aandacht. De gemeente stelt daarom mede op basis van de Leidingen- en Telecommunicatieverordening eisen aan de gegevens bij het aanvragen van een vergunning of instemming voor het werken in de openbare ruimte. In de beschikkingen stelt de gemeente voorwaarden bij het uitvoeren van werken in het openbare beheergebied van de gemeente Rotterdam en het erfpachtgebied van het Havenbedrijf Rotterdam. Het herstel van de weg of het groen na de ingraving van kabels en leidingen is geregeld in de Schaderegeling Ingravingen Rotterdam.

Begraafplaatsen en crematorium

De doelstelling van de begraafplaatsen is om voldoende begraafcapaciteit te bieden verspreid over de stad. Voor nu en in de toekomst en voor de diverse culturele en etnische groeperingen in Rotterdam. De plechtigheden vinden plaats in waardige accommodaties met een goede dienstverlening. De begraafplaatsen fungeren tevens als gedenk- en/of wandelpark en zijn aantrekkelijk voor mensen die in alle rust willen gedenken, geïnteresseerd zijn in de rijke biotoop of willen genieten van het groen. Het crematorium Hofwijk is een aantal jaren geleden vernieuwd en voldoet volledig aan de huidige eisen.

Indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Overig

Productniveau Heel

Mijlpaal

3,5

>3,5

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

4,1

4,1

n.v.t.

Overig

MSB-meldingen Heel tijdig afgehandeld (binnen 3 dagen)

Mijlpaal

80%

80% < 3 werkdagen

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

87%

87%

n.v.t.

Overig

CROW wegen % voldoende of matig

Mijlpaal

Doelstelling begin 2020 85%

85%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

85%

85%

n.v.t.

Overig

Openbare verlichting % brandende verlichting

Mijlpaal

98%

98%

n.v.t.

Realisatie (incl. peildatum)

98,4%

98%

n.v.t.

Toelichting indicatoren
Productniveau Heel

In het collegeprogramma is afgesproken dat het heel-niveau in de buitenruimte een 3,5 is.
Het heel-niveau is een gemiddelde opgebouwd uit de onderdelen bestrating, straatmeubilair en openbaar groen.

MSB Meldingen

Voor het programma Beheer van de stad is afgesproken dat 80% van de meldingen uit het meldingensysteem buitenruimte (MSB) op gebied van het heel maken en herstel van de openbare ruimte binnen drie werkdagen wordt afgehandeld.
In de Nota 'Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018' en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt een toelichting op de voor dit product relevante indicatoren gegeven.